Amnesty International dnes vydala Výročnú správu hodnotiacu stav ľudských práv vo svete v roku 2011

Amnesty International dnes vydala svoju 50. Výročnú správu, ktorá hodnotí stav ľudských práv v 155 štátoch a územiach sveta za rok 2011. „Rok 2011 bol rokom, v ktorom ľudia povstali proti vládam a iným autoritám v počte, aký sme nevideli celé desaťročia. Protestovali proti zneužívaniu moci, rastúcej nerovnosti, prehlbujúcej sa chudobe a nedostatočnému vedeniu na všetkých úrovniach vládnej moci,“ uviedla Martina Mazúrová z Amnesty International Slovensko.

Zo začiatku sa zdalo, že nepokoje a protesty vypuknú len v oblastiach, kde sú nespokojnosť a represie predvídateľné. Ako však rok pokračoval, ukázalo sa, že neschopnosť vlád zaručiť spravodlivosť, bezpečnosť a ľudskú dôstojnosť vyvolala ďalšie protesty po celom svete.

„Na Blízkom východe a v severnej Afrike dochádzalo k zmenám iba veľmi pomalým tempom. Až príliš často mali prednosť dlhoročné politické spojenectvá a strategické záujmy pred  ľudskými právami,“ dodala Mazúrová.

Zlyhanie Bezpečnostnej rady OSN v prijatí opatrení  na ochranu obyvateľov Sýrie počas minulého roka predstavuje desivé zlyhanie vedenia na globálnej úrovni.

„Otázkou ostáva, či je možné dôverovať krajinám, že sa snažia zabezpečiť globálny mier a bezpečnosť, ak zároveň tieto krajiny najviac profitujú z medzinárodného obchodu so zbraňami. Dve tretiny celkového svetového vývozu zbraní vytvárajú stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN,“ dodáva Mazúrová.

Obchod so zbraňami predstavuje miliardový biznis a momentálne neexistuje žiadny dohovor, ktorý by reguloval tento obchod. V júli sa uskutoční konferencia o Zmluve o obchodovaní so zbraňami, zmluve, o ktorej prijatie sa Amnesty International usiluje už roky.  Je to príležitosť pre vlády uprednostniť  ľudské práva pred vlastným ziskom.

Výročná Správa Amnesty International: Ľudské práva na Slovensku v roku 2011

„Na Slovensku dochádzalo aj naďalej k porušovaniu práva na vzdelanie rómskych detí.  Vláda zlyhala v prijatí konkrétnych krokov, ktoré by viedli k odstráneniu segregácie vo vzdelávaní. V apríli Výbor OSN pre ľudské práva informoval o pokračujúcej segregácii rómskych detí. Európsky súd pre ľudské práva v prvom rozsudku ohľadom nútenej sterilizácie v prípade V.C. proti Slovensku rozhodol, že vláda porušila práva rómskej ženy, ktorá bola násilne sterilizovaná. V júni sa konal druhý ročník pochodu Dúhový Pride Bratislava 2011, ktorého sa zúčastnilo viac než 1 000 účastníkov a účastníčiek. Organizátori potvrdili lepšiu spoluprácu s políciou, čo je výrazný pokrok v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom,“ uviedla Martina Mazúrová z Amnesty International Slovensko. 

Právo na vzdelanie

V apríli Výbor OSN pre ľudské práva informoval o pokračujúcej segregácii rómskych detí a ich nadmernom zastúpení v špeciálnych triedach pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Výbor OSN vyzval slovenskú vládu, aby ukončila segregáciu vo vzdelávaní.

Na začiatku školského roka v septembri sa rómski rodičia dozvedeli, že Základná škola Francisciho 11 v Levoči zriadila oddelené triedy prvého ročníka pre rómske deti. Údajne boli tieto triedy zriadené na základe petície rodičov nerómskych detí, ktorí žiadali reguláciu počtu žiakov z „neprispôsobivých“komunít. Riaditeľ školy sa vyjadril, že účelom oddelených tried bolo vytvorenie vhodného prostredia na vzdelávanie pre rómske deti. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity vyjadril obavy, že sa môže jednať o segregáciu na základe etnického pôvodu. Ak sa situácia nezmení, úrad zašle sťažnosť na Štátnu školskú inšpekciu.

V decembri Okresný súd v Prešove rozhodol, že základná škola v Šarišských Michaľanoch (okr. Sabinov) sa vzdelávaním rómskych detí v oddelených segregovaných triedach dopustila nezákonného konania.

Nútená sterilizácia rómskych žien

Výbor OSN pre ľudské práva kritizoval Slovensko za nedostatočnú snahu o vyšetrenie predchádzajúcich prípadov nútenej sterilizácie rómskych žien. Komisia taktiež vyjadrila obavy z nedostatku informácií o odstránení týchto praktík.

8.novembra Európsky súd pre ľudské práva v prvom rozsudku ohľadom nútenej sterilizácie v prípade V.C. proti Slovensku rozhodol,že vláda porušila práva rómskej ženy, ktorá bola násilne sterilizovaná. Súd konštatoval porušenie práva na ochranu pred neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním a práva na ochranu súkromného a rodinného života. Európsky súd odmietol tvrdenie, že sterilizáciu bolo nutné vykonať zo „zdravotných dôvodov“, pretože sterilizácia nie je život zachraňujúci úkon, a k jej vykonaniu bol nevyhnutný informovaný súhlas sťažovateľky. Právna zástupkyňa Poradne pre občianske a ľudské práva vyhlásila, že prípad V.C. je len vrcholom ľadovca. Opätovne vyzvala vládu, aby prestala popierať svoju zodpovednosť za tieto činy, ospravedlnila sa všetkým obetiam a odškodnila ich.

Práva lesieb, geyov, bisexuálnych a transrodovo identifikovaných ľudí (LGBT)

V apríli vstúpila do účinnosti novela Zákonníka práce, ktorá rozširuje ochranu pred diskrimináciou o zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie.

V júni sa konal druhý ročník pochodu Dúhový Pride Bratislava 2011, ktorého sa zúčastnilo viac než 1 000 účastníkov a účastníčiek. Organizátori potvrdili lepšiu spoluprácu s políciou, čo je výrazný pokrok v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom. Minulý rok polícia oznámila, že nebude schopná ochrániť účastníkov pochodu, preto musela byť jeho trasa pozmenená.

Výročná správa Amnesty International 2012