Zásady ochrany osobných údajov

Amnesty International Slovensko pravidelne vyzýva širokú verejnosť na podpisovanie rozličných petícií či urgentných apelov. V prípade, že pri podpise takejto výzvy uvediete svoje meno a priezvisko, e-mailový kontakt, telefónne číslo či adresu, zverujete nám tým niektoré vaše osobné údaje. Podobná situácia nastáva, ak sa prihlásite na odber nášho newslettera alebo v prípade, že nám venujete finančný dar či navštívite niektorú z našich webstránok www.amnesty.sk, https://pripady.amnesty.sk alebo www.artforamnesty.sk.

V nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov sa dozviete viac o Amnesty International Slovensko, o tom, ako spracúvame a chránime vaše osobné údaje, a tiež o vašich právach v kontexte Nariadenia o ochrane osobných údajov.

I. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 1. Správcom a zároveň spracovateľom osobných údajov je občianske združenie Amnesty International Slovensko so sídlom Štefánikova 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30815410 (ďalej len „Amnesty International Slovensko“, „AI SK“ alebo „organizácia“).
  .
 2. Amnesty International Slovensko je štruktúrou najväčšieho globálneho ľudskoprávneho hnutia Amnesty International. Na Slovensku pôsobíme ako občianske združenie zapísané v registri občianskych združení, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, pod číslom: VVS/1-900/90-9587 (registrácia zo dňa 19. 4. 1994). Viac o činnosti AI SK sa dozviete na www.amnesty.sk/kto-sme.
  .
 3. V prípade, že ste organizácii poskytli svoje osobné údaje, je AI SK spracovateľom vašich osobných údajov v kontexte spracúvania a ochrany osobných údajov. Organizácii z toho vyplýva zodpovednosť chrániť, ale aj spracúvať vaše údaje spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnou legislatívou (predovšetkým Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR, a týmito zásadami), a zároveň pri tom dodržať najvyššie štandardy transparentnosti.
  .
 4. Osobný údaj je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovaného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za identifikovaný alebo identifikovateľný, ak je možné subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
  .
 5. Subjektom údajov sa rozumie fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú a ktorá sa akokoľvek a zo svojej vlastnej vôle podieľa na činnosti AI SK alebo podporuje činnosť či aktivity AI SK.

II. KONTAKTOVANIE

V prípade, že nás chcete kontaktovať vo veci spracovania či ochrany vašich osobných údajov, môžete použiť e-mailovú adresu [email protected] alebo poštovú adresu Amnesty International Slovensko, Foajé, Štefánikova 16, 811 04 Bratislava.

III. ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Amnesty International Slovensko spracúva vaše osobné údaje v nasledovných prípadoch:
  a) podpísali ste našu petíciu, apel alebo obdobnú výzvu (vrátane podpisu formou tzv. lead generation)
  b) prihlásili ste sa na odber nášho newslettera
  c) poslali ste nám finančný dar
  d) zúčastnili ste sa nášho podujatia (fyzického alebo online)
  e) napísali ste nám e-mail s informáciou či otázkou
  f) navštívili ste našu internetovú stránku (www.amnesty.sk, https://pripady.amnesty.sk, www.artforamnesty.sk)
  g) uzatvorili ste s nami zmluvu
  h) navštívili ste naše kontá na sociálnych sieťach alebo ste nás kontaktovali chatom.
  .
 2. Vo väčšine týchto prípadov nám poskytujete Súhlas so spracovaním vašich údajov vy sami, prostredníctvom činností uvedených v predchádzajúcom odseku pod písmenom a) až h).
  .
 3. Amnesty International Slovensko spracúva osobné údaje v nasledovnom rozsahu:
  a) identifikačné údaje: meno, priezvisko
  b) kontaktné údaje: adresa trvalého či prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo c) bankové údaje – číslo účtu, kód banky
  d) výška daru pre AI SK
  e) spôsob platby / úhrady daru
  f) platobné údaje ako dátum a číslo transakcie
  g) informáciu o tom, či ste sa oboznámili so Zásadami ochrany osobných údajov AI SK a či ste s nimi súhlasili
  h) ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje (ďalej len „osobné údaje“).
  .
  V prípade, že ste s Amnesty International Slovensko v zmluvnom vzťahu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve.
  .
 4. Okrem uvedených osobných údajov Amnesty International zaznamenáva a uchováva tzv. behaviorálne údaje týkajúce sa podporovateľov a podporovateliek, ktorými sú najmä účasť na akciách AI SK, monitoring platieb, frekvencia podpisovania online petícií a iné online a offline aktivity (ďalej len „iné dáta“).

IV. ZHROMAŽĎOVANIE A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Amnesty International spracúva osobné údaje v súlade s platnou právnou úpravou, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadení o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) a týmito zásadami.
  .
 2. AI SK môže podporovateľa či podporovateľku požiadať o poskytnutie osobných údajov pri prvom dobrovoľnom aktívnom kontakte s organizáciou, najmä:
  a) pri podpise online i offline petícií, vrátane podpisu formou tzv. lead generation
  b) pri účasti na Maratóne písania listov
  c) pri offline i online registrácii
  d) v prípade, že nás kontaktujete chatom na sociálnych sieťach
  e) v prípade, že nám udelíte súhlas vás odfotografovať na fyzickom podujatí
  f) pri podaní žiadosti o spoluprácu vykonanú osobne, korešpondenčne, e-mailom, telefonicky alebo inou formou
  (ďalej len „prvý kontakt s AI“).
  .
 3. Amnesty International je oprávnená zhromažďovať, spracovávať a sledovať osobné údaje a iné dáta subjektu údajov. Amnesty International Slovensko pokladá za svoj oprávnený záujem informovať subjekt údajov o práci a ďalších aktivitách organizácie. Oprávnený záujem AI SK je založený aj na verejnoprospešnom účele nášho ľudskoprávneho hnutia. Cieľom AI SK je naplniť obsah Všeobecnej deklarácie ľudských práv a ďalších medzinárodných ľudskoprávnych dokumentov tak, aby každá ľudská bytosť mohla požívať ľudské práva bez obmedzení. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutná podpora širokej verejnosti, a obzvlášť našich podporovateľov a podporovateliek. Z tohto dôvodu považujeme informovanie o našej práci a iných aktivitách za oprávnený záujem organizácie.
  .
 4. Amnesty International Slovensko spracováva osobné údaje a iné dáta podporovateľov a podporovateliek interne. Organizácia zároveň môže ďalej zdieľať osobné údaje a iné dáta s ďalšími pobočkami Amnesty International vo svete, ako aj s medzinárodným sekretariátom Amnesty International so sídlom v Londýne.
  .
 5. V niektorých prípadoch môže AI SK poskytnúť vaše údaje tretím stranám, predovšetkým poskytovateľom služieb a produktov, ktoré súvisia s činnosťou AI SK. V týchto prípadoch využívame produkty a služby ďalších subjektov, ktoré su tzv. sprostredkovateľom, a môžu byť v kontakte s vašimi osobnými údajmi. Ide napríklad o darovací portál www.darujme.sk a databázový systém Bit Cavers, s. r. o. Ďalej ide o sociálne siete, ktoré využívame na komunikáciu, vrátane platforiem www.facebook.com, www.instagram.com, www.twitter.com alebo www.youtube.com.
  .
 6. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť taktiež:
  a) orgánom, ktorým máme povinnosť poskytovať osobné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane orgánov kontroly, dohľadu či dozoru, súdov a orgánov činných v trestnom konaní prípadne iných oprávnených subjektov v súlade s príslušnými právnymi predpismi b) subjektom, ktoré nám poskytujú služby v oblasti účtovníctva, audítorstva, ako aj právne, prípadne iné služby súvisiace s našou činnosťou.

V. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje a iné dáta v hore uvedenom rozsahu môže AI SK spracovať na účely následnej komunikácie s daným podporovateľom či podporovateľkou prostredníctvom e-mailu, telefonického hovoru, korešpondencie alebo zasielaním SMS v nasledujúcich záležitostiach:
  .
  a) informovanie o práci, aktivitách, projektoch, iniciatívach a ďalších činnostiach AI SK a Amnesty International vo svete (najčastejšie prostredníctvom newsletterov, ale aj prostredníctvom telefonického volania, SMS a pod.)
  .
  b) informovanie o petíciách, urgentných apeloch a ďalších obdobných výzvach, pri ktorých vás vyzývame na podpis (fyzicky alebo online), ako aj spracovanie týchto podpisov a ich odovzdanie adresátovi danej petície, apelu či obdobnej výzvy
  .
  c) komunikácia s našimi členmi a členkami, podporovateľmi a podporovateľkami (dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, darcami a darkyňami) a aktivistami a aktivistkami, ktoré sa zaujímajú o našu činnosť alebo ju chcú podporiť
  .
  d) komunikácia a informovanie o našej práci prostredníctvom našej internetovej stránky (www.amnesty.sk, https://pripady.amnesty.sk, www.artforamnesty.sk) a našich účtov na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter) so zámerom zobraziť obsah stránky a účtov na uvedených sociálnych sieťach čo najväčšiemu počtu ľudí na základe testovania a analýz dát
  .
  e) informovanie o iných vhodných príležitostiach, ako sa zapojiť do činnosti organizácie či hnutia
  .
  f) zasielanie žiadostí o pomoc a podporu AI SK v oblasti aktivizmu, dobrovoľníctva v miestnych skupinách, podpory práce kancelárie, finančnej podpory a pod.

VI. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa týchto zásad udeľuje podporovateľ či podporovateľka Amnesty International Slovensko ako správcovi osobných údajov pri prvom kontakte s organizáciou podľa čl. IV.

VII. DOBA UDELENIA SÚHLASU

 1. Podporovateľ či podporovateľka udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú, resp. dovtedy, kým svoj súhlas neodvolá. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Subjekt údajov je oprávnený súhlas kedykoľvek prostredníctvom štandardných komunikačných kanálov odvolať. Po odvolaní súhlasu AI SK zabezpečí, aby všetky údaje subjektu údajov boli z databázy zlikvidované a neboli naďalej spracúvané. Údaje súvisiace s darmi poskytnutými AI SK pred odvolaním súhlasu vymazané nebudú.

VIII. PRÍSTUP DOTKNUTEJ OSOBY K OSOBNÝM ÚDAJOM

Podporovateľ či podporovateľka má od okamihu zaradenia do databázy AI SK právo kedykoľvek požiadať o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. V takom prípade AI SK poskytne podporovateľovi či podporovateľke informácie v rozsahu stanovenom Zákonom o ochrane osobných údajov.

IX. VYUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ O NÁVŠTEVNÍKOCH A NÁVŠTEVNÍČKACH STRÁNOK AMNESTY INTERNATIONAL

 1. Internetové stránky Amnesty International Slovensko využívajú tzv. povinné súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našich internetových stránok. Tieto neumožňujú identifikáciu návštevníka internetových stránok AI SK. Využívanie týchto cookies považujeme za náš oprávnený záujem.
  .
 2. Internetové stránky AI SK ďalej používajú tzv. štatistické súbory cookies. Tieto nám umožňujú lepšie porozumieť návštevníkom a návštevníčkam našich internetových stránok a lepšie nastaviť našu komunikáciu s nimi prostredníctvom anonymného zberu a hlásenia informácií. Na ich základe vieme, koľko času strávite na našich internetových stránkach a ktoré podstránky ste navštívili. Tieto súbory cookies si prípadne môžete vypnúť v prehliadači pri prvej návšteve našich internetových stránok.
  .
 3. Internetové stránky Amnesty International Slovensko môžu obsahovať odkazy na rôzne internetové stránky, najmä na sociálne siete, ako napríklad Facebook, Instagram, Twitter, Google+ či YouTube. Tieto odkazy nie sú súčasťou internetových stránok AI SK, ale internetových stránok tretích osôb, ktoré môžu používať súbory cookies sledujúce činnosť subjektu údajov na internete. Súbory cookies tretích osôb sa riadia zásadami ochrany osobných údajov týchto tretích osôb a možno ich zablokovať v nastaveniach daného internetového prehliadača.
  .
 4. Stránkami Amnesty International je myslený akýkoľvek obsah, ktorý je získaný z obsahu prístupného na doménach, ktoré vlastní občianske združenie Amnesty International Slovensko.

X. ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje chránime veľmi dôsledne pred únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje, sú chránené heslom. Prístup do systémov, ktoré slúžia ako databáza kontaktov, sú taktiež chránené heslom. Prístup je limitovaný pre obmedzený počet našich zamestnancov a zamestnankýň, prípadne externých spolupracovníkov a spolupracovníčok, pričom títo zároveň absolvovali školenie, ako s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a ako ich dôsledne chrániť.

XI. VAŠE PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Máte právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.
  .
 2. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním.
  .
 3. Máte právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov.
  .
 4. Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, predovšetkým ak:
  a) už nie sú ďalej potrebné na ďalšie spracúvanie
  b) ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie
  c) ste oprávnene namietali voči ich spracúvaniu
  d) sa vaše údaje spracúvali nezákonne
  e) musia byť vymazané v zmysle právnych predpisov.
  .
 5. Máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak:
  a) spochybníte ich správnosť, a to po dobu, kým ich správnosť overíme
  b) ich spracúvanie je protizákonné
  c) ich už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete vy na účely uplatnenia vašich právnych nárokov
  d) namietate proti ich spracúvaniu, a to po dobu, kým overíme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi záujmami.
  .
 6. Máte právo podať námietky proti spracúvaniu vašich osobných údajov v prípade, že ich spracúvame:
  a) na účely priameho marketingu
  b) na účely našich oprávnených záujmov.
  .
 7. Máte právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi.
  .
 8. Máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: [email protected].

XII. KONTAKT

V prípade otázok či pripomienok k týmto zásadám ochrany osobných údajov môžete kontaktovať Amnesty International na e-mailovej adrese [email protected] alebo poštou na adrese Amnesty International Slovensko, Foajé, Štefánikova 16, 811 04 Bratislava.