Úspech – Slovensko pristúpilo k Akčnému plánu ku kazetovej munícii

Po piatich rokoch od pôvodného zadania vypracovať akčný plán zodpovedné rezorty vlády nakoniec dospeli k záveru, že náklady na likvidáciu munície, ktoré boli tak dlho prekážkou pristúpenia k Dohovoru, Slovensko unesie, a že nahradiť ju iným typom munície, čo bolo ďalším dôvodom prieťahov, nebude nutné.  

Vítame prijatie akčného plánu. Je to síce príliš dlho očakávaný krok ale krok správnym smerom, ktorý sa uskutočňuje aj vďaka kampaniam zo strany Amnesty International a tiež výzvam občanov. Sme presvedčení, že Slovensko si zaslúži byť stranou dohovoru o kazetovej munícii, ktorý ročne zachraňuje tisíce životov. Budeme pozorne sledovať plnenie akčného plánu a dodržanie harmonogramu jednotlivých krokov.

Slovensko patrilo medzi krajiny, kde sa kazetové bomby dlhé roky vyrábali (najmä typ 122mm rakety Agát). Ešte rok po prijatí Dohovoru o kazetovej munícii (2008), ktorý tento typ zbrane zakazuje, Slovensko povoľovalo export kazetových bômb do Turecka. Pristúpenie k Dohovoru komplikuje i fakt, že Armáda SR má kazetové bomby ešte stále formálne vo výzbroji, i keď fakticky sú vyradené na skladoch.

Od roku 2009 sme viedli kampaň “Za zákaz kazetovej munície”, do ktorej sa zapojilo takmer 5000 ľudí- všetkým ďakujeme za dosiahnutie tohto úspechu.