Durbanská hodnotiaca konferencia: Slová už máme, teraz je cas na ciny

Amnesty International víta adopciu záverecného dokumentu Durbanskej hodnotiacej konferencie a považuje ho za významný úspech pre medzinárodné spolocenstvo.

Predstavitelia sa zišli aj napriek nárocnému vyjednávaniu a cinom ohrozujúcim priebeh konferencie a okrem Durbanskej deklarácie a programu akcie (DDPA) potvrdili tiež svoje snahy o prevenciu, potlácanie a odstranovanie všetkých foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej intolerancie.

Kedže sa už konferencia koncí, práve teraz je cas na akciu a implementáciu DDPA a záverecného dokumentu. Adopcia záverecného dokumentu ponúka príležitost na nový štart vo vnútroštátnom i medzinárodnom úsilí bojovat proti rasizmu. Všetky štáty by teraz mali obnovit ich snahu o implementáciu DDPA pocnúc vnútroštátnou úrovnou.

Amnesty Interanational dôrazne vyzýva vlády tých krajín, ktoré opustili alebo sa nezúcastnili Durbanskej konferencie, na preukázanie ich zanietenia pre boj proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a súvisiacej intolerancii tým, že potvrdia ich angažovanost vo vztahu k DDPA (Izreal a USA nepodporili DDPA v roku 2001) a podporia záverecný dokument.

Amnesty International verí, že celosvetová dostupnost objektívnych informácií o všetkých formách rasizmu, diskriminácií a intolerancii by prispela ku konštruktívnejším a efektívnejším opatreniam v budúcnosti. V tomto duchu povzbudzujeme Vysokú komisárku OSN pre ludské práva aby pokracovala vo svojej snahe o zavedenia dohladu OSN nad rasizmom. Amnesty Interantional vyzýva vlády, aby poskytli návrhu Vysokej Komisárky nevyhnutnú podporu.

Záverecný dokument sa obracia na Radu OSN pre ludské práva aby prijala také opatrenia, ktoré zlepšia efektivitu mechanizmov nadväzujúcich na DDPA. Amnesty International nalieha na štáty aby aktívne pristupovali k tomuto cielu, vyhýbajúc sa pritom vzájomnej inkriminácií a politizácií, ktoré komplikovali Durbanskú konferenciu aj jej prípravnú fázu. Rada by mala zabezpecit sústredenie sa na identifikáciu a podporu prijímania najlepších postupov.

Organizácia uznáva, že rasizmus, rasová diskriminácia, xenofóbia a súvisiaca intolerancia podkopávajú klúcový princíp univerzality ludských práv. Ide o otázku, ktorá by mala ostat prioritou v rámci medzinárodnej ludsko-právnej agendy.
Amnesty International bude pokracovat v kampani, ktorej cielom je aby vlády plnili svoje povinnosti a záväzky v boji proti rasizmu a diskriminácii.