20 rokov ruskej Ústavy: Neustály úpadok práv a slobôd

12. december znamenal pre Rusko 20. výročie odo dňa schválenia Ústavy krajiny po páde Sovietskeho zväzu.

Ústava proklamuje právne princípy a zaručuje ruskému národu základné ľudské práva. Za zabezpečenie týchto ústavných práv ručí národu prezident Ruskej federácie.

Avšak súčasný prezident Vladimír Putin vedie v Rusku neustály boj proti občianskym a politickým právam, ako aj ostatným slobodám. Tento prístup smeruje k úpadku samotnej Ústavy. Na tieto fakty poukazuje nižšie uvedená analýza Amnesty International:

Článok 19

1. Všetci ľudia sú si pred zákonom a súdom rovní.
2. Štát zaručuje rovnosť práv a slobôd človeka a občana bez ohľadu na pohlavie, rasu, národnosť, jazyk, pôvod, majetok a oficiálny status, bydliska, náboženstva, presvedčenia, členstva v združeniach občanov a bez ohľadu na iné okolnosti. Všetky formy obmedzenia ľudských práv založené na spoločenskom princípe, rase, národnosti, jazyku, náboženstve sú zakázané.

30. júna 2013 sa stal platným a účinným zákon zameraný na lesbické, homosexuálne, bisexuálne, transexuálne, alebo intersexuálne osoby (LGBTI).
Článok 28
Každý jednotlivec má zaručenú slobodu vyznania, slobodu náboženstva vrátane individuálneho, alebo spoločného vyznávania náboženstva, alebo nevyznávania žiadneho náboženstva, slobodne si vybrať, mať, alebo šíriť náboženské, alebo iné názory a správať sa podľa nich.
Je neprimerane namierený na tých, ktorí sú obvinení z angažovania sa na “propagande netradičných sexuálnych vzťahov”. Zákon ďalej umocňuje diskrimináciu a obťažovanie osôb LGBTI a efektívne odopiera mladým ľuďom právo na sexuálnu výchovu. Bol právnym základom na popieranie práva komunity LGBTI organizovať verejné podujatia.