Dobrá správa zo Štrasburgu: Európsky súd pre ľudské práva vyniesol rozsudok týkajúci sa vzdelávania rómskych detí

Dvaja rómski muži vyhrali na Európskom súde pre ľudské práva prípad voči Maďarsku týkajúci sa vzdelávania  v špeciálnych školách. Súd rozhodol, že Maďarsko porušilo Európsky Dohovor o ľudských právach, tým, že segregovalo rómske deti v špeciálnych školách. Súdne rozhodnutie ukončilo právny spor, ktorý začal v roku 2006.  

Amnesty International po tomto prípade konštatovala, že európske vlády musia ukončiť segregáciu a diskrimináciu rómskych detí v školách.

V maďarskom prípade Horváth a Kiss Európsky súd pre ľudské práva zistil, že obaja chlapci boli nesprávne zaradení do školy pre deti „ s mentálnym postihnutím“. Súd konštatoval, že chlapci boli izolovaní od ostatných žiakov a vzdelanie ktoré dostávali ešte zvýraznilo ich ťažkosti namiesto toho, aby im pomáhalo sa začleniť do bežných škôl a rozvinúť zručnosti, ktoré by im uľahčili život medzi väčšinovým obyvateľstvom. “

Dúfate, že vzdelávanie detí v špeciálnych školách na základe etnicity je v Európe v roku 2013 jednoducho nemysliteľné, ale realita, ako sa to často stáva je príkladom toho, že to tak nie je. Vzdelávanie v špeciálnych školách je „konečnou stanicou“ pre rómske deti. Vlády sa preto voči tomu musia postaviť , pretože ako dlho existuje paralelné vzdelávanie na základe rasy, šance rómskym deťom sú upierané. Všetky deti, vrátane rómskych musia mať kvalitu vzdelávania v bežných školách s podporou, ktorú potrebujú, ” povedal Fotis Filippou, regionálny koordinátor AI pre Európu a Strednú Áziu.

Súd ďalej konštatoval, že rómske deti boli v minulosti nadmieru zastúpené v špeciálnych školách ako dôsledok kultúrne nediferencovaných testov, ktoré zapríčiňujú systematickú a nesprávnu diagnostiku mentálnej retardácie. Podľa súdu nesprávne umiestňovanie rómskych detí do špeciálnych škôl má dlhodobú históriu v Európe. Niekoľko rozsudkov bolo  v týchto prípadoch vynesených domácimi alebo regionálnymi súdmi, v prípadoch voči Českej republike, Grécku, Chorvátsku a Slovensku.

V decembri 2012 v prípade Sampanis a ďalší verzus Grécko súd zistil, že grécke autority zlyhali v integrácii rómskych detí do bežných tried. Bolo to po druhýkrát kedy súd odsúdil Grécko pre oddelenie rómskych detí v Aspropyrgos. Prvý rozsudok bol v tomto prípade vynesený v roku 2008. Rozsudok D. H. a ostatní proti Českej republike bol vynesený v roku 2007 a až po piatich rokoch od vynesenia súdu začína byť vládou implementovaný.

Školská segregácia je výsledkom rozšírených predsudkov a historickej diskriminácie. Tento vzdelávací apartheid má nielen katastrofálny vplyv na budúcnosť detí, ale zároveň podporuje cyklus rasizmu a neznášanlivosti voči Rómom. Je to zlé pre celú spoločnosť, ” dodal Fotis Filippou.

„Znova varujeme krajiny Eúropy – nie je času nazvyš, je čas zastaviť život rómskych detí plný chudoby, marginalizácie a exlúzie.“