Rokovanie vlády SR o novele Zákona o priestupkoch

9. novembra má Vláda SR rokovať o novele Zákona o priestupkoch. Návrh novely, ktorú v júli predložilo ministerstvo vnútra, znepokojil stovky občanov a mimovládne organizácie. 

Vznikli obavy, že novelizovaný zákon by mohol odrádzať od zhromažďovacieho práva, ktoré je základným občianskym právom. Vysoké pokuty by hrozili aj za veľmi neurčito definované priestupky.

Stovky občanov podpismi podporili pripomienky Amnesty International, združenia Občan a demokracia, Priateľov Zeme-SPZ a Združenia sociálnej sebaobrany. Zástupcovia organizácií sa vďaka nim mohli zúčastniť pripomienkovacieho procesu, v ktorom ministerstvo vnútra väčšinu pripomienok akceptovalo, alebo sa obe strany dohodli na vyhovujúcom riešení. V navrhovanej novele prestali byť pokutovateľnými nejasne formulované povinnosti zvolávateľa.

Jediným sporným bodom, ktorý čaká na rozhodnutie vlády, je v tom, kto bude prípadné pokuty prejednávať. Mimovládne organizácie navrhujú obvodný úrad, a nie obec, pretože tá je priamym účastníkom prípadného sporu. Viaceré skúsenosti z minulosti totiž nasvedčujú tomu, že hlavne menšie obce sa môžu pokutami snažiť obmedziť neželané či nepohodlné zhromaždenia. Zhromaždenia obvykle znamenajú pre obce len komplikácie a starosti. Udeľovaním pokút sa môžu snažiť zvolávateľov od zhromaždenia odradiť či ich zastrašovať. O viacerých takýchto porušeniach zhromažďovacieho práva, spáchaného obcami a mestami existujú právoplatné rozsudky súdov.