Nikto nie je v bezpečí

Napriek zmenám, ktoré sa v Číne odohrali za posledných desať rokov, neustále dochádza k masívnemu porušovaniu ľudských práv.

Mnohé sú dôsledkom oficiálnej politiky a legislatívy. Iné sú síce v rozpore s čínskymi zákonmi, ale vládni úradníci či polícia beztrestne zneužívajú svoje právomoci, či konajú s tichým súhlasom nadriadených.

Kontext, v ktorom sa odohráva porušovanie ľudských práv je jedinečný. Čínska vláda spravuje viac než 1,2 miliardovú krajinu, v ktorej je viac ako 50 oficiálne uznaných etnických skupín, ktoré hovoria desiatkami jazykov. V niektorých oblastiach je vysoko rozvinutá ekonomika, iných sa moderné technológie dotkli len letmo, alebo vôbec. Existujú obrovské oblasti, ktorých obyvatelia nemajú žiadne spojenie s vonkajším svetom. O týchto oblastiach skoro nič nevieme. Povedomie občanov o ľudských právach je minimálne.
V čínskych väzniciach registruje Amnesty International 2500 konkrétnych mien väzňov svedomia (t.j. ľudí väznených pre svoje názory, pohlavie, farbu pleti, etnický pôvod, jazyk či náboženstvo, za podmienky, že nepoužili ani neschvaľujú násilie). Ich počet je v skutočnosti mnohonásobne vyšší.

Administratívne zadržanie
Bežnou formou porušovania ľudských práv je administratívne zadržiavanie tzv. “prístrešie a vyšetrovanie” (shelter and investigation-shourong jiancha). Dovoľuje polícii kohokoľvek zadržať po dobu troch mesiacov len na základe podozrenia, aj z malého trestného činu. Po dobu jedného roku je takto zadržaných okolo dvoch miliónov ľudí.

Gulagy 
Niektorí zadržaní sú neskôr preradení na “prevýchovu prácou”. Pracovný tábor – v čínštine LAO-GAJ – je prekladom slova gulag… Väčšina odsúdencov tu zostáva tri roky, za predpokladu, že sú dostatočne lojálni a dokážu plniť pracovnú normu, t.j. pracovať 15 hodín denne.

Priznanie je dôkazom viny 
Časté sú nespravodlivé súdne procesy. Podľa bežnej praktiky obvinený si nemôže vybrať svojho právneho zástupcu. Pridelený právny zástupca spisy obžalovaného dostane až v deň súdu. V mnohých prípadoch sú ľudia súdení na verejných zhromaždeniach, štadiónoch a pod., kde sa počíta s vytváraní masovej atmosféry nenávisti. Podľa čínskeho Trestného zákona je dôkazom viny priznanie, ktoré je však často vynútené mučením.

Mučenie 
Mučenie je v čínskych väzniciach a pracovných táboroch bežné. Čínske zákony zakazujú niektoré formy mučenia, no neexistujú základné opatrenia proti mučeniu vo všeobecnosti. Okrem bitky sú často používané elektrické obušky. Existujú ich desiatky druhov, každý má špeciálne určenie – podpazušie, vnútorná strana nôh, genitálie, atď. Čína tieto obušky aj vyváža, a súčiastky pre ich montáž dováža aj zo západných krajín…

Trest smrti 
Ešte pred desiatimi rokmi bolo v Číne možné udeliť trest smrti za 21 zločinov. Dnes je týchto zločinov 68! Trest smrti možno udeliť napr. aj za zabitie tigra, krádež, úplatkárstvo, organizovanie prostitúcie, falšovanie, daňové úniky, či chuligánstvo. Čína sa na celosvetovo vykonaných popravách podieľa 60-timi percentami! Každým rokom počet popravených stúpa. Telesné orgány popravených väzňov sú dobre predajným tovarom na transplantácie. Takto sa zároveň riešia napr. finančné problémy nemocníc, ktoré sú prepojené na súdy a vládne úrady pre zdravie. Niektorí väzni majú pred popravou telo označkované, ibaže netušia prečo. V Číne nie je problémom “nájsť vhodného darcu”. Na rozsudok trestu smrti opäť stačí priznanie väzňa. Hneď po rozsudku odsúdeného spútajú, mnohí zostávajú spútaní veľmi dlhú dobu. Po vyrieknutí rozsudku zákon nepovoľuje styk s právnikom ani s rodinou. O údajnom zamietnutí odvolania sú väzni informovaní len pár hodín pred popravou… Niekedy sú popravy verejné. Celé úrady, aj školy sú zavolané na veľké priestranstvo napr. pod zámienkou príchodu dôležitého hosťa.

Atmosféra strachu
Cieľom je vytváranie atmosféry strachu. Kriminalita pritom stále stúpa. Rozsudky trestov smrti a masové zatýkanie väčšinou prichádzajú vo vlnách ako súčasť tzv. kampane za poriadok a právo, alebo pred medzinárodnými návštevami či podujatiami konajúcimi sa v Číne.

Ekonomický zázrak?
Obrovská populácia a obmedzené zdroje predstavujú pre čínsku vládu veľký problém, ako dosiahnuť rozvoj potrebný na uspokojenie základných životných potrieb obyvateľov. Za posledných 15 rokov vláda dosiahla pozoruhodné hospodárske úspechy. S ročným nárastom okolo 10% sa Čína stala jednou z najväčších ekonomík a veľkým magnetom pre investorov.
Ekonomické zmeny výrazne zlepšili úroveň sociálnych a ekonomických slobôd pre mnohých ľudí. Čiastočnou decentralizáciou získali provinčné vlády vo vyspelejších oblastiach väčšiu autonómiu v ekonomických otázkach a interpretujú zákony podľa miestnych potrieb. Rastúca podnikateľská vrstva sa teší bohatstvu i pohodliu. Zlepšujú sa komunikačné siete a vznikajú nové príležitosti cestovať a študovať v zahraničí.
Ekonomické reformy spustili aj mnohé problémy. Inflácia rapídne rastie. Prehlbuje sa nerovnosť medzi pobrežnými a vnútrozemskými provinciami, medzi mestami a vidiekom. Asi 70 miliónov vidiečanov hľadá prácu v mestách. Mnohí z nich sú chudobní a nevzdelaní. Bujnie korupcia.

Napriek ekonomickým zmenám sa politické a vládne štruktúry skoro vôbec nemenia. Súdy ostávajú pod vplyvom Komunistickej strany a politické zasahovanie do súdnych procesov je súčasťou systému.

Ľudské práva – vnútorná záležitosť krajiny?
ktoré sa týkajú porušovania ľudských práv, no politické represie a zneužívanie moci neustávajú.
Čínske úrady sa pokúšajú odvrátiť medzinárodnú kritiku ako i preskúmavanie situácie OSN a inými organizáciami, zaoberajúcimi sa ľudskými právami. Opakovane tvrdia, že ľudské práva sú vnútornou záležitosťou krajín, do ktorých nikto nemá právo zasahovať. Toto však odporuje základnému princípu, potvrdenému medzinárodným právom, ktoré hovorí, že podpora a ochrana ľudských práv sú predmetom medzinárodného úsilia. Každá vláda je povinná podať vysvetlenie vážnych porušovaní ľudských práv, ktoré sú dôsledkom zneužívania moci, svojvoľného narábania so zákonom a represívnych zákonov.

Postoj AI
Amnesty International nezaujíma stanovisko k politike čínskej vlády. AI sa usiluje o ochranu a rozvoj ľudských práv v každej krajine bez ohľadu na jej politický systém, alebo ideológiu. Preto AI vyzýva čínsku vládu, aby podnikla okamžité a efektívne kroky na ochranu života, dôstojnosti a bezpečnosti všetkých občanov Číny.