Kambodža: Zbúrané domy, tisíce životov v ruinách

Násilné vysťahovanie je jedným z najrozšírenejších prípadov vážneho porušovania ľudských práv v Kambodži. V celej krajine bolo zo svojich domovov nedobrovoľne vysídlených najmenej 150 tisíc ľudí. Uvádza sa to v najnovšej správe Amnesty International. 

„Kambodžská vláda musí učiniť všetky potrebné kroky k zabezpečeniu ochrany obyvateľov krajiny pred násilným vysťahovaním, predovšetkým tých, ktorí žijú pod prahom chudoby. Inak jej agenda znižovania miery chudoby vyznieva prinajmenšom neúprimne,” uviedla Catherine Baber, riaditeľka programu pre Áziu a Tichomorie pri AI.

Kambodžské autority nielenže zlyhávajú pri ochrane obyvateľstva proti nezákonným praktikám násilného vysťahovania – de facto i de iure, ale dokonca sa na nich aj aktívne podieľajú. „Oficiálne štátne úrady zohrali hlavnú úlohu pri ničení dedín, podpaľovaní domov a pripravovaní chudobných ľudí o ich domovy bez súdnych procesov, plniac príkazy držiteľov ekonomickej a politickej moci v krajine,” upozorňuje Catherine Baber.

Správa AI poukazuje na to, že obete násilného vysťahovania ani v jednom prípade vopred nevedeli o tom, čo ich čaká a nebolo im zabezpečené ani adekvátne alternatívne ubytovanie. Navyše im bola odoprená možnosť domáhať sa spravodlivosti vôbec.

AI žiada, aby vláda Kambodže:

– Ukončila násilné vysťahovávanie a zaviedla okamžité moratórium na všetky druhy masového vysťahovávania, kým nebude prijatý zákon, ktorý zaručí, že všetky prípady nedobrovoľného vysťahovania budú plne v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi normami a štandardmi.
– Zaručila obetiam násilného vysťahovania alternatívne obydlie, prístup k pitnej vode, kanalizácii, zdravotníckym službám a vzdelaniu, a to, v prípade potreby, aj prostredníctvom zabezpečenia humanitárnej pomoci.
– Dodržiavala svoje medzinárodné záväzky, podľa ktorých by potenciálne obete násilného vysťahovania mali byť s podobným rozhodnutím vopred oboznámené a mali by mať možnosť sa proti nemu odvolať.