Stav ľudských práv na Slovensku za rok 2015

Diskriminácia rómskeho obyvateľstva je naďalej rozšírená. Európska komisia iniciovala voči Slovensku konanie pre porušenie legislatívy EÚ, konkrétne za diskrimináciu rómskych žiakov a žiačok vo vzdelávaní. Po celej krajine sa konali anti-diskriminačné protesty a Slovensko hlasovalo proti povinným prerozdeľovacím kvótam pre ľudí na úteku z vybraných členských krajín EÚ.

DISKRIMINÁCIA – RÓMSKE OBYVATEĽSTVO

POLÍCIA A BEZPEČNOSTNÉ SILY

Slovenské mimovládne organizácie informovali o nových prípadoch nadmerného použitia policajnej sily proti rómskemu obyvateľstvu. Vzniesli tiež obavy z nedostatku efektívneho vyšetrovania posledných prípadov. V septembri Výbor OSN proti mučeniu kritizoval Slovensko za absenciu nezávislého mechanizmu pre vyšetrovanie takýchto správ – súčasný orgán, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby (SKIS), zostáva podriadený Ministerstvu vnútra SR.

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby stále neuzavrela vyšetrovanie údajného neprimeraného použitia sily políciou počas zákroku v rómskej osade Vrbnica 2. apríla. Devätnásť rómskych obyvateľov osady nahlásilo zranenia a škody na ich domoch a proti polícii bolo podaných 17 trestných oznámení. Úrady neuznali žiadne neprimerané správanie policajtov. Verejná ochrankyňa práv kritizovala policajnú operáciu a vyzvala generálneho prokurátora a Ministerstvo vnútra, aby zabezpečili adekvátne vyšetrenie obvinení, vrátane odhalenia potenciálneho rasového motívu.

Výbor OSN proti mučeniu poznamenal, že v prípade zásahu v rómskej osade v Moldave nad Bodvou dňa 19. júna 2013, počas ktorého utrpelo zranenia viac ako 30 osôb vrátane detí, nebol doteraz obvinený žiadny policajt. Výbor tiež vyjadril obavy z rozhodnutia Krajského súdu Košice o zbavení viny 10 policajtov obvinených zo zlého zaobchádzania so šiestimi rómskymi chlapcami na policajnej stanici v Košiciach v roku 2009. Generálny prokurátor sa voči tomuto rozhodnutiu odvolal; prípad bol ku koncu roka stále otvorený.

PRÁVO NA VZDELANIE
V „špeciálnych“ školách a triedach pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím zostáva neprimerane veľký počet rómskych detí. Rómske deti sú tiež naďalej umiestnené v etnicky segregovaných školách a triedach. Segregácia rómskych detí bola posilnená pokračujúcimi investíciami do takzvaných „kontajnerových škôl“ v rómskych osadách, namiesto toho, aby sa zabezpečovala ich integrácia do etnicky zmiešaných škôl v hlavnom vzdelávacom prúde. Verejná ochrankyňa práv vo svojej výročnej správe kritizovala diagnostické postupy pri umiestňovaní rómskych detí do „špeciálnych“ škôl a tried, a označila ich za diskriminačné.

V apríli začala Európska komisia proti Slovensku proces pre porušenie zákazu diskriminácie ustanoveného v Smernici EÚ o rasovej rovnosti, a to v súvislosti s prístupom rómskeho obyvateľstva k vzdelávaniu. Autority odôvodnili neúmerné počty rómskych detí v „špeciálnych“ školách a triedach rasistickým argumentom, že medzi slovenskými Rómami existuje väčšie množstvo genetických porúch spôsobených incestom. V auguste vláda predstavila Európskej komisii nové opatrenia na zníženie diskriminačných praktík počas diagnostiky.

V júni prijal parlament novelu školského zákona, ktorá obsahuje ustanovenia o vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Novela síce uprednostňuje integráciu v bežných školách a poskytuje finančné stimuly pre školy vzdelávajúce žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale neobsahuje žiadne ustanovenia o eliminácii etnickej diskriminácie Rómov a Rómiek.

NÚTENÉ STERILIZÁCIE RÓMSKYCH ŽIEN
Výbor OSN proti mučeniu vyzval na nezávislé a efektívne vyšetrenie všetkých prípadov nútenej sterilizácie rómskych žien a dievčat vykonaných od roku 2000. Výbor tiež vyzval na zavedenie systému adekvátnej kompenzácie poškodených.

PRÁVA LESIEB, GEJOV, BISEXUÁLOV, TRANSGENDER A INTERSEX OSÔB

Vo februári sa na Slovensku konalo referendum o návrhu definovať manželstvo výlučne ako zväzok muža a ženy, ďalej o návrhu zakázať adopciu detí pármi rovnakého pohlavia a o návrhu vyžadovať súhlas rodičov o účasti ich detí na sexuálnom vzdelávaní a vzdelávaní o eutanázii. Referendum bolo neplatné, keďže sa na ňom nezúčastnila potrebná nadpolovičná väčšina voličov. Slovensko právne neuznáva partnerstvá osôb s rovnakým pohlavím a ústava definuje manželstvo výlučne ako zväzok medzi mužom a ženou.

BOJ PROTI TERORIZMU

V júni vykonali policajné jednotky zásah v byte Tunisana a bývalého väzňa z Guantánama, ktorý bol na Slovensko presídlený v novembri 2014. Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR sa údajne obávala o jeho život, pretože ho 2 dni nebolo vidieť a ani nebolo o ňom počuť. Počas akcie boli použité gumové projektily a Tunisan následne potreboval lekárske ošetrenie. Zranenia mali za následok 7-dňovú práceneschopnosť. SKIS jeho sťažnosť odmietla s tým, že zásah bol v medziach zákona a donucovacie prostriedky boli primerané, keďže Tunisan reagoval agresívne.

V decembri prijal parlament v skrátenom legislatívnom konaní nové proti-teroristické opatrenia vrátane predĺženia maximálnej lehoty zadržania osôb podozrivých z terorizmu na 96 hodín.

ĽUDIA NA ÚTEKU A ŽIADATELIA/KY O AZYL

Na Slovensku sa konali protesty proti imigrácii. V júni bolo počas protestu v Bratislave zatknutých najmenej 140 osôb, údajne po tom, ako demonštranti hádzali na policajtov kamene a dymovnice. Na demonštrácii sa zúčastnili tisíce ľudí, ktorí protestovali proti povinným kvótam EÚ na prerozdelenie ľudí na úteku z iných krajín EÚ.

V auguste Ministerstvo vnútra oznámilo, že krajina prijme 200 utečencov zo Sýrie, pod podmienkou, že to budú kresťania. V septembri Slovensko hlasovalo na stretnutí ministrov vnútra krajín EÚ proti povinným prerozdeľovacím kvótam. Po súhlase väčšiny ministrov je však Slovensko povinné prijať počas nasledujúcich dvoch rokov 802 osôb na úteku.

O stave ľudských práv vo svete za rok 2015 si môžete prečítať tu. Prehľad Európy a centrálnej Ázie, príhovor generálneho tajomníka Amnesty International Salila Shettyho a prehľady krajín V4 sú dostupné v slovenskom jazyku tu.