Zásady ochrany osobných údajov

 

I.        SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Správcom a zároveň spracovateľom osobných údajov je Amnesty International Slovensko, občianske združenie,  so sídlom Štefánikova 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika , IČO: 30815410 (ďalej len „Amnesty International“ alebo „AI“).

Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovaného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za identifikovaný alebo identifikovateľný, ak je možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Subjektom údajov sa rozumie fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú a ktorá sa akokoľvek a zo svojej vlastnej vôle podieľa na činnosti AI alebo podporuje činnosť či aktivity AI.

II.        ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Amnesty International spracováva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: a) identifikačné údaje: meno, priezvisko b) kontaktné údaje: adresa trvalého či prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, e-mailová adresa, telefón c) bankové údaje – číslo účtu, kód banky (ďalej len „osobné údaje“).

Okrem uvedených osobných údajov Amnesty International zaznamenáva a uchováva tzv. behavioriálne údaje týkajúce sa podporovateľov a podporovateliek, ktorými sú najmä účasť na akciách AI, monitoring platieb, frekvencia podpisovania online petícií a iné online a offline aktivity (ďalej len “ iné dáta „).

III.      ZHROMAŽĎOVANIE a spracovanie osobných údajov

 

Amnesty International vykonáva spracovanie osobných údajov v súlade s platnou právnou úpravou, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOU“).

O poskytnutie osobných údajov môže byť podporovateľ či podporovateľka požiadaný pri prvom dobrovoľnom aktívnom kontakte s AI, najmä v prípade podpisovania online i offline petícií, pri účasti na Maratóne písania listov, offline i online registráciou, offline i online žiadosťou o spoluprácu vykonanú osobne, korešpondenčne, emailom a telefonicky, atď. (ďalej len „prvý kontakt s AI“).

Amnesty International je oprávnená zhromažďovať, spracovávať a sledovať osobné údaje a iné dáta subjektu údajov.

Amnesty International výhradne sama spracováva osobné údaje a iné dáta podporovateľov a podporovateliek. Amnesty International môže ďalej zdieľať osobné údaje a iné dáta s ďalšími pobočkami Amnesty International vo svete, ako aj s medzinárodným sekretariátom Amnesty International so sídlom v Londýne.

IV.       ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Osobné údaje a iné dáta v hore uvedenom rozsahu môžu byť Amnesty International spracované na účely následnej komunikácie s daným podporovateľom a podporovateľkou prostredníctvom emailu, telefonického hovoru, korešpondencie alebo zasielaním sms v nasledujúcich záležitostiach AI:

  • informovanie o aktivitách AI na Slovensku a vo svete;
  • informovanie o pravidelných prípadoch a iných vhodných príležitostiach pre zapojenie sa;
  • zasielanie žiadostí o pomoc a podporu AI – aktivizmus, dobrovoľníctvo v miestnych skupinách, v kancelárii, finančná podpora a iné.

V.         SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa týchto Zásad udeľuje podporovateľ či podporovateľka AI ako správcovi osobných údajov pri prvom kontakte s AI podľa čl. IV.

VI.       DOBA UDELENIA SÚHLASU

 

Podporovateľ či podporovateľka udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú, resp. do doby, než svoj súhlas odvolá. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Subjekt údajov je oprávnený súhlas kedykoľvek prostredníctvom štandardných komunikačných kanálov odvolať. Po odvolaní súhlasu Amnesty International zabezpečí, aby všetky údaje subjektu údajov boli z databázy zlikvidované a neboli naďalej spracované. Údaje súvisiace s darmi poskytnutými AI pred odvolaním súhlasu vymazané nebudú.

VII.      PRÍSTUP DOTKNUTEJ OSOBY K OSOBNÝM ÚDAJOM

 

Podporovateľ či podporovateľka má od okamihu zaradenia do Databázy AI Slovensko právo kedykoľvek požiadať Amnesty International o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. V takom prípade Amnesty International poskytne podporovateľovi či podporovateľke informácie v rozsahu stanovenom ZOOU.

VIII.    VYUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ O NÁVŠTEVNÍKOCH A NÁVŠTEVNÍČKACH STRÁNOK AMNESTY INTERNATIONAL

 

Internetové stránky Amnesty International môžu obsahovať odkazy na rôzne internetové stránky, najmä na sociálne siete ako sú Facebook, Twitter, Google+, Youtube, a pod. Tieto odkazy nie sú súčasťou internetových stránok AI, ale internetových stránok tretích osôb, ktoré môžu používať cookies sledujúci činnosť subjektu údajov na internete. Cookies tretích osôb sa riadi zásadami ochrany osobných týchto tretích osôb. Cookies možno zablokovať v nastaveniach daného internetového prehliadača.

Stránkami Amnesty International je myslený akýkoľvek obsah, ktorý je získaný z obsahu prístupného na doménach, ktoré vlastní Amnesty International Slovensko, občianske združenie.

IX.       KONTAKT

 

V prípade otázok či pripomienok k týmto Zásadám ochrany osobných údajov možno kontaktovať Amnesty International na [email protected].