Otvorený list Rade pre všeobecné záležitosti a členským štátom v súvislosti so situáciou v Poľsku

Vážený pán námestník ministra pre európske záležitosti Matti Maasikas,

Rada pre všeobecné záležitosti bude dňa 25. septembra už druhýkrát v tomto roku viesť rozpravu o situácii v Poľsku. Pri tejto príležitosti si dovoľujeme sa na Vás obrátiť ako na predsedu Rady pre všeobecné záležitosti, aby sme opakovane poukázali na naše obavy a predchádzajúcu výzvu, ktorou sme Vás žiadali, aby ste vo veci ochrany princípu právneho štátu a ľudských práv v Poľsku začali konať. Napriek opakovaným upozorneniam zo strany Európskej komisie, medzinárodných orgánov i organizácií občianskej spoločnosti Poľsko naďalej narúša princíp právneho štátu, pritvrdzuje kontrolu nad mediálnou scénou a zaostáva v ochrane ľudských práv. Porušuje tak základné zásady Európskej únie, ktoré sú zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, čím oprávňuje všetky inštitúcie Európskej únie a jej členské štáty prijať rázne a promptné opatrenia. Preto Vás naliehavo žiadame, aby ste na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti i prostredníctvom Vašich vyjadrení na verejnosti otvorene vystúpili proti situácii, ktorá nastala v Poľsku, a podporili úsilie Európskej komisie, aby bola predmetná záležitosť predložená na rokovanie Rady v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii.

Na zasadnutí, ktoré sa konalo 16. mája, Rada podporila odhodlanie Komisie pokračovať v dialógu s Poľskou vládou na základe rámca EÚ na ochranu právneho štátu a spoločne s Poľskými orgánmi nájsť na zistené problémy konštruktívne riešenie. Doteraz sa však situácia nezlepšila. Práve naopak. Poľské orgány pokračujú vo svojom konaní bez akéhokoľvek ohľadu na odporúčania Komisie a stihli presadiť nové zmeny, ktoré viedli k ďalšiemu ohrozovaniu nezávislosti poľského súdnictva.

Ako sme už zdôraznili v našom liste z 15. mája, zmeny ovplyvňujúce fungovanie ústavného súdu i súdnictvo sú v skutočnosti súčasťou oveľa rozsiahlejšieho systematického útoku s cieľom oslabiť účinnosť mechanizmu vzájomnej kontroly a vyvažovania moci a dodržiavanie ľudských práv v Poľsku, ktorý trvá od októbra 2015. Právomoci výkonnej moci získali na váhe na úkor iných inštitúcii, čo viedlo k porušeniu zásady deľby moci, základného princípu právneho štátu. Kvôli zmenám zároveň dochádza k obmedzovaniu slobody médií, slobody prejavu a zhromažďovania, práva na azyl, práva na súkromie i sexuálnych a reprodukčných práv žien. Znepokojujúca je aj skutočnosť, že parlament teraz plánuje do konca roka schváliť ďalšie nové návrhy, ktoré by zasiahli do nezávislosti médií a obmedzili možnosť financovania mimovládnych neziskových organizácií z nezávislých finančných prostriedkov.

Napriek tomu, že občianska spoločnosť zaujala rázny postoj proti týmto škodlivým iniciatívam, reakcie vlády na rozsiahle protesty iba potvrdzujú jej odhodlanie umlčať akúkoľvek kritiku.

Preto vítame, že sa Komisia v rámci skúmania situácie v Poľsku rozhodla v súlade s rámcom EÚ na ochranu právneho štátu zohľadniť i nedávne udalosti zasahujúce do nezávislosti súdnictva a po uverejnení zákona o organizácii všeobecných súdov v poľskom úradnom vestníku v piatok 28. júla začať proti Poľsku konanie kvôli porušeniu Zmluvy. Súhlasíme so stanoviskom Komisie, na základe ktorého sa dialóg s Poľskými orgánmi ocitol v slepej uličke a podporujeme jej odhodlanie využiť všetky nástroje, aby zabezpečila, že členské štáty budú dodržiavať povinnosti, ktoré im vyplývajú zo Zmlúv.

Z tohto dôvodu žiadame Radu, aby podporila Komisiu a Európsky parlament a primäla Poľskú vládu niesť zodpovednosť za nedodržanie záväzkov vyplývajúcich zo Zmlúv. Kľúčovým faktorom je, aby tieto tri inštitúcie spojili v úsilí hájiť základné zásady Európskej únie a podporili poľský ľud v snahe zachovať si spoločnosť, ktorá si tieto zásady ctí. Rada by mala rezolútne vyjadriť svoju podporu Komisii, čiže podniknúť ďalšie kroky a spustiť postup podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, čím sa predmetná záležitosť zaradí do oficiálneho programu rokovania Rady. Nastal čas, aby Rada zaujala oficiálne stanovisko k početným prípadom porušovania princípu právneho štátu a ľudských práv v Poľsku, a dôrazne vyzvala Poľské orgány, aby v plnom rozsahu rešpektovali zásady zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, čo je povinnosťou všetkých členských štátov.

So záujmom očakávame Vašu odpoveď a v prípade potreby sme pripravení Vám poskytnúť ďalšie informácie.

S úctou

AEDH (Európska asociácia na obranu ľudských práv)

Amnesty International

FIDH (Medzinárodná federácia pre ľudské práva)

Human Rights Watch

Reportéri bez hraníc