Dobrovoľníctvo a aktivizmus

For information about volunteering and activism in English scroll down ↓

Máš vášeň pre aktivizmus a ľudské práva? Tak si na správnom mieste!

Amnesty International je najväčšie svetové ľudskoprávne hnutie, ktoré združuje viac ako 10 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a regiónov. Viac ako 60 rokov sa spoločne zasadzujeme o dodržiavanie ľudských práv na celom svete. Amnesty International Slovensko vznikla v 90. rokoch a z malej skupiny entuziastických aktivistx* sa za posledné dekády zmenila na silnú lokálnu organizáciu.

Dobrovoľníctvo a aktivizmus sú veľmi dôležitou súčasťou našej činnosti. Či už ide o solidárne aktivity na podporu jednotlivých ľudí, ktorých ľudské práva sú aktuálne porušované, alebo o dlhodobé kampane za zlepšenie ochrany ľudských práv v určitej krajine, bez ľudí, ktorí majú ochotu sa s nami podieľať na aktivizme, by sme boli stratenx. Amnesty ti ponúka možnosť naučiť sa lepšie pomenovať konkrétne porušenia ľudských práv na Slovensku aj vo svete, zdieľať svoj pohľad na vec vo vnímavom kolektíve a spolu s ďalšími zapálenými ľuďmi hľadať riešenia a mechanizmy, ktorými pomôžete vzbudiť záujem o témy súvisiace s ľudskými právami na spoločenskej úrovni.

Pridaj sa k nám

Vyplň nasledujúci formulár a staň sa súčasťou našej aktivistickej skupiny. Pri vypĺňaní formulára nám prosím nechaj svoj e-mail aj telefónne číslo, aby sme sa s tebou vedeli spojiť. Po vyplnení formulára sa ti v priebehu niekoľkých dní ozve naša koordinátorka aktivizmu Michaela, ktorá ťa bude informovať o ďalšom postupe. Ak máš otázky alebo nejasnosti a nevieš sa rozhodnúť, či sa prihlásiť, napíš e-mail na [email protected] a Michaela ti rada poradí.

*Zásady ochrany osobných údajov
**Pri vypĺňaní formulára napíš meno a priezvisko s veľkým prvým písmenom

Meno
Priezvisko
E-mail
Tel. číslo
Rok narodenia
Mesto
Prihlásiť sa na odber newslettera
Súhlasím s podmienkami spracovania osobných údajov (povinné)

Čo zahŕňa (resp. môže zahŕňať, v miere, ktorá ti vyhovuje) aktivizmus v Amnesty International Slovensko:

 • dobrovoľnícku výpomoc pri rôznych pravidelných alebo príležitostných aktivitách (šírenie petícií, organizácia podujatí, účasť na aktivitách vrátane účasti v infostánkoch);
 • realizáciu vlastných ľudskoprávnych podujatí alebo akcií solidarity v slovenskom aj globálnom meradle;
 • administratívnu a inú praktickú pomoc zamestnanectvu.

Čo od teba očakávame:

 • ochotu venovať nám ideálne 2 hodiny týždenne (prípadne menej alebo viac času, podľa tvojich kapacít a dohody s koordinátorkou aktivizmu);
 • zodpovedné vykonávanie dohodnutých úloh –⁠ chceme vedieť, že sa na teba môžeme spoľahnúť (samozrejme, ide iba o také aktivity a v takom objeme, ako ti vyhovuje);
 • dobrovoľnícku, a teda neplatenú spoluprácu na ohraničené časové obdobie, ktoré si určíme na začiatku spolupráce, alebo časovo neohraničenú spoluprácu, ktorú môžeme operatívne pozastaviť, ak to budeš potrebovať;
 • rešpektujúcu komunikáciu s členstvom dobrovoľníckej skupiny, zamestnanectvom kancelárie aj širokou verejnosťou počas podujatí, na ktorých budeš vystupovať v mene Amnesty.

Čo ti ponúkame:

 • dobrovoľnícku alebo aktivistickú pozíciu pre uchádzačstvo staršie ako 15 rokov;
 • dobrovoľnícku skúsenosť v slovenskej sekcii najväčšej ľudskoprávnej organizácie na svete;
 • možnosť participovať na obrane ľudských práv v komunite ľudí, ktorým na ľudských právach záleží rovnako ako tebe;
 • pravidelné skupinové stretnutia a tematické školenia v zapálenom tíme;
 • rozvoj koordinátorských, aktivistických a fundraisingových znalostí a zručností;
 • možnosť sebarealizácie a dlhodobej spolupráce s organizáciou;
 • otvorenú možnosť ďalšej spolupráce, ako aj dokladovanie zrealizovania spolupráce pre potreby stáže alebo praxe.

*Slová zakončené písmenom x alebo príponou „stvo“ používame ako rodovo neutrálne výrazy. V Amnesty International sú vítaní všetci ľudia bez ohľadu na ich rodovú identitu –⁠ binárnu alebo nebinárnu. V našom kolektíve môže každx očakávať citlivú a otvorenú komunikáciu, ktorá rešpektuje to, kým si.

ENGLISH INFO BELLOW

Are you passionate about activism and human rights? Then you are in the right place!  

Amnesty International is the largest human rights organization in the world, which unites more than 10 million people from more than 150 countries and regions. We have a vision: a world where everyone can enjoy the human rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights mechanisms. Our mission for more than 60 years is to undertake research and action focused on preventing and ending grave abuses of these rights.  

Amnesty International Slovakia was founded in the 1990s and has turned from a small group of enthusiastic activists into a solid local organization over the past decades. Volunteering and activism are fundamental elements of our activity. Whether it is solidary activities to support individuals suffering from ongoing human rights abuse or long-term campaigns to improve the protection of human rights in one country or another, we could not achieve our goals without willing activists and volunteers.   

Amnesty offers you the opportunity to understand the roots and results of human rights violations in Slovakia and in the world, to share your opinion on the matter in a receptive collective and together with other passionate people, to look for solutions and mechanisms that will help arouse interest in human rights related issues at the greater level. 

What do our activists usually do: 

 • they participate in various offline activities (collecting petition signatures, helping AI staff to organize events, attending festivals and other events with our kiosk, etc.);
 • they organize their own human rights events or solidarity actions on a local or global

What do we expect from you:  

 • that you are willing to dedicate 2 hours a week to Amnesty International activities (you can volunteer less or more time, according to your capacities and the agreement with the activism coordinator);  
 • that you will responsibly perform agreed tasks –⁠ we want to know that we can rely on you (of course, this is only about such activities and in such a volume that suits you);  
 • that you will help us as an unpaid volunteer for a limited period. We can determine the length of our cooperation as you join us, or you can volunteer with us indefinitely, and you can leave upon agreement any time you’ll need;  
 • that you will be respectful with the staff, volunteers, and members of the general public during the events you’ll attend on behalf of Amnesty. 

What can we offer:  

 • volunteering or activism for applicants older than 15 years;  
 • volunteering experience in the Slovak section of a major global human rights organization;  
 • the opportunity to take a part in the defense of human rights as a part of a community that cares about human rights as much as you do; 
 • regular activist group meetings and thematic training within a passionate group;  
 • possibility to gain knowledge and develop your skills as a team coordinator, activist, or fundraiser;  
 • the possibility of personal growth and long-term cooperation with the organization;  
 • the possibility of further cooperation with Amnesty 
 • obtaining certification for needs of an internship or practical training experience. 

FILL THE FORM AND JOIN US:

Name
Surname
E-mail
Phone number
Year of birth (we can include only people older then 15 y.o.)
City
Sign up for a newsletter in Slovak
I agree with terms of use and protection of personal data (mandatory)

For further questions please e-mail our coordinator Michaela at the e-mail [email protected].

Zisti viac o našej práci