Otvorený list prezidentom USA a Ruska

Vážený pán prezident Bush, vážený pán prezident Putin, v súvislosti s vašou nadchádzajúcou návštevou Slovenskej republiky sa na vás obraciame ako zástupcovia Amnesty International na Slovensku a Priateľov Zeme, mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú ochrane a presadzovaniu ľudských, sociálnych a environmentálnych práv. 

S poľutovaním konštatujeme, že politiku vašich krajín dnes viac ako princípy a záväzky plynúce z medzinárodného práva formujú úzke záujmy. Táto skutočnosť je o to znepokojujúcejšia, že by obe krajiny vzhľadom na svoju veľkosť a vplyv mohli slúžiť ako model pre zvyšok sveta. Vašu politiku charakterizuje nedostatok rešpektu voči medzinárodným štandardom v oblasti ľudských, sociálnych či environmentálnych práv. Minulosť poskytuje príliš veľa príkladov, kedy pri stretoch záujmov a zásad dostali prednosť záujmy.

Práva civilistov

Pán prezident Bush, Vaša administratíva viedla bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN vojnu proti Iraku. Amnesty International zdokumentovala prípady nezákonného zadržiavania civilistov a prípady mučenia a zlého zaobchádzania. Americké vojská naďalej väznia tisícky ľudí v zadržiavacích centrách po celej krajine napriek tomu, že formálne došlo k ukončeniu okupácie.
Pán prezident Putin, ruská armáda už niekoľko rokov vedie vojnu v Čečensku, kde dochádza k útokom na civilistov, čo prináša závažné porušovanie základných princípov medzinárodného humanitárneho práva. Prípady, kedy by vojaci či dôstojníci museli za zločiny proti civilistom skončili pred súdom sú zriedkavé. Amnesty International však rovnako odsudzuje porušovanie ľudských práv, ktorých sa dopúšťajú povstalci na čečenskej strane.

Občianske a politické práva

Pán prezident Putin, mimovládne organizácie opakovane upozorňujú, že v Ruskej federácii došlo k výraznému obmedzeniu nezávislosti médií, marginalizácii politickej opozície a k takmer nulovému posunu v riešení problému mučenia na policajných staniciach a šikany v armáde. Ľudskoprávne organizácie upozorňujú na pokračujúce mučenie pri vypočúvaní podozrivých osôb pri vypočúvaní na policajných staniciach a tiež na skutočnosť, že súdy akceptujú vynútené priznania. Rovnako nás znepokojuje situácia tých, ktorí sa v Rusku usilujú pracovať v oblasti ochrany ľudských práv. Amnesty International zaznamenala viacero prípadov ich zastrašovania.
USA už viac ako tri roky väznia na vojenskej základni Guantanámo, v rozpore so Ženevskými dohovormi, viac ako 500 občanov z približne štyridsiatich krajín. Väzni sú na základni držaní bez toho, aby bolo proti nim vznesené obvinenie. Nemajú možnosť kontaktu s príbuznými, ktorí o ich mieste pobytu často netušia.

Medzinárodné právo

Vaša administratíva, pán prezident Bush, si v medzinárodnej politike osvojila stratégiu striktného unilateralizmu, ktorej sprievodnou črtou je minimum rešpektu voči OSN a medzinárodnému právu. Washington siaha po ozbrojenej sile proti iným štátom bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN, ignoruje, blokuje a porušuje medzinárodné dohovory. Odmieta Kjótsky protokol aj všeobecný zákaz atómového zbrojenia. Po Vašom nástupe do prezidentského úradu USA stiahli svoj podpis Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, ktorý má právomoc stíhať najzávažnejšie zločiny proti ľudským právam. Odvtedy sa Vaša krajina systematicky usiluje ochromiť fungovanie súdu v snahe zabezpečiť pred ním svojim občanom imunitu.

Právo na čisté životné prostredie

Hoci viac ako 150 miliónov Američanov žije v oblastiach so znečisteným ovzduším a viac ako 40 percent riek a jazier je príliš znečistených na to, aby sa dali využívať na rekreáciu a rybolov, otázku čistoty ovzdušia či vody vo Vašich verejných prejavoch, pán prezident Bush, neotvárate. Naopak, Vaša administratíva systematicky pracuje na oslabovaní legislatívy o ochrane životného prostredia. Škrtá výdavky na financovanie projektov na zvyšovanie čistoty vody.
Priatelia Zeme upozornili na úsilie USA podkopať Environmentálny program OSN. Počas vlaňajšieho zasadnutia programu blokovala vláda USA všetky rozhodnutia, ktoré mohli túto inštitúciu posilniť. Jej existencia je kľúčová kvôli kontrole dodržiavania environmentálnych dohôd. Vašou prioritou, pán prezident Putin, je ekonomický rozvoj. Priaznivé podmienky pre veľké firmy, najmä pre ťažobný priemysel, sú však často vytvárané na úkor kvality života a živného prostredia obyvateľov Ruska.

Ako zástupcovia mimovládnych organizácií sme presvedčení, že by všetky krajiny a obzvlášť silné mocnosti, ktoré často slúžia ako model, mali zakladať svoju politiku na dôslednom uplatňovaní ľudských, sociálnych a environmentálnych práv. Preto vás ako prezidentov USA a Ruskej federácie vyzývame, aby ste sa namiesto podkopávania týchto práv, začali zasadzovať za ich dôsledné uplatňovanie a aby ste aktívne podporovali iniciatívy, ktoré vedú k ich posilneniu na medzinárodnej úrovni.

Katarína Bartovičová (Amnesty International na Slovensku)

Juraj Zamkovský (Priatelia Zeme)