Správa Amnesty International 2004 – Česká republika

Vyskytli sa správy o zlom zaobchádzaní s príslušníkmi rómskej komunity. Policajti boli usvedčení z útoku, v jednom prípade bol udelený ľahký trest. V psychiatrických zariadeniach a sociálnych zariadeniach pre mentálne postihnutých boli používané „klietkové postele”

Diskriminácia Rómov
Rómovia naďalej trpia diskrimináciou v rôznych oblastiach života, napriek niekoľkým pozitívnym vládnym opatreniam. V januári Komisia OSN pre práva dieťaťa vyjadrila ľútosť nad tým, že niektoré z jej odporúčaní neboli dostatočne nezohľadnené. Ide najmä o rozvoj osvetových kampaní zameraných na obmedzenie diskriminačných praktík proti Rómom a uvedenie do praxe špeciálnych programov na zlepšenie štandardu života, bývania, vzdelávania a zdravia rómskych detí. Komisia ďalej vyjadrila znepokojenie, že sú rómske deti naďalej nadmerne zastúpené v školách pre deti s ťažkosťami v učení, takzvaných “osobitných školách”, a že ilegálni imigranti a niektorí utečenci boli diskriminovaní v prístupe k vzdelávaniu.

V auguste Komisia OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie vyjadrila znepokojenie „nad rastúcimi prejavmi rasovo motivovaného násilia; podnecovania nenávisti; pretrvávajúcej intolerancie a de facto diskriminácie, najmä s ohľadom na rómsku menšinu“ a nad neprimerane nízkou mierou zamestnanosti Rómov. Odporučila, aby sa existujúca legislatíva implementovala efektívnejšie.

Vyskytlo sa niekoľko správ o zlom zaobchádzaní s Rómami zo strany polície. Len málo z prípadov bolo nezávisle a nestranne vyšetrených. Systém vyšetrovania sťažností na policajtov nespĺňa medzinárodné ľudskoprávne štandardy nezávislosti a nestrannosti. Nespĺňa ani odporúčania Komisie OSN proti mučeniu a Komisie OSN pre ľudské práva. Aj keď boli policajti usvedčení z ťažkých priestupkov, dostali ľahké tresty.

• Súd v Chebe v západných Čechách udelil v júni trom policajtom podmienečný trest za ťažkú bitku Karla Billyho, Róma. Do prípadu boli zapojení ďalší dvaja policajti. Karola Billyho údajne zastavili na kontrolu totožnosti, potom ho zobrali do neďalekého lesíka, kde ho surovo zbili, močili naň a rasovo ho napádali. K policajnému vyšetrovaniu tohto prípadu došlo až po zásahu ošetrujúcich lekárov. Policajti boli však napokon aj tak obvinení len zo „zneužitia právomocí verejného činiteľa“. Vládny splnomocnenec pre ľudské práva ČR popísal rozhodnutie súdu ako veľmi smutné najmä preto, že sa násilia dopustili policajti.

• V Popoviciach u Jičína v severovýchodných Čechách vnikli 12. mája piati príslušníci poriadkovej polície do domu rómskej rodiny Danišovcov. Vykrikovali rasistické nadávky a podľa výpovedí zbili Ľubicu Danišovú a jej 17-ročného syna Marcela a jej tehotnú dcéru. Rodinu obvinili z toho, že jednému z policajtov ukradli reštauráciu. Policajný inšpektorát otvoril 20. mája vyšetrovanie v súvislosti s porušením práva na slobodu bývania. O rasovej motivácii činu nebola ani zmienka.

Klietkové postele
Klietkové postele boli používané v psychiatrických nemocniciach a domovoch sociálnej starostlivosti ako metóda obmedzenia pohybu. Centrum pre práva mentálne postihnutých konštatuje, že 60 zo 600 postelí v psychiatrickej nemocnici v Jihlave bolo zaklietkovaných. V roku 2002 bolo v takýchto posteliach zatvorených 416 pacientov.

Používanie klietkových postelí a neposkytnutie primeranej rehabilitácie a starostlivosti deťom s postihnutím má charakter krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, ktoré porušuje medzinárodné právo a zásady profesionálnej praxe. České ministerstvo sociálnych vecí priznáva používanie klietkových postelí ako aj skutočnosť, že žiadna legislatíva to explicitne nezakazuje. Dôvodom, prečo sa tieto postele používajú je podľa neho nedostatok financií, ktorý neumožňuje zamestnať potrebný počet kvalifikovaného personálu.