Desať otázok o Hong Kongu

Čo ešte môže Amnesty International urobiť po prevzatí Hong Kongu Čínou? Podľa štatútov Amnesty International nemôžu jej členovia, sekcie a štruktúry robiť žiaden prieskum, vydať komentár alebo viesť akcie vo veciach individuálneho porušovania ľudských práv vo vlastnej krajine. Toto pravidlo, ktoré zachováva nestrannosť a neutralitu organizácie, je známe ako “own country rule”. Národné oddelenia sa ale môžu zaoberať azylantmi, ktorým hrozí nebezpečie, že sa stanú obeťami represií, ak ich pošlú naspäť do krajiny ich pôvodu. Môžu tiež viesť akcie za zrušenie trestu smrti vo vlastnej krajine.

2. Čo toto všetko znamená pre AI v Hong Kongu?

Pravidlo nepracovať na prípadoch vo vlastnej krajine znemožňuje tomuto oddeleniu, ako aj predtým, starať sa do represií v bývalej kráľovskej kolónii. Ale je tu toho viac. Od 1. júla platí toto obmedzenie aj pre situáciu ľudských práv na pevnine, pre celú Čínsku ľudovú republiku, teda zároveň pre Tibet, Taiwan a Macau. Toto znamená, že členovia Amnesty v Hong Kongu za žiadnych okolností nemôžu zhromažďovať informácie o individuálnych prípadoch na týchto územiach. Môžu sa ale zamerať na osudy azylantov a na zrušenie trestu smrti.
Štatút AI doslova vyhradzujú, aby členovia mohli pomôcť rozširovať vedomie ľudských práv vo vlastnej krajine. Štatúty ukladajú sekciám a štruktúram striktné dodržiavanie existujúcich zmlúv vo vlastnej krajine, alebo zmien v zákonodarstve ktoré, sa týkajú ľudských práv.

3. Má AI názor na prevzatie Hong Kongu?

AI sa oddávna, z formálneho hľadiska, nevyjadruje k štátnym činom. Takže nevydala stanovisko k teritoriálnym otázkam akou je aj prevedenie Hong Kongu pod Čínu. AI sa nevyjadruje k politickým alebo sociálnym systémom v hocktorej krajine. Medzinárodný sekretariát v Londýne ale vydal rozsiahly komentár k pozmeneniu zákona v Hong Kongu, ktorý sa týka obmedzenia ľudských práv.

4. Aký význam má pri prevzatí zvyšok sveta?

Prevzatie má ohromné následky na pozíciu Číny, pre región a pre medzinárodnú spoločnosť. Pre stabilitu Hong Kongu ako regionálneho ekonomického centra svetového významu majú zachovanie zákonov, osloviteľnosť vlády a voľná výmena informácií podstatný význam. Ak prebehne prevzatie podľa predstáv, môže sa čínska nedôvera voči reformám stratiť. To je súčasne lakmusovou skúškou čínskych vzťahov so Západom a so susednými krajinami. Bezproblémová výmena moci môže napomôcť uvoľneniu napätia v regióne a vylepšiť imidž Číny.

5. Čo môžu robiť iné krajiny?

Pripomínať Číne, že sa budúcnosť Hong Kongu týka aj ich. Presvedčiť Peking, že by mal pozorne sledovať situáciu ľudských práv, a že ochrana ľudských práv zohráva veľkú úlohu pri spravovaní Hong Kongu ako obchodného centra a ako prostriedok k potvrdeniu úspechu čínskej politiky otvorených dverí.

6. Čo môže docieliť hospodársky život?

Reputácia a imidž podniku sa čím ďalej tým viac spájajú s požiadavkami pracovníkov a zákazníkov. Ak sa do hry dostanú ľudské práva, ovplyvní to neodvolateľne aj úspech podnikania. Úspešné podnikanie súvisí s integritou systému zákonov v krajine.

7. Ide autoritatívna vláda a ekonomický rast k sebe?

Hong Kong bol vždy dokonalým príkladom úspechu trhovej ekonomiky v otvorenom spolunažívaní. Japonsko, Thajsko a Filipíny sú ďalšími príkladmi v tomto regióne.

8. Čo s čínskymi disidentmi?

Stovky aktivistov, ktorí po krvavom kúpeli na námestí Tienanmen (námestie Nebeského mieru) v roku 1989 ušli do Hong Kongu, našli cestu do USA, Kanady, Austrálie a Európy. Tesne pred prevzatím si stovky aktivistov začali baliť svoje kufre. AI pritom núti úrady v Hong Kongu k tomu, aby sa všetci usadlíci z Čínskej ľudovej republiky mohli voľne pohybovať aj v krajinách tretieho sveta.

9. Do akej miery je represia v Hong Kongu nevyhnutná?

Súčasné národné zákonodarstvo bude mať v tomto mestskom štáte, Pekingom uznanom ako “autonómny región”, prednosť po nasledujúcich päťdesiat rokov – na základe pravidiel prevzatia a pekingského vedenia “jednej krajiny, dvoch systémov”. To okrem iného znamená: Hongkongská ratifikácia Medzinárodnej paktu o občianskych a politických právach ostáva nezmenená v plnej platnosti. Čína bude čoskoro posudzovaná celým svetom podľa toho, ako si poradí s týmto novým dvojitým systémom.

10. Ako sa stavia AI k zrušeniu demokraticky zvolenej zákonodárnej rady 1. júla?

AI bude (na rozdiel od Washingtonu, ktorý neuznal predbežnú zákonodárnu radu) spolupracovať s touto novou zákonodárnou radou v Hong Kongu. Amnesty ale nezaujíma stanovisko k politickým systémom.
Organizácia však bude kritizovať vládu, ak sa bude zdať, že sa obmedzujú ľudské práva. AI vyzývala novú vládu, aby nezasahovala do platného zákonodárstva a iných záruk dodržiavania ľudských práv.