List prezidentovi G. W. Bushovi: zlé zaobchádzanie v Iraku, Afganistane a zálive Guantanamo

Vážený pán prezident, som hlboko znepokojená/ý správami o mučení a zlom zaobchádzaní, ktoré páchajú alebo mu napomáhajú bezpečnostné sily USA, ktoré operujú v Iraku, Afganistane či v zálive Guantanamo. 

Pre Amnesty International vypovedali bývalí väzni, prepustení z amerických zadržiavacích zariadení v Iraku, Afganistane a Guantaname. Informovali, že počas výsluchov a zadržiavania boli mučení alebo podrobení inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu. Svedectvá zadržiavaných a ďalšie zdroje nasvedčujú tomu, že sa zďaleka nejedná iba o ojedinené prípady.

Za posledné roky vláda USA urobila niekoľko previerok a vyšetrovaní o zaobchádzaní so zadržiavanými a o spôsobe ich vypočúvania. Avšak žiadne vyšetrovanie nebolo úplne nezávislé a nedokázalo zabezpečiť zodpovedanie sa z porušovanie ľudských práv, ktoré sa v amerických väzeniach stalo – vrátane svojvoľných zadržaní, “zmiznutí”, mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania.

Vážený pán prezident, podporte myšlienku, aby Americký Kongres vytvoril nezávislú vyšetrovaciu komisiu s právom predvolávať svedkov. Komisiu by mala vyšetriť všetky praktiky používané pri zadržiavaní a vypočúvaní vo “vojne proti terorizmu”. Komisia by mala zabezpečiť, aby páchatelia porušovania medzinárodného práva, vrátane prípadov mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, boli braní na zodpovednosť. Tiež Vás vyzývam požiadať Ministra spravodlivosti, aby ustanovil špeciálnu radu, ktorá by viedla vyšetrovanie trestných činov všetkých osôb účastných na násilnostiach.

Žiadam Vás, aby ste zabezpečili, že všetky USA spravované zadržiavanie centrá budú bez výnimky otvorené pravidelným nezávislým neohláseným a neobmedzovaným inšpekčným návštevám expertov OSN zaoberajúcich sa ľudskými právami. Žiadam Vás, aby ste následne prijali ich odporúčania na zabezpečenie prevencie ďalšieho mučenia a zlého zaobchádzania. USA by tiež mali implementovať odporúčania zadefinované v 12 bodovom Programe AI na prevenciu mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestov, páchaných agentmi štátu.

Tí, ktorí sa dopustili zločinov mučenia a iného zlého zaobchádzania a tí, ktorí sú na čele vojenského a civilného velenia a sú zodpovední za nariadenie, napomáhanie a súhlas s týmito zločinmi musia byť trestne stíhaní.

Ďakujem za Vašu pozornosť, ktorú venujete tomuto dôležitému problému.

S úctou,

Dear Mr. President:

I am deeply concerned by the reports of torture and ill-treatment by US officials or with their involvement that continue to emerge from Iraq, Afghanistan, and Guantánamo. Amnesty International has interviewed former detainees released from US-run facilities in Iraq, Afghanistan and Guantánamo who reported being subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment during interrogation and detention. Other evidence from detainee and non-detainee sources suggests that these are far from isolated incidents.

During the past year, the US government has conducted a number of reviews and investigations into the subject of detainee treatment and interrogation. However, none has had the independence or reach necessary to ensure a full accounting for the human rights violations that are alleged to have occurred in US custody, including arbitrary detentions, “disappearances”, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment.

Mr. President, I urge you to support the establishment by the US Congress of an independent commission of inquiry with subpoena powers to investigate all aspects of the USA’s “war on terror” detention and interrogation policies and practices with a view to ensuring full accountability for any violations of international law including acts of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment that have occurred. I also urge you to request the Attorney General to appoint a special counsel to conduct a criminal investigation into any involvement of administration officials in such violations.

I urge you to ensure that all US-run places of detention, without exception, are opened to regular, independent, unannounced and unrestricted visits of inspection by expert UN human rights mechanisms. I urge you to adopt their recommendations for safeguards to prevent further torture and ill-treatment, and to ensure full implementation by the USA of the safeguards set out in Amnesty International’s 12-Point Programme for the Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment by Agents of the State.

Those who perpetrate crimes of torture and other ill-treatment and those up the chain of military and civilian command responsible for ordering, facilitating or acquiescing to such crimes should be prosecuted.

Thank you for your attention to this important matter.

Yours sincerely,