Ľudia na prvom mieste

10 bodová výzva Amnesty International všetkým stranám irackého konfliktu Amnesty International zaslala vládam USA, Veľkej Británie, Španielska a Iraku 10 požiadaviek. Ich cieľom je ochrana civilných obyvateľov v Iraku. AI tiež vyzýva všetky štáty, aby rešpektovali a napomáhali rešpektovaniu Ženevských konvencií z roku 1949. 

1. Všetky strany konfliktu sa musia zdržať útokov na civilistov a civilné ciele
Mali by veľmi pozorne a presne vykladať definíciu “vojenských cieľov” a zákaz útokov, ktoré nerozlišujú medzi vojenskými a civilnými objektami. (Definácia podľa I. Dodatkového protokolu Ženevských konvencií)

2. Všetky strany sa musia zdržať použitia nerozlišujúcich a zakázaných zbraní
Žiadna zo strán by nemala používať chemické, biologické alebo jadrové zbrane, ani v prípade odvety. Protipechotné míny a kontajnerové zbrane by sa nemali používať, pretože zamorujú územie ešte dlho po utíšení bojov. Všetky strany konfliktu by sa mali vyvarovať použitia zbraní s ochudobneným uránom, pretože ich účinky na ľudský organizmus nie sú doteraz presne známe.

3. So zadržanými civilistami sa musí zaobchádzať spravodlivo a humánne
Zlé zaobchádzanie alebo väznenie bez kontaktu s okolitým svetom je zakázané. Zadržaní civilisti majú právo napadnúť právoplatnosť ich zatknutia a ak proti nim nebude v primeranom čase vznesená obžaloba, musia byť prepustení. (IV. Ženevská konvencia)

4. Všetky strany konfliktu musia chrániť práva bojujúcich
So zajatými bojovníkmi sa musí zaobchádzať v súlade s treťou Ženevskou konvenciou o zaobchádzaní s väzňami počas vojny a tiež s I. Dodatkovým protokolom. Za žiadnych okolností s nimi nesmie byť zle zaobchádzané, nesmú byť mučení, ani vydaní tretej strane, ak by im takéto zaobchádzanie mohlo hroziť. Žiadna osoba mladšia ako 18 rokov by nemala byť odvedená alebo naverbovaná do armády, ani by sa takéto osoby nemali aktívne zúčastňovať nepriateľských útokov.

5. Všetky strany musia urobiť opatrenia na zachovanie bezpečnosti a naplnenie humanitárnych potrieb irackého obyvateľstva
Vojenské akcie by mohli viesť k obnoveniu porušovania ľudských práv zo strany irackých úradov, ozbrojených opozičných skupín, či iných strán zapojených do vojenských operácií. V takomto prostredí budú obzvlášť ohrozené ženy. Všetky strany konfliktu majú zodpovednosť za zachovanie bezpečnosti tých, ktorí žijú na území pod ich kontrolou. Sú zodpovedné za správanie svojich vlastných jednotiek a jednotiek spojeneckých krajín alebo ozbrojených skupín. Všetky strany musia zaručiť, že humanitárne potreby irackého obyvateľstva budú zabezpečené, vrátane poskytnutia úkrytu, zásobovania vodou, potravinami, sanitárnou a zdravotníckou starostlivosťou.

6. Všetky strany konfliktu musia zabezpečiť ochranu a pomoc utečencom a vnútorne presídleným osobám
Štáty, ktoré hraničia s Irakom musia ponechať svoje hranice otvorené a poskytnúť irackým utečencom ochranu a pomoc v súlade s Dohovorom o postavení utečencov (1951) a takisto v súlade s jeho Protokolom (1967). Medzinárodné spoločenstvo musí plne zdieľať túto zodpovednosť. Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov musí byť umožnený plný prístup a spolupráca so všetkými relevantnými stranami konfliktu.

7. Všetky strany konfliktu musia zabezpečiť, aby páchatelia zločinov boli súdení podľa medzinárodného práva
Musí existovať individuálna zodpovednosť. Všetky strany musia zabezpečiť komplexný rad opatrení, ktoré by umožnili postaviť páchateľov pred súd. Súdne konanie musí prebehnúť v súlade s medzinárodnými štandardami pre spravodlivý súd. Štáty, ktoré sú stranami v irackom konflikte a ešte neratifikovali Rímsky štatút zriaďujúci Medzinárodný trestný súd, by mali uznať jeho právomoc. Popri potrebe zabezpečiť zodpovednosť za zločiny spáchané ktoroukoľvek stranou počas vojenskej akcie, musí byť zabezpečená aj zodpovednosť za porušovanie ľudských práv v Iraku v minulosti.

9. Všetky strany konfliktu musia podporiť a umožniť rozmiestnenie ľudskoprávnych pozorovateľov v Iraku, akonáhle to dovolí bezpečnostná situácia
Amnesty International prvýkrát vyzvala na rozmiestnenie ľudskoprávnych pozorovateľov OSN už v roku 1991. Je to takisto dlhodobá požiadavka Valného zhromaždenia OSN a Komisie pre ľudské práva. Je dôležité, aby dohody o rýchlom rozmiestnení monitorovacích misií s dostatočným počtom kvalifikovaných odborníkov vznikli už teraz a aby bolo zabezpečené aj ich financovanie.

10. Všetky strany musia podporovať OSN ako nositeľa humanitárnej zodpovednosti i nositeľa zodpovednosti za dodržiavanie ľudských práv
Všetky strany konfliktu a medzinárodné spoločenstvo ako celok, musia zabezpečiť, že orgány a agentúry OSN budú v Iraku efektívne vykonávať svoju prácu. Predovšetkým Bezpečnostná rada OSN by mala podrobne monitorovať to, či všetky strany konfliktu dodržiavajú ľudské práva a humanitárne právo a mala by požadovať pravidelné správy od zainteresovaných vlád. Komisia OSN pre ľudské práva by sa mala na situáciu podrobne pozrieť a prispieť k rozvoju dlhodobého programu ochrany a podpory ľudských práv v Iraku.

OCHRANA CIVILISTOV 

Medzinárodné humanitárne právo (MHP) chráni tých, ktorí sa priamo nezúčastňujú vojenských akcií. Do tejto skupiny patria civilisti ale aj zranení alebo zajatí bojujúci. MHP obmedzuje spôsoby vedenia vojenských operácií tak, aby sa zamedzilo utrpeniu ľudí v čo najväčšej možnej miere. Základom MHP sú štyri Ženevské konvencie z roku 1949 (Konvencie) a ich dva dodatkové protokoly z roku 1977. Irak aj USA sú stranami Konvencií, ale ani jeden z týchto dvoch štátov neprijal I. dodatkový protokol „O ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov“ (Veľká Británia a Austrália Protokol prijali). Na druhej strane, všetky základné ustanovenia Protokolu sú považované za súčasť medzinárodného zvykového práva, a preto sú záväzné pre všetky štáty automaticky, bez potreby podpísať, či ratifikovať akúkoľvek medzinárodnú zmluvu.

Odporúčané aktivity:
● zasielajte listy/petície hlavám štátov a ministrom obrany USA, Veľkej Británie, Španielska, Iraku a Austrálie (peticia Velka Britania – MS Word 97) (peticia Irak – MS Word 97)
● zasielajte listy predstaviteľom slovenskej vlády (premiér, prezident, minister obrany)(peticia MS Word 97)
● lobujte u poslancov NRSR – AI chce od vlád vyjadrenia o tom, aké kroky urobia na ochranu civilného obyvateľstva