Európske dokumenty

Pod európskymi dokumentmi ochrany ľudských práv rozumieme predovšetkým dohovory Rady Európy a Chartu základných práv Európskej únie. Rada Európy ako samostatná medzinárodná organizácia európskych krajín snažiaca sa o ochranu ľudských práv a posilňovanie demokracie prijala početné dohovory na zabezpečenie svojich cieľov. Najznámejším z nich je Európsky dohovor o ľudských právach, ktorého dodržiavanie „monitoruje“ Európsky súd pre ľudské práva sídliaci v Štrasburgu. Čo sa týka Charty základných práv Európskej únie (záväzný dokument prijatý členskými štátmi Európskej únie), jej ustanoveniami sú členské štáty viazané len pri implementácii práva Európskej únie, t. j. pri preberaní aktov EÚ do vnútroštátneho právneho poriadku.

Dokumenty Európskej únie a Rady Európy

Pod európskymi dokumentmi ochrany ľudských práv rozumieme predovšetkým dohovory Rady Európy a Chartu základných práv Európskej únie. Rada Európy ako samostatná medzinárodná organizácia európskych krajín snažiaca sa o ochranu ľudských práv a posilňovanie demokracie...

Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ