School No.2, 9A classroom, Ostrava, Czech republic. Located at the outskirts of a predominantly Romani neighbourhood, school No. 2 aims to provide Roma with education “comparable with mainstream elementary schools”. The discrepancy between the official name and objectives of the school is apparent; the school claims to provide similar but not identical education to the one provided by mainstream schools. The school director acknowledged the school is Roma-only, but emphasized that their aim is to provide pupils with the best conditions. However the evidence indicates that this does not extend to teaching, as the school does not aim to educate pupils to a level at which they could take the “maturita”, a secondary school exam which is a requirement for a university education. Photograph from a joint AI/ERRC mission to document Romani children’s access to education in Ostrava. Five years after the European Court of Human Rights ruled in 2007 that the Czech Republic discriminated against Romani children by placing them in special schools, without the necessary safeguards, very little progress has been made to guarantee equal access to education for Romani children. Instead of making systemic changes, the Czech government opted for a piecemeal approach that failed to address the root of this injustice. The system continues to channel Romani children into practical schools and classes designed for pupils with "mild mental disabilities", while others are effectively segregated in Roma-only mainstream schools or classes, where they received a lower quality education.

Dobrá správa zo Štrasburgu: Európsky súd pre ľudské práva vyniesol rozsudok týkajúci sa vzdelávania rómskych detí

Dvaja rómski muži vyhrali na Európskom súde pre ľudské práva prípad voči Maďarsku týkajúci sa vzdelávania  v špeciálnych školách. Súd rozhodol, že Maďarsko porušilo Európsky Dohovor o ľudských právach, tým, že segregovalo rómske deti v špeciálnych školách. Súdne rozhodnutie ukončilo právny spor, ktorý začal v roku 2006.  

Amnesty International po tomto prípade konštatovala, že európske vlády musia ukončiť segregáciu a diskrimináciu rómskych detí v školách.

V maďarskom prípade Horváth a Kiss Európsky súd pre ľudské práva zistil, že obaja chlapci boli nesprávne zaradení do školy pre deti „ s mentálnym postihnutím“. Súd konštatoval, že chlapci boli izolovaní od ostatných žiakov a vzdelanie ktoré dostávali ešte zvýraznilo ich ťažkosti namiesto toho, aby im pomáhalo sa začleniť do bežných škôl a rozvinúť zručnosti, ktoré by im uľahčili život medzi väčšinovým obyvateľstvom. „

Dúfate, že vzdelávanie detí v špeciálnych školách na základe etnicity je v Európe v roku 2013 jednoducho nemysliteľné, ale realita, ako sa to často stáva je príkladom toho, že to tak nie je. Vzdelávanie v špeciálnych školách je „konečnou stanicou“ pre rómske deti. Vlády sa preto voči tomu musia postaviť , pretože ako dlho existuje paralelné vzdelávanie na základe rasy, šance rómskym deťom sú upierané. Všetky deti, vrátane rómskych musia mať kvalitu vzdelávania v bežných školách s podporou, ktorú potrebujú, “ povedal Fotis Filippou, regionálny koordinátor AI pre Európu a Strednú Áziu.

Súd ďalej konštatoval, že rómske deti boli v minulosti nadmieru zastúpené v špeciálnych školách ako dôsledok kultúrne nediferencovaných testov, ktoré zapríčiňujú systematickú a nesprávnu diagnostiku mentálnej retardácie. Podľa súdu nesprávne umiestňovanie rómskych detí do špeciálnych škôl má dlhodobú históriu v Európe. Niekoľko rozsudkov bolo  v týchto prípadoch vynesených domácimi alebo regionálnymi súdmi, v prípadoch voči Českej republike, Grécku, Chorvátsku a Slovensku.

V decembri 2012 v prípade Sampanis a ďalší verzus Grécko súd zistil, že grécke autority zlyhali v integrácii rómskych detí do bežných tried. Bolo to po druhýkrát kedy súd odsúdil Grécko pre oddelenie rómskych detí v Aspropyrgos. Prvý rozsudok bol v tomto prípade vynesený v roku 2008. Rozsudok D. H. a ostatní proti Českej republike bol vynesený v roku 2007 a až po piatich rokoch od vynesenia súdu začína byť vládou implementovaný.

Školská segregácia je výsledkom rozšírených predsudkov a historickej diskriminácie. Tento vzdelávací apartheid má nielen katastrofálny vplyv na budúcnosť detí, ale zároveň podporuje cyklus rasizmu a neznášanlivosti voči Rómom. Je to zlé pre celú spoločnosť, “ dodal Fotis Filippou.

„Znova varujeme krajiny Eúropy – nie je času nazvyš, je čas zastaviť život rómskych detí plný chudoby, marginalizácie a exlúzie.“

Topics