Francúzski politici vyzvaní k odmietnutiu zákazu moslimskej burky

Amnesty International vyzýva francúzskych zákonodarcov, aby nepodporili návrh zákona zakazujúceho nosenie šatiek zakrývajúcich celú tvár na verejnosti. Návrh, ktorý prijala a presadzuje francúzska vláda a 19. mája ho predložila parlamentu, by zakázal nosiť kdekoľvek na verejnosti akýkoľvek odev určený na zakrytie tváre.

“Úplný zákaz zakrývania si tváre by porušil právo na slobodu prejavu a náboženstva tých žien, ktoré používajú na verejnosti burku alebo nikáb, ako vyjadrenie svojej identity alebo viery,“ uviedol John Dalhuisen, odborník Amnesty International na diskrimináciu v Európe.

Porušenie zákona by podliehalo pokute vo výške do 150 eur a/alebo povinnosti absolvovať spoločenský rehabilitačný program. Tento krok prichádza len niekoľko týždňov po tom, ako dolná komora belgického parlamentu drvivou väčšinou schválila podobný zákaz. Štátna rada (Conseil d’Etat), najvyšší francúzsky poradný orgán v oblasti legislatívy, už vyjadril vážne výhrady k zlučiteľnosti takéhoto všeobecného zákazu s francúzskou ústavou a so záväzkami krajiny voči medzinárodným ľudskoprávnym štandardom. Francúzska vláda argumentovala tým, že zákaz je potrebný pre verejnú bezpečnosť a pre ochranu žien pred nátlakom nosiť pokrývky tváre.

„Oprávnené bezpečnostné obavy možno vyriešiť obmedzeniami úplného zahaľovania si tváre na presne definovaných vysoko rizikových miestach. Osoby tiež môžu byť požiadané, aby si odhalili tvár, ak je to objektívne nevyhnutné, napríklad pri bezpečnostných kontrolách. Francúzske zákony už teraz povoľujú takéto vymedzené obmedzenia,“ povedal John Dalhuisen.

 

Štáty sú povinné chrániť ženy pred nátlakom alebo donútením nosiť pokrývky celej tváre, či už doma alebo v spoločnosti. Mali by to robiť odstraňovaním rodových stereotypov a diskriminačných postojov a tam, kde je to vhodné, zasahovaním do jednotlivých prípadov cez trestné a rodinné právo. Všeobecne použiteľný zákaz by obmedzil práva tých, ktorí si slobodne zvolia nosenie úplných pokrývok tváre a trestal by tých, ktorí to robia proti svojej vôli.

“Pre tie ženy, ktoré sú nútené zahaľovať si celú tvár, zákaz znamená, že budú čeliť buď štátnemu trestu, ak pôjdu na verejnosť – alebo s väčšou pravdepodobnosťou – budú nútené zostať doma. Toto je kontraproduktívne. Niektorým ľuďom sa môže zdať zahaľovanie si celej tváre sporné či nevyhovujúce alebo proti zavedeným spoločenským zvykom. Avšak zákony o ľudských právach sú v tomto prípade jasné – znepokojenie jednej osoby nemôže byť použité na ospravedlnenie obmedzenia slobody prejavu druhej osoby,“ uviedol John Dalhuisen.

“Veľká časť verejnej diskusie vo Francúzsku o nosení odevov zahaľujúcich celú tvár bola zameraná na potrebu chrániť hodnoty Francúzskej republiky. Amnesty International neverí, že také dôležité hodnoty ako sloboda, rovnosť a bratstvo môžu byť rozvinuté takým diskriminačným obmedzením,“ povedal John Dalhuisen.

Pozadie

Na základe medzinárodných ľudskoprávnych noriem sú obmedzenia slobody prejavu a slobody prejavu náboženského vyznania a viery prípustné len vtedy, keď sú preukázateľne nevyhnutné a primerané na dosiahnutie určitých špecifických účelov povolených medzinárodným právom. Jediné zákonné účely takýchto obmedzení sú ochrana určitých verejných záujmov (národná bezpečnosť alebo verejná bezpečnosť alebo verejný poriadok, zdravie alebo morálka) alebo práva iných.

Amnesty International neverí, že úplný zákaz odevov zahaľujúcich celú tvár na verejnosti je nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

Amnesty International Francúzsko adresovala 20. apríla 2010 list francúzskemu premiérovi, v ktorom predstavuje svoj postoj k všeobecne uplatniteľnému zákazu nosenia úplných pokrývok tváre. Amnesty International Francúzsko tiež prispela do diskusií Francúzskej národnej poradnej komisie pre ľudské práva a zdieľa jej postoje publikované 21. januára 2010, ktoré sú proti všeobecnému zákazu nosenia pokrývok celej tváre.