Slovensko stojí na prahu obmedzovania reprodukčných práv

Prístup k bezpečným interrupciám je neoddeliteľnou súčasťou realizácie plného rozsahu ľudských práv a nevyhnutným prvkom spravodlivej a rovnocennej spoločnosti, uviedla pri príležitosti Medzinárodného dňa bezpečných interrupcií (28. 9.) Amnesty International.

„Právo na bezpečnú interrupciu vrátane zdravotnej starostlivosti poskytovanej po vykonaní interrupcie, modernej antikoncepcie a odborných informácií o umelom prerušení tehotenstva považujeme za kľúčový komponent starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie. 

Zároveň sme v Amnesty International presvedčené a presvedčení, že možnosť rozhodovať o vlastnom tele, sexualite a reprodukcii tvorí základ pre rodovú, ekonomickú a sociálnu spravodlivosť v spoločnosti,“ vysvetľuje kampaňová koordinátorka Amnesty Slovensko Alexandra Demetrianová.  

Medzinárodné právne normy týkajúce sa interrupcií prešli za posledné desaťročie podstatným vývojom. V súlade s týmito zmenami Amnesty International aktualizovala svoju interrupčnú politiku. Svoje odporúčania pre oblasť reprodukčných práv zhrnula v správe, ktorá reflektuje najnovšie medicínske poznatky a normy v oblasti ľudských práv a vychádza z mnohoročného výskumu a spolupráce so ženami a dievčatami, ktorých životy poznačili reštriktívne zákony. Amnesty International Slovensko v tejto súvislosti konštatuje, že slovenská legislatíva za týmito normami výrazne zaostáva a prioritou by malo byť zlepšovanie súčasného právneho stavu, nie jeho zhoršovanie ani sprísňovanie. 

„Štáty majú povinnosť zabezpečiť ženám, dievčatám a tehotným osobám také podmienky, ktoré im umožnia prijímať informované a autonómne rohodnutia v súlade s ich životnými ašpiráciami. Je smutnou iróniou, že v deň, keď si ľudia po celom svete pripomínajú dôležitosť slobodného prístupu k bezpečnej interrupcii, majú ženy na Slovensku obavy, či náš parlament už zajtra neschváli škodlivý regresívny návrh zákona, ktorý by sťažil prístup k bezpečným a legálnym interrupčným službám na Slovensku a porušoval ľudské práva,“ hovorí Demetrianová. 

Na následky nebezpečne vykonanej interrupcie každoročne zomiera približne 47 000 žien a dievčat. Amnesty International sa zasadzuje o to, aby boli interrupcie legálne a aby podstúpenie ani vykonávanie interrupcií nepredstavovalo stigmu, nakoľko služby súvisiace s umelým prerušením tehotenstva poskytované spôsobom, ktorý rešpektuje ľudské práva, autonómiu a dôstojnosť osôb, považuje za právo všetkých osôb, ktoré môžu otehotnieť. Preto apeluje na štáty, aby zabezpečili slobodný prístup k bezpečným interrupciám a súvisiacej zdravotnej starostlivosti, ako aj k potrebným informáciám pre všetky osoby, ktoré ich vyhľadajú. 

„Veríme, že aktualizovanie našich politík v súlade s vývojom medicínskych poznatkov a pokrokom v oblasti ľudských práv nám umožní ešte efektívnejšie sa zasadzovať za odstránenie všetkých prekážok, ktoré sťažujú prístup k bezpečným interrupciám, a účinnejšie podporovať lokálne organizácie a hnutia brániace reprodukčné práva,“ dodala Demetrianová.