Medzinárodné mimovládne organizácie kritizujú slovenskú vládu: Rasistické stereotypy by nemali podmieňovať vzdelávacie politiky

Európske centrum pre práva Rómov (ERRC), Amnesty International a Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF) vyzývajú slovenskú vládu, aby upustila od argumentovania incestom pre ospravedlňovanie segregovaného vzdelávania rómskych detí na Slovensku.

V apríli začala Európska komisia proti Slovensku konanie pre porušenie antidiskriminačnej legislatívy EÚ diskrimináciou rómskych detí na školách. V komunikácii, ktorá rozhodnutiu predchádzala, ospravedlňovala podľa informácií z médií slovenská vláda nadmerné počty rómskych detí v špeciálnych školách a triedach tvrdením, že medzi slovenskými Rómami je vyšší výskyt geneticky podmienených porúch, lebo u nich je najvyšší koeficient inbrídingu v Európe.

ERRC, Amnesty International a OSF považujú argumenty vlády, ktoré vykresľujú Rómov ako skupinu charakteristickú „sociálno-patologickým“ životným štýlom, za rasistické a diskriminačné. Podobné stanoviská by nemali mať miesto v úradnej komunikácii. Obzvlášť ak ide o krajinu, ktorá by sa mohla zodpovedať za diskrimináciu Rómov pred Európskym súdnym dvorom. Použitie argumentu o inceste pre ospravedlňovanie segregovaného vzdelávania rómskych detí na Slovensku vysiela odkaz, že vláda neberie obvinenia Európskej komisie vážne.

V roku 2013 Verejná ochrankyňa práv poukázala na to, že Rómovia tvoria viac než 88 percent žiakov v skúmaných špeciálnych triedach a školách pre deti s mentálnym postihnutím.[1] Nesprávna diagnostika mentálneho postihnutia medzi rómskymi deťmi vedúca k ich oddelenému vzdelávaniu je diskriminačným opatrením, o ktoré sa vláda SR opiera, a ktoré umožňuje menej kvalitné vzdelávanie pre rómske deti. Deti navštevujúce segregované školy majú značné ťažkosti pri ďalšom vzdelávaní a nájdení primeraného zamestnania.

Vyššia miera incestu v rómskych komunitách je historickým stereotypom a jeho použitie pri ospravedlňovaní segregácie vo vzdelávaní je nielen typickým rasistickým argumentom, ale aj signálom úplného zlyhania v hľadaní skutočných riešení kľúčových otázok diskriminácie. Účinne je takto podporovaný ďalší rasizmus proti už tak zraniteľnej skupine.

ERRC, Amnesty International a OSF Bratislava vyzývajú slovenskú vládu, aby zabezpečila, že zákony, politiky a prax je v súlade s antidiskriminačnou legislatívou Európskej únie. Dňa 8. júna tieto organizácie požiadali o možnosť spoločného stretnutia s ministrom školstva. Na stretnutí chcú diskutovať o očakávanej odpovedi a záväzku slovenskej vlády voči Európskej komisii v riešení záležitostí, ktoré boli predmetom začatého konania.

Pozadie:

Konanie o porušení poskytuje Európskej komisii efektívny legislatívny nástroj pre zabezpečovanie súladu s legislatívou EÚ. Ak komisia verí, že členský štát legislatívu porušuje a považuje opatrenia, ktoré štát na odstránenie nedostatkov prijal, za nedostatočné, môže komisia vec posunúť k Európskemu súdnemu dvoru. Ak súd potvrdí, že členský štát zlyhal v naplnení svojich zmluvných povinností, bude požadovať prijatie potrebných opatrení pre nápravu.

Rozhodnutie o začatí konania proti Slovenskej republike bolo oznámené 29. apríla 2015. Rómske detí v mnohých európskych krajinách trpia segregáciou a ich neospravedlniteľným zaraďovaním do špeciálnych foriem vzdelávania.

Amnesty International, Európske centrum pre práva Rómov a Nadácia otvorenej spoločnosti už mnoho rokov monitorujú situáciu rómskych detí na Slovensku, vrátane vývoja po historicky prvom rozhodnutí slovenského súdu v prípade diskriminácie rómskych detí  – v prípade školy v Šarišských Michaľanoch. Viaceré nedávne dokumenty k tejto téme v anglickom jazyku nájdete tu:


[1] Verejná ochrankyňa práv, Správa verejnej ochrankyne práv o uplatňovaní práva na vzdelanie detí/žiakov príslušníkov rómskej národnostnej menšiny so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, júl 2013. Dostupné na: <https://www.vop.gov.sk/files/Sprava%20VOP-Vzdelavanie%20Romov.pdf.>