Maďarsko: Úrady musia zastaviť ďalší pokus o umlčanie občianskej spoločnosti

Stanovisko Amnesty International

Maďarská vláda predložila 18. januára balík zákonov “Stop Soros”, zamerané na mimovládne organizácie, obhajcov a obhajkyne ľudských práv. Táto najnovšia iniciatíva vlády predstavuje tvrdý zákrok, ďalšiu stigmatizáciu a diskreditáciu činností občianskej spoločnosti, ktoré presadzujú a chránia ľudské práva, poskytujú právne a sociálne služby a verejne vyjadrujú nesúhlasné názory v tlači a na sociálnych sieťach. Návrhy zákonov boli predložené v rámci snahy zastaviť “nelegálnu migráciu, posilniť ochranu hraníc a chrániť národnú bezpečnosť v Maďarsku”.

Amnesty International vyzýva vládu, aby návrhy zákonov stiahla v plnom rozsahu, pretože porušujú záväzky Maďarska vyplývajúce z medzinárodného práva.

Pokiaľ by boli zákony prijaté, budú klásť na organizácie prijímajúce finančné prostriedky zo zahraničia a údajne “propagujúce masovú a ilegálnu migráciu”, medzi inými aj registračnú povinnosť informovať príslušné orgány o týchto “ilegálnych” aktivitách a propagovať túto stigmatizujúcu informáciu napríklad na webových stránkach. Tiež by tieto organizácie museli platiť špeciálnu vysokú daň z akéhokoľvek príjmu zo zahraničia a držať tieto finančné prostriedky na osobitnom bankovom účte. Cezhraničný aj vnútroštátny pohyb maďarských štátnych príslušníkov a príslušníčok zapojených do činností súvisiacich s migráciou by bol obmedzený a štátni príslušníci a príslušníčky iných krajín by mohli byť z územia Maďarska úplne vyhostení.

Maďarské orgány sa už dlho snažia verejne démonizovať migrantov a migrantky, utečencov a utečenkyne a tiež žiadateľov a žiadateľky o azyl. Amnesty International je presvedčená, že tento balík zákonov má za cieľ zintenzívniť zastrašovanie nezávislých obhajcov a obhajkýň ľudských práv a občianskej spoločnosti v Maďarsku.

Navrhovaná legislatíva by obmedzila možnosti organizácií pokračovať vo svojej práci pod falošným označením ich činností za “nezákonné”, uložením svojvoľných a neprimeraných administratívnych povinností a obrovských pokút a zavedením neodôvodnených obmedzení slobody pohybu. Poslanec Fideszu Gyula Budai 20. januára verejne označil tri mimovládne organizácie – Maďarský helsinský výbor, Maďarský zväz občianskych slobôd a Amnesty International – za organizácie “podporujúce alebo organizujúce nelegálnu migráciu”.

V súčasnosti prebieha v Európskej komisii konanie proti Maďarsku pre porušenie legislatívy EÚ schválením zákona o transparentnosti organizácií financovaných zo zahraničia. Amnesty International Maďarsko v princípe odmieta dodržiavať zákon z júna 2017 a spolu s ďalšími organizáciami sa ho v súčasnosti snaží spochybniť aj pred súdom.

Maďarské orgány zahájili trojtýždňové obdobie verejných konzultácií, ktoré majú trvať do začiatku februára. Po tomto období bude návrh zákona predložený maďarského parlamentu na rozpravu a hlasovanie. Amnesty International sa po dohode s ďalšími mimovládnymi organizáciami a aktérmi a aktérkami občianskej spoločnosti v Maďarsku týchto konzultácií zúčastní a pripája sa tak k ďalším organizáciám, ktoré naliehajú na maďarskú vládu, aby tieto nové návrhy stiahla, nakoľko porušujú práva na slobodu združovania, prejavu a pohybu a sú tiež:

• Zavádzajúce – návrhy sa nesnažia zabrániť migrácii, ale ide o snahu zintenzívniť zastrašovanie nezávislých mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti v Maďarsku.

• Svojvoľné – vláda nemá právo určovať, kto z občianskej spoločnosti je zapojený do určitej práce a aké finančné zdroje má mať k dispozícii. Podľa medzinárodného práva majú ľudia právo vytvárať organizácie a spolupracovať na dosiahnutí cieľov, ktoré sú vo verejnom záujme.

• Poškodzujúce – každej mimovládnej organizácii v Maďarsku, ktorá dostáva zahraničné finančné prostriedky hrozí strata postavenia, čo by mohlo radikálne znížiť schopnosť občianskej spoločnosti presadzovať občianske a ľudské práva; zachovať právne a sociálne služby, ktoré vláda neposkytuje; a lobovať za sektory, ktoré pôsobia vo verejnom záujme, vrátane slobodnej a nezávislej tlače.

obrázek