Dokumenty OSN predstavujú najširší katalóg ľudských práv, ktoré si zaslúžia ochranu podľa členských štátov Organizácie spojených národov. S výnimkou Charty OSN, Medzinárodného paktu o ľudských právach a Všeobecnej deklarácie ľudských práv ide o právne záväzné medzinárodné dohovory prijaté drvivou väčšinou existujúcich štátov v záujme zabezpečenia ochrany ľudských práv po celom svete. Tieto dokumenty vytvorili medzinárodný štandard ochrany ľudských práv, prispievajú k ich dodržiavaniu a stali sa inšpiráciou pre vytvorenie regionálnych a národných systémov ochrany ľudských práv.

1 result