Reforma Európskeho súdu pre ľudské práva môže obmedziť právo jednotlivcov podávať sťažnosti

Ministri zahraničných vecí krajín Rady Európy v máji odsúhlasili reformu Európskeho súdu pre ľudské práva. Prijatím Protokolu č. 14 k Európskemu dohovoru o ľudských právach odobrili zmeny, ktoré by súdu mali umožniť účinnejšie fungovanie. Do platnosti vstúpi tri mesiace po tom, ako ho ratifikujú všetky členské štáty Rady Európy. Očakáva sa, že Vláda SR vyjadrí súhlas s podpisom protokolu na jeseň 2004. 

Reforma mení spôsob posudzovania oprávnenosti žiadosti na konanie pred súdom. Kým v súčasnosti o žiadosti rozhodujú traja sudcovia, po zavedení reformy to bude len jeden sudca, ktorému bude pomáhať skupina porotcov. Cieľom návrhu je zefektívniť konanie súdu. Amnesty International oceňuje skutočnosť, že porotcovia budú priami zamestnanci súdu, nie zástupcovia členských štátov. Obáva sa však, že rozhodovanie jedného sudcu podľa nových kritérií môže viesť k obmedzeniu práva jednotlivcov podávať na súd žiadosti.
Amnesty International upozorňuje na vágnosť nových kritérií na posudzovanie prípadov. V praxi to môže viesť tomu, že rozhodnutie bude veľmi závisieť na zložení konkrétnej komory súdu.

Reforma bola nevyhnutná kvôli veľkému počtu žiadostí. Až 96% z nich pritom nespĺňalo kritériá na to, aby sa nimi súd mohol zaoberať. Po zavedení reformy bude môcť súd žiadosť odmietnuť, ak dospeje k záveru, že žiadateľ neutrpel „výrazné poškodenie“. Amnesty International viac ako 3 roky bojovala za to, aby bola takáto vágna formulácia vypustená. Každé porušenie ľudských práv je totiž výrazným poškodením. Proti takémuto kritériu vystúpili okrem Amnesty International aj niektoré vlády, sudcovia Európskeho súdu pre ľudské práva a Parlamentný výbor RE.

Organizácia prízvukuje, že integrita systému ochrany ľudských práv v rámci Rady Európy má v čase, kedy dochádza k spochybňovaniu absolútneho zákazu mučenia, ale aj práva na spravodlivý súd, kľúčový význam. Súčasne však oceňuje, že sa reforma zameriava na dôslednejšie uplatňovanie Európskeho dohovoru o ľudských právach v jednotlivých krajinách. Amnesty International tiež uvítala návrh zaviesť rýchlenú procedúru pre riešenie prípadov, v ktorých zjavne došlo k porušeniu európskeho dohovoru. Zároveň však vyjadrila obavu z návrhu, aby bol do procedúry zapojený sudca zvolený za žalovaný štát, v prípade, že tento štát nesúhlasil s využitím zrýchlenej procedúry.