KOMISIA ZASTÁVA TVRDŠÍ POSTOJ VOČI ČLENSKÝM ŠTÁTOM, KTORÉ DISKRIMINUJÚ RÓMOV

Tlačová správa Amnesty International, Európskej siete proti rasizmu, Európskeho centra pre práva Rómov, a Nadácie Otvorenej Spoločnosti, 29. apríl 2015

 

Slovensko je druhým členským štátom, voči ktorému je vedené konanie pre porušenie povinností

Amnesty International, Európska sieť proti rasizmu, Európske centrum pre práva Rómov, a Nadácia Otvorenej Spoločnosti aplaudujú dnešnému rozhodnutiu Európskej komisie začať konanie proti Slovenskej republike pre porušenie antidiskriminačného zákona EÚ.

„V dnešnej dobe je šokujúce, že rómske deti na Slovensku sú systematicky segregované od nerómskych detí a umiestňované do špeciálnych škôl. Žiadnemu dieťaťu by nikdy nemal byť odoprený rovný prístup k vzdelávaniu, toto je základné ľudské právo“, povedala Iverna McGowanová, poverená riaditeľka Kancelárie pre Európske inštitúcie Amnesty International.

Medzinárodné a domáce ľudskoprávne inštitúcie a občianska spoločnosť dlhé roky žiadajú slovenskú vládu, aby sa venovala pokračujúcej a rozšírenej diskriminácii rómskych detí vo vzdelávaní. V roku 2013 varovala Verejná ochrankyňa práv, že Rómovia a Rómky majú v špeciálnych školách a v školách pre žiakov a žiačky s ľahkým mentálnym postihnutím, na ktoré sa zamerala, viac než 88% zastúpenie. V roku 2014 bolo Slovensko oslovené v rámci Univerzálneho periodického hodnotenia – mechanizmu OSN, aby sa venovalo diskriminácii Rómov a Rómiek na školách. Vláda tieto odporúčania zamietla argumentmi, že rovné zaobchádzanie už je zaručené.

Realita na školách je však iná. Vo výskume Rozvojového programu OSN (UNDP) z roku 2012 vyšlo, že 43% rómskych žiakov a žiačok v bežných školách bolo zapísaných do etnicky segregovaných tried. V roku 2012 slovenský súd objasnil, že oddeľovanie rómskych detí od nerómskych je protizákonné.

V roku 2010 sa vláda Slovenskej republiky zaviazala ukončiť diskrimináciu, ale nedokázala prijať žiadne opatrenia. Naopak, namiesto zaručenia integrácie rómskych detí do etnicky zmiešaných bežných škôl financovala a  zaviedla projekt tzv. kontajnerových škôl, ktoré sa nachádzajú priamo v rómskych osadách. Tieto posilňujú existujúcu segregáciu.

„Konečne si Komisia povedala, že stačilo. Rozhodnutie varuje slovenskú vládu a všetky členské krajiny, že diskriminácia nebude tolerovaná. Ide o druhý prípad, kedy Komisia použila svoje právne nástroje, aby vytvorila tlak na vládu smerom k ukončeniu pretrvávajúcej a systematickej diskriminácie“, povedal Andras Ujlaky, Výkonný riaditeľ Európskeho centra pre práva Rómov.

V septembri 2014 spravila Európska komisia dovtedy nevídaný krok – začala konanie proti Českej republike pre porušenie antidiskriminačnej legislatívy Európskej únie diskriminovaním rómskych detí vo vzdelávaní. V Českej republike sú rómske deti tiež významne neprimerane vyšším počtom zastúpené v školách pre študentov a študentky s ľahkým mentálnym postihnutím. Krok Európskej komisie uvítali organizácie občianskej spoločnosti, ktoré  ju  dlho žiadali, aby dodržiavala svoju funkciu strážkyne Európskych zmlúv.

„Dnešné rozhodnutie Európskej komisie proti Slovensku je obrovským míľnikom pre Európsku úniu a jej rómskych občanov. Snaha Komisie by sa však nemala týmto zastaviť a mala by pokračovať aj voči ostatným členským štátom, ktoré porušujú Smernicu EÚ o rasovej rovnosti. Toto nie len o Rómoch. Je to o spravodlivosti a právnom štáte pre všetkých občanov“, povedal Zeljko Jovanovic, riaditeľ Kancelárie pre rómske iniciatívy Inštitútu otvorenej spoločnosti.

Povinnosť teraz prechádza na slovenskú vládu, aby uplatňovala právo na prístup k vzdelaniu bez diskriminácie prostredníctvom komplexných reforiem a cielenej asistencie pre relevantných aktérov vo vzdelávacom systéme.

Pozadie:

Konanie o porušení povinnosti zakladá článok 258 Zmluvy o fungovaní EÚ. Komisia má tak k dispozícii efektívny legislatívny nástroj, aby zaručila dodržiavanie práva EÚ. Ak podľa Komisie členský štát porušuje právo EÚ a považuje opatrenia, ktoré štát zaviedol voči obavám Komisie za nedostatočné, môže túto záležitosť predložiť pred Súdny dvor Európskej únie.  Ak súd rozhodne, že si členský štát neplní povinnosti, aké mu ukladajú Zmluvy, bude požadovať nevyhnutnú nápravu zo strany štátu.

Rozhodnutie začať konanie proti Slovenskej republike bolo oznámené dnes, 29. apríla po stretnutí kolégia komisárov. Konanie sa týka spochybnenia dodržiavania článku 21 (1) Charty Základných práv EÚ, ktorá zakazuje diskrimináciu na základe akéhokoľvek dôvodu, akým je rasa alebo etnický pôvod a Smernice o rasovej rovnosti (2000/43/EC (RED)), konkrétne článkov 2.2a, 2.2b, 2.3, 3.1g, ktoré zakazujú diskrimináciu v prístupe ku vzdelávaniu na základe rasy alebo etnicity.

Komisia pošle slovenskej vláde formálny oznam s hodnotením situácie a stanoveným termínom, dokedy musí vláda poslať svoje vyjadrenie. Potom sa Komisia rozhodne či si Slovensko skutočne neplní povinnosti v rámci práva EÚ. V prípade porušenia sa môže Komisia rozhodnúť postúpiť záležitosť Súdnemu dvoru EÚ.

Občianska spoločnosť už dlhé roky monitoruje situáciu rómskych detí v Slovenskej republike. Nedávna dokumentácia diskriminácie na školách je predstavená vo výskumných správach:

Amnesty International: Nesplnené sľuby: Neschopnosť ukončiť segregáciu rómskych žiakov na Slovensku (2013)

Amnesty International: Čo sa zmenilo v školách od rozsudku školskej segregácie? (2015)

Európske centrum pre práva Rómov: Podanie na Radu pre ľudské práva OSN (2013)

Európske centrum pre práva Rómov: Podanie pred Európsku komisiu (2013)