Výročná správa Amnesty International: Ľudské práva na Slovensku v roku 2014

Diskriminácia – Rómovia

Počas Univerzálneho periodického hodnotenia pred Radou OSN pre ľudské práva v júni Slovensko znovu potvrdilo záväzok vysporiadať sa s problémom výskytu veľkého počtu rómskych detí v školách pre deti s duševnými poruchami. V júli však verejná ochrankyňa práv potvrdila, že Slovensko pokračuje v porušovaní práv rómskych detí na vzdelanie využívaním diskriminačných diagnostických procedúr.

Ministerstvo školstva trvalo na plánoch vypracovaných v spolupráci s Kanceláriou splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vybudovať “modelové školy”, údajne s cieľom zlepšenia prístupu k vzdelaniu. Ministerstvo plánovalo vybudovať v priebehu roka 15 takýchto škôl, viacero z nich v rómskych osadách. V máji však splnomocnenec uznal, že takýto projekt by mohol vyústiť do prehĺbenia segregácie vo vzdelávaní.

V rámci Univerzálneho periodického hodnotenia uznalo Slovensko potrebu vypracovania opatrení k legalizácii neformálnych rómskych obydlí. Ministerstvo dopravy a výstavby pripravilo návrhy pre nový zákon o výstavbe, ktorý sa má venovať problému “nezákonných výstavieb”, vrátane neformálnych rómskych osád. V júli vyjadrila Kancelária pre Demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) znepokojenie, že návrhy neobsahovali mechanizmy, ktoré by ochránili obyvateľov nepovolených budov pred núteným vysťahovaním. Kancelária zdôraznila potrebu súdneho preskúmania rozhodnutí o vysťahovaní a prístupu dotknutých občanov k adekvátnej náprave a kompenzáciám.

Policajné násilie

V januári začala inšpekcia Ministerstva vnútra trestné vyšetrovanie neprimeraného použitia násilia počas policajnej operácie v rómskej osade Budulovská v meste Moldava nad Bodvou z 19. júna 2013. Predchádzajúce sťažnosti dotknutých obyvateľov boli zamietnuté. Policajná operácia bola kritizovaná verejnou ochrankyňou práv z dôvodov použitia neprimeranej sily, ponižujúceho zaobchádzania a svojvoľného prehľadávania.

Na konci roka stále nepadlo rozhodnutie okresného súdu, ktorý prejednával prípad policajných dôstojníkov obvinených zo zlého zaobchádzania so šiestimi rómskymi chlapcami na policajnej stanici v Košiciach v roku 2009. V marci bol jeden z policajných dôstojníkov, ktorý bol prepustený na základe obvinení zo zlého zaobchádzania, opäť prijatý do práce.

Práva LGBTI osôb

4. júna prijal parlament novelizáciu ústavného zákona, ktorý definoval manželstvo ako “jedinečný zväzok medzi mužom a ženou”. Novelizácia výslovne vylúčila páry osôb rovnakého pohlavia z možnosti uzavrieť manželstvo.Novelizácia vstúpila do platnosti 1. septembra. V auguste odovzdala organizácia “Aliancia za rodinu” petíciu prezidentovi so 400 000 podpismi. Žiadali v nej vyhlásiť referendum, ktoré by zakázalo pomenovanie akejkoľvek inej formy partnerstva než zväzku medzi mužom a ženou “manželstvom”. Tiež požadovali zakázať adopcie pármi osôb s rovnakým pohlavím, zakázať právne uznanie akéhokoľvek iného partnerstva než “manželstva medzi jedným mužom a jednou ženou” a zabrániť školám, aby poskytovali povinnú sexuálnu výchovu alebo informácie o etických záležitostiach, ako je eutanázia v prípade, že žiak/čka alebo jeho/jej rodičia nesúhlasia s takýmto vyučovaním. V septembri požiadal prezident Ústavný súd SR o preskúmanie ústavnosti referenda s otázkami, ktoré navrhli žiadatelia. Súd v októbri rozhodol, že s výnimkou otázky týkajúcej sa právneho uznania rôznych foriem “partnerstiev” sú všetky ostatné otázky v súlade s ústavou. V novembri stanovil prezident dátum konania referenda na február 2015.

Mučenie a iné zlé zaobchádzanie

Slovensko naďalej pokračuje v návratoch jednotlivcov do krajín, kde im hrozí mučenie a iné zlé zaobchádzanie. V júli Slovensko vydalo etnického Čečena Anzora Čentieva do Ruskej federácie, kde bol hľadaný v súvislosti s rôznymi teroristickými zločinmi. Anzor Čentiev bojoval proti vydaniu deväť rokov. Ministerstvo spravodlivosti schválilo vydanie aj napriek existencii hrozby, že bude po návrate podrobený mučeniu alebo inému zlému zaobchádzaniu a skutočnosti, že Anzor Čentiev požiadal o udelenie azylu 3. júna.

V auguste zamietol Najvyšší súd odvolanie Aslana Jandieva proti rozsudku Krajského súdu v Trnave, ktorý povolil jeho vydanie do Ruskej federácie, kde bol obvinený z členstva v ozbrojenej skupine. Súd potvrdil, že záruky, ktoré poskytol Generálny prokurátor Ruskej federácie vo februári 2011 boli “špecifické a spoľahlivé”. Jeho vydanie už bolo v minulosti zastavené vďaka Európskemu súdu pre ľudské práva a Slovenským ústavným súdom z dôvodu vystavenia Aslana Jandieva hrozbe mučenia a iného zlého zaobchádzania a neukončeného procesu jeho azylového konania.