Summit o plnení Miléniových rozvojových cieľov (MDGs): Svetoví lídri nepodporili práva najchudobnejších

Amnesty International dnes varovala, že akčný plán Miléniových rozvojových cieľov schválený počas summitu OSN neobhajuje práva najchudobnejších. Aj napriek dôkazom, že milióny ľudí pre diskrimináciu a porušovanie ľudských práv nemajú prístup k základným službám, svetoví lídri nevyužili príležitosť zahrnúť ľudské práva do centra Miléniových rozvojových cieľov.

“Do konca obdobia určeného na plnenie cieľov zostáva už len päť rokov, je preto úplne neakceptovateľné, že sa svetoví lídri stále nezhodli na prijatí konkrétnych krokov zameraných na boj proti diskriminácii a porušovaniu ľudských práv, ktoré bránia, aby Miléniové rozvojové ciele pomáhali tým, ktorí to najviac potrebujú,” povedal Salil Shetty, generálny tajomník Amnesty International.

Napriek rétorickému zdôrazňovaniu právnej zodpovednosti sa na summite nepodarilo nájsť efektívny spôsob, ako urobiť vlády zodpovednými za plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z Miléniových rozvojových cieľov alebo ako sa uistiť, že ich snahy napĺňať ciele sú v súlade so záväzkami v oblasti ľudských práv.

“V podstate nás svetoví lídri žiadajú, aby sme im verili. To je neuveriteľnou požiadavkou, keď vidíme priepastné rozdiely medzi tým, čo sa od nich požaduje, a tým, čo už dodržali,” povedal Salil Shetty.

Zámer Miléniových rozvojových cieľov zameraný na slumy  za posledných desať rokov ignoruje viac než miliardu ľudí, keďže si dáva za cieľ dosiahnuť výrazný rast kvality života iba 10 percent obyvateľov slumov. Akčný plán sa tomuto vážnemu a narastajúcemu problému nevenuje.

Summit sa nevenoval hlavným dôvodom, prečo napĺňanie Miléniových rozvojových cieľov napreduje tak pomaly. Vážnou hrozbu pre dosiahnutie cieľu zlepšenia starostlivosti o ženu v tehotenstve a počas pôrodu  je ignorácia otázky nebezpečných potratoch a to napriek tomu, že sú hlavnou príčinou úmrtnosti matiek. Asi 70 percent ľudí žijúcich v chudobe sú ženy, napriek tomu Miléniové rozvojové ciele  v mnohých krajinách neriešia široko rozšírenú diskriminácie žien v prístupe k potravinám, vode, hygiene a k bývaniu.

Akčný plán síce zdôrazňuje boj s rodovou diskrimináciou, ale neurčuje, čo by mali vlády urobiť proti diskriminácii a bariéram, ktorým čelia mnohé iné skupiny (zahŕňajúc menšiny, ľudí s postihnutím a domorodé obyvateľstvo).

“Vlády sú viazané medzinárodným právom dodržiavať právo na zdravotnú starostlivosť, bývanie a vodu. Teraz však strávili veľa času diskusiou o tom, či záväzky z oblasti ľudských práv, ktoré boli prijsté pred viac ako štyridsiatimi rokmi, by vôbec mali byť v akčnom pláne spomínané,” povedal Salil Shetty.

“Ak majú Miléniové rozvojové ciele dosiahnuť skutočnú zmenu, svetoví lídri musia zosúladiť svoju národnú politiku a praktiky so záväzkami rešpektovať a podporovať ľudské práva,” povedal Salil Shetty.

“Na summite sa nepodarilo  jasne špecifikovať  právne záväzný mechanizmus. Svetoví lídri však môžu stále konať a zaistiť, že Miléniové rozvojové ciele nesklamú tých najchudobnejších,” povedal Shetty. “Cesta vpred je teraz v rukách jednotlivých vlád, ktoré určia národné plány, ktoré by obsahovali ekonomické, sociálne a kultúrne práva. Musia taktiež ukončiť diskrimináciu, zabezpečiť, že ľudia žijúci v chudobe sa môžu podieľať na snahách vytýčených  rozvojovými cieľmi a boli schopní dožadovať sa svojich práv pred súdmi.”