Francúzska vláda sa pokúša oslabiť novú dohodu o stíhaní vojnových zločinov

V reakcii na návrh francúzskej vlády, ktorý oslabuje momentálne rokovania o novej zmluve týkajúcej sa medzinárodnej právnej spolupráce v záležitostiach genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov, uvádza generálna tajomníčka Amnesty International, Agnès Callamard, nasledovné:

Diplomatické kroky francúzskej vlády sú v rozpore so zavedenými zásadami ľudských práv a spochybňujú samotnú podstatu univerzálnej jurisdikcie. Ak by bol návrh Francúzska prijatý, mohol by niektorým štátom poskytnúť výnimku, a vyhli by sa tak stíhaniu alebo vydávaniu osôb podozrivých z trestných činov podľa medzinárodného práva. Jednoducho povedané, tento znepokojujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mohol oslobodiť ľudí podozrivých z mučenia a iných vojnových zločincov, a dokonca by mohol viesť k tomu, že im bude poskytnuté bezpečné útočisko.

Amnesty International vyzýva všetky štáty, ktoré sa konferencie v Ľubľane zúčastňujú, aby dôrazne odmietli pozmeňovacie návrhy Francúzska pre články 6 a 11 návrhu dohovoru a zachovali tak pôvodný text navrhovaného znenia,“ uzatvára Callamard.

Diplomatické zastúpenie 77 krajín sa v dňoch 15.-26. mája 2023 stretlo na konferencii v slovinskej Ľubľane, kde aktuálne prebiehajú záverečné rokovania o prijatí Dohovoru o medzinárodnej spolupráci pri vyšetrovaní a stíhaní zločinu genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a iných zločinov podľa medzinárodného práva. 

Zmluva, známa tiež ako Dohovor o vzájomnej právnej pomoci, by od vlád, ktoré ju ratifikujú, vyžadovala, aby vyšetrovali a, ak existuje dostatočný dôkaz, následne aj stíhali podozrivých páchateľov týchto trestných činov v rámci vlastnej vnútroštátnej jurisdikcie alebo ich odovzdali inej krajine, resp. Medzinárodnému trestnému súdu. 

Francúzsko navrhlo pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú v rozpore s predmetom a účelom nového dohovoru. Patria tam predovšetkým pozmeňujúce návrhy článkov 6 a 11, ktoré by povinnosti štátov pri zavádzaní mechanizmu univerzálnej jurisdikcie a vydávaní alebo stíhaní podozrivých páchateľov trestných činov podľa medzinárodného práva ponechali na ich vlastné uváženie. 

Amnesty International v tejto súvislosti adresovala účastníckym štátom niekoľko odporúčaní súhrnne v procese prípravy, ako aj v rámci neformálnych konzultácií. Organizácia upozorňuje, že viaceré definície v súčasnom návrhu dokumentu vychádzajú z Rímskeho štatútu, ktorý bol prijatý pred 25 rokmi a považuje tak súčasný návrh dohovoru za príležitosť napraviť niektoré kompromisy, ku ktorým v minulosti štáty pristúpili, a odzrkadliť tak neustály vývoj medzinárodného práva.  

Viac o našej práci