Aká je hodnota reálne vyvezených zbraní zo Slovenska? Alebo ako Slovensko urobí z tisícov samopalov či stoviek guľometov a mínometov NULU?

Amnesty International Slovensko upozorňuje na nezrovnalosti vo vykazovaní vývozu zbraní zo Slovenska. Amnesty International Slovensko má vážne podozrenie, že Výročná správa o obchode s výrobkami obranného priemyslu (ďalej „Výročná správa) je zavádzajúca a neposkytuje informácie o hodnote reálne vyvezených výrobkov obranného priemyslu (ďalej „zbrane“).

Amnesty International Slovensko upozorňuje na nezrovnalosti vo vykazovaní vývozu zbraní konkrétne na vývoze do Saudskej Arábie. Tento problém sa však týka vykazovania do všetkých krajín. Amnesty International Slovensko zistila, že údaje, ktoré Slovenská republika poskytla v správach vyplývajúcich zo Zmluvy o obchodovaní so zbraňami (ďalej „ATT“) a registra konvenčných zbraní Organizácie spojených národov (ďalej „UN ROCA“) za rok 2016 uvádzajú, že Slovensko vyviezlo do Saudskej Arábie nasledujúce zbrane: mínomet kalibru 120 mm – 190 ks, mínomet kalibru 60 mm – 450 ks, 122 mm raketomet BM-21 – 16 ks, ťažký guľomet – 226 ks, samopal – 3500 ks. Vo Výročnej správe za rovnaké vykazovacie obdobie však Saudská Arábia nefiguruje ako cieľová krajina vývozu. Z Výročnej správy je teda možné mylne sa domnievať, že Slovenská republika do Saudskej Arábie v roku 2016 nevyviezla žiadne zbrane. Táto informácia však nie je v zhode s tým, čo Slovensko vykázalo v správach vyplývajúcich z ATT a UN ROCA, v ktorom sa Slovensko zaviazalo podávať údaje o reálnom vývoze za dané obdobie.

 

Ministerstvo hospodárstva Amnesty International Slovensko dňa 28.5.2018 poskytlo vysvetlenie, že sa jedná o: „vývozné licencie vydané v rokoch 2013, 2014  a 2015 (spolu 9 prípadov),…, ktorých platnosť sa skončila vo februári 2016 (6 prípadov) a v decembri 2016 (3 prípady), … do skončenia ich platnosti bolo možné tieto licencie čerpať, čo sa aj v skutočnosti dialo,… NEŠLO teda o vývozy povolené v roku 2016 ale o dočerpávanie licencií vydaných v roku 2013 a 2015, ktoré boli čerpané až do skončenia ich platnosti. Preto tieto informácie nie sú obsiahnuté vo výročnej správe za rok 2016 ale sú obsiahnuté vo výročnej správe za rok, v ktorom boli vydané.“ Kým údaje v správach vyplývajúcich z ATT a UN ROCA sú zostavené na základe REÁLNEHO čerpania licencií v sledovanom období, údaje vo Výročnej správe vykazujú údaje len o vývozoch čerpaných udelených licencií v sledovanom období. „Ak teda Slovensko vyvezie zbrane v tomto roku na základe vývoznej licencie udelenej v roku 2016, tento export nebude zaznamenaný vo Výročnej správe 2018 a ani v žiadnej inej“, vysvetľuje Kamila Gunišová, vedúca kancelárie Amnesty International Slovensko.

Podľa informácií, ktoré Amnesty International Slovensko získala od Ministerstva hospodárstva dňa 6.6.2018: „Ministerstvo hospodárstva SR sa pri spracúvaní Výročnej správy o obchode s výrobkami obranného priemyslu (VOP) riadi ustanovením § 41 Zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 392/2011 Z.z., žiadny iný všeobecne záväzný právny predpis ani interná norma neupravuje podrobnosti spracovania Výročnej správy o obchode s VOP.“ Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvádza povinnosť Ministerstvu hospodárstva zverejňovať Výročnú správu, ktorej obsahom je aj zoznam krajín určenia vývozu VOP ako aj celková cena vyvezených VOP do jednotlivých krajín určenia. Nikde však nie je uvedené, že čerpané licencie sú len licencie udelené v sledovanom období. „Táto prax vykazovania vývozov vo Výročnej správe spôsobuje práve to, že v nej zmiznú milióny EUR reálne vyvezených zbraní,“ dodáva Gunišová.

„Ani v zákone 392/2011 Z.z. a podľa informácií poskytnutých Ministerstvom hospodárstva ani v žiadnej právnej norme sa podrobne neupravuje metodika spracovania Výročnej správy. Žiadame ministerstvo, aby okamžite zrušilo túto netransparentnú a zavádzajúcu prax. Je dôležité, aby metodiku spracovania Výročnej správy upravovala právna norma, ktorá bude spĺňať odporúčania vyplývajúce zo Zmluvy o obchodovaní so zbraňami, konkrétne bude uvádzať informácie o konkrétnych množstvách a hodnotách udelených licencií podľa jednotlivých kategórií, o skutočných transferoch konvenčných zbraní, o konečných užívateľoch či o dátume rozhodnutia o udelení licencie,“ dodáva Gunišová.

Petíciu za zrušenie súčasnej praxe vykazovania vývozov zbraní zo Slovenska a uvádzanie informácií o konkrétnych množstvách a hodnotách udelených licencií podľa jednotlivých kategórií a o skutočných transferoch zbraní môžete podisať TU.

Páči sa vám, čo robíme?