Čo robíme

Amnesty International bráni ľudské práva a slobody obsiahnutých vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Naším cieľom je, aby každý človek požíval ľudské práva, ktoré nám všetkým prináležia od narodenia a v mnohých prípadoch sa nám to aj darí. Každý tretí z prípadov, ktorým sa venujeme, sa končí úspešne.


Informácie o poskytovaní sociálneho a právneho poradenstva:

Amnesty International Slovensko nedisponuje personálnymi a finančnými kapacitami na zabezpečenie právneho zastúpenia v konaní pred súdom a neposkytuje ani právne poradenstvo či konzultácie. Naša organizácia neposkytuje ani sociálne či iné poradenstvo.


O našej činnosti:

Amnesty International je organizácia, ktorá predovšetkým vedie kampane za systémovú nápravu, zmenu zákonov i postojov jednotlivých predstaviteľov vlády a štátu k ľudským právam. Amnesty International pôsobí váhou svojej autority a nenásilným tlakom na zodpovedné úrady jednotlivých krajín, aby rešpektovali práva svojich občanov zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

V Amnesty International Slovensko sa venujeme mnohým témam a prípadom porušovania ľudských práv. Od nášho vzniku v roku 1994 sme žiadali spravodlivosť pre stovky nespravodlivo väznených obrancov a obrankýň ľudských práv, ukončenie diskriminácie vo vzdelávaní rómskych detí a odučili tisíce hodín ľudskoprávneho vzdelávania na školách.

V roku 2021 sme spustili kampaň na popularizáciu súhlasu v partnerských a sexuálnych vzťahoch s názvom Hovorme o súhlase. Venujeme sa tiež právam ľudí pracujúcich v zdravotníctve a na ďalších exponovaných pozíciách počas pandémie COVID-19. Od mája 2021 pracujeme spolu s Amnesty International Rakúsko na právach ľudí, prevažne Sloveniek a ďalších žien z východnej Európy, ktoré poskytujú 24-hodinovú starostlivosť v Rakúsku a pracujeme tiež na viacerých medzinárodných prípadoch.

V neposlednom rade sa v spolupráci s viacerými lokálnymi organizáciami venujeme obrane reprodukčných práv na Slovensku, predovšetkým prístupu k bezpečnej a legálnej interrupcii.

Podporte našu prácu. Váš finančný dar nám umožní systematicky plánovať aktivity na Slovensku aj medzinárodnú solidaritu a dosiahnuť ešte viac ľudskoprávnych víťazstiev. Ďakujeme!

Vaše slová majú silu

Dôležitou súčasťou našej práce sú petície a urgentné apely na podporu nespravodlivo väznených a inak utláčaných ľudí. Každý tretí z prípadov, ktorým sa venujeme, sa končí úspechom. Aby sme podobné výsledky dosahovali aj naďalej, potrebujeme vašu pomoc.

Prejavte solidaritu s Afgankami a Afgancami na úteku pred násilím, podpíšte petíciu za nespravodlivo väznenú novinárku Zhang Zhan alebo žiadajte slovenského ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, aby podnikol všetky potrebné kroky na zabezpečenie ochrany ľudí pracujúcich v zdravotníctve a ostatných kľúčových odvetviach počas pandémie COVID-19.

Práva žien sú ľudské práva

Mnoho žien a dievčat na celom svete stále čelí diskriminácii iba na základe pohlavia resp. rodu. Od rodovej nerovnosti sa odvíja mnoho problémov, ktoré neúmerne zasahujú ženy a dievčatá: násilie vo vzťahoch a sexuálne násilie, nižšie platy, nedostatočný prístup k vzdelaniu či neadekvátna zdravotná starostlivosť. Súčasťou nášho boja za práva žien je aj naša kampaň Hovorme o súhlase, o ktorej si môžete viac prečítať tu.

P.S.: Ako dokáže Istanbulský dohovor zachraňovať životy? Prečítajte si viac na tomto odkaze.

Práva Rómov a Rómok

Rómky a Rómovia čelia v mnohých štátoch EÚ vrátane Slovenska diskriminácii, rasizmu, segregácii a nerovnému zaobchádzaniu. Pre mnohých ľudí rómskeho pôvodu sú základné ľudské práva, nevynímajúc právo na vzdelanie, bývanie, dôstojnosť, dostupnosť zdravotnej starostlivosti či právo na ochranu pred násilím a neľudským zaobchádzaním, stále nedosiahnuteľné. Rómovia a rómky čelia diskriminácii na trhu práce, rómske deti zažívajú segregáciu pri vzdelávaní a mnohé rómske ženy zažili v (nedávnej) minulosti nezákonné sterilizácie. Na Slovensku sa od roku 2013 venujeme aj prípadu krivo obvinených Rómov a Rómky, ktorí zažili policajné násilie v Moldave nad Bodovou. My v Amnesty International Slovensko dlhodobo vedieme kampane na podporu práv Rómok a Rómov, organizuje verejné podujatia, podporujeme boj za spravodlivosť a usilujeme sa o dosiahnutie systémových zmien.

Práva LGBTI+ ľudí sú ľudské práva

Amnesty International bojuje proti diskriminácii a za práva LGBTI+ ľudí na celom svete. Vlády a svetoví lídri a líderky od nás pravidelne dostávajú odporúčania, ako zlepšiť zákony a chrániť práva všetkých ľudí bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Na Slovensku spolupracujeme s viacerými organizáciami, ktoré sa venujú obrane práv LGBTI+ ľudí a pravidelne organizujeme aj podujatia medzinárodnej solidarity.

Hovorme o súhlase

V Amnesty International Slovensko hovoríme o súhlase. Sme totiž presvedčenx, že sex, ku ktorému došlo bez súhlasu zúčastnených, je znásilnením. Znásilnenie nedefinuje prítomnosť násilia alebo vyhrážok, ale absencia vôle venovať sa sexuálnym aktivitám. Zastaralé zákony, rodové stereotypy a škodlivé mýty o téme súhlasu a telesnej autonómie podporujú a normalizujú existenciu znásilnenia, sexuálneho, sexualizovaného a rodovo podmieneného násilia v našej spoločnosti. V dôsledku týchto škodlivých fenoménov sa váha zodpovednosti a viny často kladie na plecia ľudí, ktorí sa stali terčom sexuálneho násilia, kým páchatelia sú ospravedlňovaní a vyviňovaní. Veríme, že Slovensko má šancu rozšíriť počet krajín, ktoré pochopili, že deliacou čiarou medzi sexom a znásilnením je súhlas. Je to však šanca, ktorá môže byť využitá, len ak ukončíme dekády trvajúcu politickú ignoranciu či hanebnú toleranciu násilia na ženách a dievčatách v našej krajine. Potrebujeme reálne a dôrazné kroky. Cieľom kampane Hovorme o súhlase je preto prostredníctvom advokácie podporiť zmenu právnej definície znásilnenia a posilniť verejnú diskusiu o súhlase v sexuálnych vzťahoch. 

Klimatická spravodlivosť

Milióny ľudí už dnes trpia tragickými následkami prírodných katastrof vystupňovaných klimatickou zmenou: od dlhotrvajúcich období sucha v subsaharskej Afrike až po ničivé tropické búrky, ktoré sa preháňajú juhovýchodnou Áziou, Karibikom a Tichomorím. V roku 2021 vysoké teploty vyústili do vĺn smrtiacich horúčav v Kanade a Pakistane a ničivých požiarov v Grécku a na Sibíri. V Nemecku a Číne došlo k rozsiahlym povodniam a na Madagaskare priviedlo dlhotrvajúce intenzívne sucho 1 milión ľudí na pokraj toho, čo sa označuje ako prvý „hladomor spôsobený klimatickou zmenou“.

Klimatickú zmenu považujeme za problém najmä kvôli dôsledkom, ktoré bude mať na prírodu. To, čo z nej robí naliehavý ľudskoprávny problém, je však spúšť, ktorú zanecháva – a ešte len bude zanechávať – na ľudstve. Klimatická zmena zväčší a prehĺbi súčasné nerovnosti v spoločnosti. Jej dôsledky budú časom narastať a zhoršovať sa, čím povedú k ničivým následkom pre dnešné aj budúce generácie. Nedostatočná reakcia vlád zoči-voči klimatickej kríze môže byť vzhľadom na neodškriepiteľné vedecké dôkazy najväčším medzigeneračným porušením ľudských práv v dejinách.

Pracovné práva sú ľudské práva

Milióny ľudí nedostávajú za svoju prácu spravodlivú odmenu, pracujú v nebezpečných a nedôstojných podmienkach, zažívajú diskrimináciu na pracovisku alebo im chýba dostatočná pracovnoprávna ochrana. Zodpovednosť za dodržiavanie a zabezpečenie práv pracujúcich nesú vlády a zamestnávatelia. Amnesty sa usiluje o to, aby si svoje povinnosti skutočne plnili. Spolu s našimi podporovateľmi a podporovateľkami bojujeme za ukončenie neistých pracovných podmienok na celom svete a ochranu práv pracujúcich.

Bývanie je ľudské právo

Cieľom tejto kampane je zvýšiť povedomie o práve na bývanie a (ne)dostupnosti bývania, ako aj upozorňovanie na to, ako slovenské úrady a samosprávy zlyhávajú pri dodržiavaní svojich ľudskoprávnych záväzkov v rámci zabezpečenia a ochrany práva na bývanie svojho obyvateľstva. Za najextrémnejšie porušenia ľudského práva na bývanie pritom považujeme ľahostajnosť k bezdomovectvu a dlhodobé neriešenie bytovej núdze ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. 

Každý človek má právo na primerané a dôstojné bývanie. Bývanie je epicentrom sociálneho, emocionálneho a počas pandémie COVID-19 pre mnohých ľudí aj ekonomického života. Bezpečný domov je kľúčový na požívanie množstva ďalších ľudských práv vrátane práva na zdravie, sociálne zabezpečenie, prácu, práva voliť, práva na súkromie a vzdelanie. Napriek tomu viac ako 1,8 miliardy ľudí na celom svete nemá primerané bývanie a viac ako 150 miliónov ľudí je bez domova, okrem iného v dôsledku prírodných katastrof, vojnových konfliktov, núteného vysťahovania, chudoby a diskriminácie

Máme právo kričať za práva!

Právo na zhromažďovanie a protest sú ľudské práva a štátne inštitúcie majú povinnosť tieto práva chrániť. Vlády na celom svete však čoraz častejšie siahajú po represívnych nástrojoch na umlčanie pokojných protestujúcich. Sledujeme zavádzanie právnych predpisov, ktoré právo na protest nelegitímne obmedzujú. Účastníci a účastníčky protestov čelia stigmatizácii, neraz ich dokonca zatýkajú a väznia na základe obvinení z terorizmu a ďalších vykonštruovaných obvinení. Ženy a LGBTI+ ľudia zažívajú rodovo podmienené násilie či iné prejavy nenávisti zo strany ozbrojených zložiek. Od začiatku roka 2000 Amnesty dokumentuje militarizáciu zásahov štátnych zložiek proti pokojným protestom vrátane nasadzovania vojenského vybavenia a personálu. Bezpečnostné zložky stále častejšie zneužívajú tzv. menej smrtiace zbrane, ako sú obušky, slzotvorný plyn, omračujúce granáty, vodné delá a pogumované projektily.

Práva starších ľudí

Náš svet čelí nezvratnej demografickej zmene. Vysokého veku sa dožíva viac ľudí ako kedykoľvek predtým. Očakáva sa, že počet ľudí na svete vo veku nad 65 rokov sa v nasledujúcich desaťročiach zdvojnásobí a do roku 2050 dosiahne približne 1,6 miliardy. Starší ľudia sú príliš často stereotypne považovaní za ľudí závislých od iných. Spoločnosť ich vníma viac ako príjemcov a príjemkyne dobročinnej pomoci než ako nositeľky a nositeľov práv, ktorí sa môžu sami rozhodovať. Ochrana ľudských práv starších ľudí je často slabá, niekedy vôbec neexistuje. Amnesty International vedie kampaň za zastavenie diskriminácie na základe veku a vytvorenie zákonov, ktoré chránia práva starších ľudí.

Rasová spravodlivosť

Rasová spravodlivosť zahŕňa z ľudskoprávneho hľadiska viac než len predchádzanie jednotlivým prípadom rasovej diskriminácie. Je to predovšetkým boj proti štrukturálnemu útlaku, ktorý zahŕňa prácu na systémových zmenách. Musíme sa pritom zamerať na základné príčiny rasového útlaku. Tie sa prelínajú s patriarchátom, kolonializmom a otroctvom, ako aj s ekonomickou nerovnosťou. Stredobodom presadzovania rasovej spravodlivosti sú hlasy ľudí vystavených rasovej nespravodlivosti a ich skúsenosti s porušovaním ľudských práv v dôsledku systémového rasizmu.

Reforma drogovej politiky

Drogové politiky zlyhávajú. Prísnymi zákonmi už desaťročia trestáme a stigmatizujeme ľudí, ktorí užívajú drogy, ako aj ďalších, ktorí sú zapojení do obchodu s drogami. Tieto zákony vedú k masovému väzneniu, ochoreniam, utrpeniu a násiliu. Kriminalizácia drog nevedie k menšej miere ich užívania ani neznižuje množstvo dostupných drog. Namiesto toho presúva obchod s drogami do sféry šedej ekonomiky, zväčšuje škody spôsobené užívaním drog a podnecuje organizovaný zločin, korupciu a násilie. Zákaz drog priamo zasahuje do nášho práva na zdravie. Ľuďom, ktorí užívajú drogy, je odopieraný prístup k lekárskej starostlivosti. V dôsledku týchto faktorov stúpa riziko predávkovania a iných ohrození ich života a zdravia. Drogové politiky zamerané na trestanie ľudí zvyšujú riziká a znásobujú škody spojené s užívaním drog. Takisto bránia prístupu k drogám na lekárske účely, napríklad na tíšenie bolesti alebo v paliatívnej starostlivosti. To spôsobuje ujmu na zdraví miliónom pacientov a pacientiek a vedie k ďalšiemu utrpeniu.

Stop trestu smrti

Trest smrti je nehumánny a nezvratný trest a Amnesty International neuznáva legitimitu používania tohto trestu za žiadnych okolností. Amnesty spustila kampaň za zrušenie trestu smrti v roku 1977 a do dnešného dňa zakázalo vykonávanie popráv až 108 krajín sveta. Mnohých ľudí, ktorých odsúdili na trest smrti držia väznice v izolácii, bez prístupu k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti a bez informácií, kedy vykonajú rozsudok. V niektorých krajinách informujú väzňov a väzenkyne, ako aj ich rodiny, iba niekoľko dní, či dokonca hodín pred popravou, zriedkavé nie sú ani prípady, kedy sa rodina a právny zástupca odsúdenej osoby dozvedeli túto informáciu až po vykonaní rozsudku. V Iráne ja za trestný čin považovaný aj pokojný odpor voči trestu smrti. Amnesty International žiada, aby trest smrti zrušili vo všetkých krajinách, kde sa ešte stále vykonáva.

Silné čítanie

Od októbra 2021 sa venujeme aj projektu Silné čítanie, v ktorom sme partnerskou organizáciou. Našou hlavnou úlohou v projekte je pripraviť 5 podcastových adaptácií obľúbenej metódy živá knižnica. Na projekte spolupracujeme s Centrom komunitného organizovania a Literárnou baštou. Hlavnými výstupmi projektu sú dve unikátne publikácie, ktoré budú slúžiť ako vzdelávacia pomôcka pre základné, stredné a vysoké školy.


Zaujala vás naša práca? Podporte nás!

Podpora od jednotlivcov a jednotlivkýň ako ste vy je pre nás kľúčová. Viac ako 90 % zdrojov Amnesty International tvoria individuálne dary. Pomôžte nám lepšie plánovať naše aktivity a dosiahnuť ešte viac ľudskoprávnych víťazstiev. Ďakujeme!

Chceli by ste vedieť viac o tom, čomu sa venujeme na Slovensku? Pozrite si prehľad našich lokálnych kampaní.