Pod zámienkou boja proti terorizmu

Zatiaľ čo určité aspekty globálneho boja proti terorizmu zapĺňajú titulky novín a hýbu spravodajstvom, iné si sotva niekto všimne.

Vlády, ktoré sa usilujú umlčať svojich kritikov a kritičky, nachádzajú v protiteroristických opatreniach – vrátane tých, ktoré zaviedli medzinárodné telesá – nástroj nevyčísliteľnej hodnoty, pretože ich môžu využiť ako zásterku na svoje nedemokratické kroky.

Jedným z takýchto medzinárodných telies je Finančný akčný výbor (Financial Action Task Force – FATF). Ide o celosvetový dozorný orgán, ktorého úlohou je sledovať, či štáty spĺňajú normy vyplývajúce z medzinárodných dohôd o boji proti prepieraniu peňazí a sieťam na financovanie terorizmu. Výbor sleduje a pravidelne vyhodnocuje početné ukazovatele vrátane toho, ako jednotlivé štáty regulujú neziskový sektor, ktorého súčasťou môžu byť aj organizácie slúžiace na krytie trestnej činnosti. Na základe tohto hodnotenia FATF štátom adresne odporúča kroky, ktoré im pomôžu zosúladiť sa so spomínanými normami.

Pôsobeniu FATF rozhodne nemožno uprieť dôležitosť, problém však spočíva v tom, že štáty môžu interpretovať jeho odporúčania veľmi voľne a došlo k viacerým prípadom, keď ich zneužili na zásahy proti občianskej spoločnosti ako celku. Z nedávnej nezávislej štúdie vyplýva, že počet štátov, ktoré sa pokúsili zakročiť proti občianskej spoločnosti pod zásterkou odporúčaní FATF narastá. Zaradili sa k nim aj Albánsko, Bangladéš, Kambodža, Pakistan, Srí Lanka, Venezuela a v neposlednom rade aj Turecko.

Amnesty International v novej výskumnej správe s názvom Zneužívanie boja proti terorizmu (Weaponising Counter-Terrorism) zhrnula dôsledky zákona, ktorý nedávno prešiel v zrýchlenom konaní tureckým parlamentom práve pod zámienkou boja proti financovaniu terorizmu.

Zákon č. 7262 zaviedol nové opatrenia, ktoré ešte viac ohrozujú legitímnu prácu tureckých mimovládnych organizácií, ktoré už beztak čelili tvrdým obmedzeniam. Zákon pritom schválili v posledný deň roku 2020 v reakcii na hodnotiacu správu za rok 2019, v ktorej FATF konštatoval, že Turecko sa zatiaľ „len čiastočne“ zosúladilo s odporúčaniami v záujme boja proti financovaniu terorizmu a prevencie rizík v neziskovom sektore.

FATF Turecku odporučil, aby k problematike pristupovalo implementovaním cielených opatrení voči konkrétnym neziskovým organizáciám, ktoré budú vyhodnotené ako rizikové z hľadiska zneužívania mechanizmov financovania na podporovanie terorizmu, pričom tieto opatrenia musia reagovať čo najkonkrétnejšie a proporčne k zistenému riziku nebezpečenstva.

Turecké orgány sa vskutku poponáhľali a bez akéhokoľvek konzultovania s tretím sektorom uzákonili legislatívnu zmenu, ktorá však nie je založená na vyhodnocovaní rizík a cielenom reagovaní na zistené riziká, ako krajine odporučil FATF.

Zákon zavádza opatrenia, ktoré výrazne presahujú požiadavky FATF. Podmienky uplatňovania stanovených opatrení sú v ňom formulované tak zoširoka a nešpecificky, že podkopávajú princíp právnej istoty, čím ďalej ohrozujú práva na slobodu združovania, slobodu prejavu, ako aj celý okruh ďalších ľudských práv, ku ktorých ohrozovaniu i porušovaniu už v Turecku bežne dochádza.

FATF stanovuje spôsob posudzovania subjektov neziskového sektora v jednotlivých štátoch, na základe ktorého by mohli identifikovať riziká z hľadiska možného financovania terorizmu a následne zaviesť cielené opatrenia na znižovanie konkrétnych rizík. Turecký zákon však obsahuje mnoho nejednoznačností, a tak otvára možnosti na jeho zneužívanie.

Nová legislatíva napríklad podrobuje rovnakým, neprimeraným opatreniam na znižovanie rizík všetky neziskové organizácie vrátane tých, ktorým zapojenie do financovania terorizmu vôbec nehrozí. Všetky neziskovky zaťažuje náročnými auditmi a obsahuje aj ustanovenia, ktoré všetkým rovnako bránia získavať prostriedky prostredníctvom finančných zbierok online. Zavedené opatrenia sú teda záväzné bez akéhokoľvek posudzovania a vyhodnocovania rizík.

Ďalšie ustanovenia zákona umožňujú dočasne alebo natrvalo odvolať a nahradiť členov a členky správnej rady i ľudí zamestnaných v organizácii, čím porušujú právo na súkromie a právo na združovanie, a následne ich podrobiť trestnému stíhaniu na základe veľmi problematickej tureckej protiteroristickej legislatívy. Štát môže neziskové organizácie dokonca rozpustiť alebo prevziať nad nimi kontrolu bez poskytnutia primeraných a účinných opravných prostriedkov. A hoci sa v novom zákone opatrenia na pozastavenie činnosti uvádzajú ako „dočasné“, faktom je, že trestné stíhanie na základe podozrenia z terorizmu trvá v Turecku často dlhé roky.

Nový zákon bol v Turecku schválený v období pretrvávajúcich zásahov štátnej moci proti občianskej spoločnosti.

K najznámejším prípadom patrí väznenie významnej osobnosti občianskej spoločnosti, Osmana Kavalu, či odsúdenie čestného predsedu Amnesty International Turecko, Tanera Kılıça a ďalších obrankýň a obrancu ľudských práv v prípade z Büyükady. Na týchto prípadoch i na množstve ďalších sa jasne ukazuje, že Turecké orgány využívajú protiteroristické opatrenia ako zbraň proti politickým oponentom a oponentkám, či už ide o novinárky a novinárov, obrancov a obrankyne ľudských práv, alebo o ľudí aktívnych v organizáciách občianskej spoločnosti.

Obavy z toho, že aktívni ľudia budú označení ako „teroristi“ a ich práca ako „bezpečnostná hrozba“ vedú k tomu, že priestor na slobodné združovanie a slobodu prejavu sa v Turecku viac a viac zužuje. Keď počas núdzového stavu od roku 2016 do roku 2018 vláda prostredníctvom vyhlášok natrvalo ukončila činnosť viac ako 1 300 združení a nadácií, ako aj viac ako 180 masovokomunikačných prostriedkov, a to kvôli ich údajnému, bližšie nešpecifikovanému prepojeniu na „teroristické“ organizácie, dôsledky týchto krokov na stav tureckej občianskej spoločnosti boli doslova devastačné. V takejto situácii sa nedávno začalo s implementáciou novej legislatívy, ktorá je pre občiansku spoločnosť podobným ohrozením.

Vo februári tohto roka FATF konečne pripustil, že niektoré štáty môžu zneužiť jeho požiadavky, a spustil projekt na zmiernenie týchto „nezamýšľaných dôsledkov“. Ale turecký zákon zostáva varovaním aj pre ostatné krajiny.

Pozícia Finančného akčného výboru je v prostredí, kde majú ľudské práva len veľmi malú oporu, dôležitá. Jeho hodnotenia ovplyvňujú schopnosť jednotlivých krajín ručiť za pôžičky, pritiahnuť investície i získať zahraničnú pomoc.

Práve tento týždeň, keď sa FATF stretáva v Paríži, je dôležité, aby neskončil pri konštatovaní, že Turecko zneužilo jeho štandardy. Výbor sa musí aktívne pričiniť o to, aby krajina svoj nový zákon zrušila. Očividné ignorovanie procesu stanoveného FATF a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv jednoducho nemožno akceptovať.

Ak FATF nedokáže zaujať jasné stanovisko, hrozí nám nebezpečenstvo, že dopustí aj ďalšie bezprecedentné kroky, ktoré by vlády iných krajín s príklonom k autoritárskemu vládnutiu sledovali s radosťou a pripravené sa inšpirovať.

Článok pôvodne vyšiel 21. júna 2021 v Newsweeku, pod názvom Weaponizing Counterterrorism.

Autorka Julia Hall sa v Amnesty International špecializuje na problematiku ľudských práv v súvislosti s bojom proti terorizmu v Európe.