Česká republika: Osem rokov po rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade D.H. je potrebná komplexná desegregácia v školách

Pred ôsmimi rokmi Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade D.H. , že Česká republika diskriminovala rómske deti vo vzdelávacom systéme. Čiastkové opatrenia prijaté po roku 2007 nedokázali diskrimináciu eliminovať a v roku 2014 začala Európska komisia konanie pre porušenie povinností vyplývajúcej z práva EÚ. Odvtedy vláda zrýchlila a rozšírila reformy.

Komplexný plán desegregácie by mal byť súčasťou nových budúcoročných reforiem a mal by vstúpiť do platnosti v septembri v roku 2016. Obsahuje podporné opatrenia pre žiakov a žiačky so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, povinný rok predškolskej dochádzky pre všetkých žiakov a žiačky či návrh na zrušenie vzdelávacieho programu pre žiakov a žiačky s ľahkým mentálnym postihnutím.

Amnesty International, Európske centrum pre práva Rómov, Nadácia Open Society Fund Praha a Česká odborná spoločnosť pre inkluzívne vzdelávanie vítajú tieto opatrenia. Zároveň upozorňujú na to, že sa zmeny musia zamerať na predsudky, ktoré sú prítomné v českom vzdelávacom systéme, aby skutočne priniesli želaný výsledok. Aj napriek reformám, ktoré boli prijaté v minulosti, sú rómske deti nadmerne zastúpené v školách a triedach pre žiakov a žiačky s ľahkým mentálnym postihnutím a segregované v čisto rómskych školách a triedach.

Postupné zrušenie programu pre žiakov a žiačky s „ľahkým mentálnym postihnutím“ má dôležitý dopad na zaručenie inkluzívneho vzdelávania. Len samotné zrušenie dvojprúdového systému však nevyrieši problémy, pretože nové nariadenie predstavuje možnosť vzdelávania žiakov a žiačok v rozdielnych triedach či školách ak školy v hlavnom vzdelávacom prúde nebudú schopné zabezpečiť ich špeciálne potreby.

Organizácie preto vzývajú české ministerstvo školstva, aby zaručilo, že návrh bude obsahovať opatrenia proti segregácii žiakov a žiačok na základe etnicity či iných dôvodov. Reforma musí ukončiť prax označovania rómskych detí ako mentálne postihnutých a s ich segregáciou do praktických škôl alebo tried, kde sa vyučuje podľa obmedzeného vzdelávacieho programu. Aby k tomu naozaj prišlo, musí vláda objasniť kritéria pre umiestňovanie žiakov do špeciálnych škôl a vytvoriť pre školy detailné pokyny ako tieto podporné opatrenia implementovať.

Európska komisia musí pozorne monitorovať český prípad, s cieľom zabezpečiť, že prax umiestňovania rómskych detí do špeciálnych škôl nebude pokračovať. Nevyhnutnou časťou reformy musí byť aj systém monitorovania údajov o rovnosti.

Organizácie opakovane kritizovali vládny návrh povinného predškolského vzdelávania, ktoré stále spočíva v dvojprúdovom systéme materských škôl a „prípravných tried“ , do ktorých sú v súčasnosti umiestňované rómske deti. Je to praktický dôsledok nariadenia, podľa ktorého musí byť dieťa „sociálne znevýhodnené“, aby bolo umiestnené do praktickej školy.

Inkluzívne vzdelávanie, ktoré je cieľom podporných opatrení vyžaduje navýšenie zdrojov. Preto organizácie žiadajú českú vládu, aby na túto reformu špecificky alokovala finančné zdroje v rozpočte na budúci rok.
Pozadie:

Konanie o porušení poskytuje Európskej komisii efektívny legislatívny nástroj pre zabezpečovanie súladu s legislatívou EÚ. Ak komisia verí, že členský štát legislatívu porušuje a považuje opatrenia, ktoré štát na odstránenie nedostatkov prijal, za nedostatočné, môže komisia vec posunúť k Európskemu súdnemu dvoru. Ak súd potvrdí, že členský štát zlyhal v naplnení svojich zmluvných povinností, bude požadovať prijatie potrebných opatrení pre nápravu.

Európska komisia začala konanie pre porušenie povinnosti voči Českej republike v septembri 2014. 29. apríla 2015 začala Európska konania obdobné konanie aj proti Slovenskej republike. Toto sa týka spochybnenia dodržiavania článku 21 (1) Charty Základných práv EÚ, ktorá zakazuje diskrimináciu na základe akéhokoľvek dôvodu, akým je rasa alebo etnický pôvod a Smernice o rasovej rovnosti (2000/43/EC (RED)), konkrétne článkov 2.2a, 2.2b, 2.3, 3.1g, ktoré zakazujú diskrimináciu v prístupe ku vzdelávaniu na základe rasy alebo etnicity.

Amnesty International, Európske centrum pre práva Rómov a Nadácia otvorenej spoločnosti už mnoho rokov monitorujú situáciu rómskych detí na Slovensku, vrátane vývoja po historicky prvom rozhodnutí slovenského súdu v prípade diskriminácie rómskych detí  – v prípade školy v Šarišských Michaľanoch. Organizácie a občianska spoločnosť dlhodobo upozorňujú na  Viaceré nedávne dokumenty k tejto téme v anglickom jazyku nájdete tu: