Orgány Amnesty Slovensko

Amnesty International Slovensko vznikla v roku 1994 ako občianske združenie a riadi sa pravidlami, ktoré sú pre členov hnutia Amnesty International na celom svete spoločné. Tieto princípy sú pretavené do stanov organizácie. 

Najvyšším orgánom organizácie je Valné zhromaždenie, na ktorom majú zvyčajne jedenkrát ročne všetci členovia  možnosť rozhodovať o smerovaní hnutia na najbližšie obdobie.

V čase medzi Valnými zhromaždeniami hnutie riadi Správna rada, ktorá je volená Valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov. Členstvo v Správnej rade je neplatenou pozíciou. 

Správnu radu Amnesty Slovensko v súčasnosti tvoria:

Dodržiavanie stanov kontroluje Kontrolný výbor zložený z členov a členiek Amnesty International Slovensko zvolených na Valnom zhromaždení.

Kontrolný výbor Amnesty Slovensko v súčasnosti tvoria:

Topics