Spoločnosti EÚ stále obchodujú s „nástrojmi mučenia“

Spoločnosti so sídlom v EÚ stále propagujú a obchodujú so širokou škálou bezpečnostného vybavenia, ktoré možno použiť na mučenie alebo iné zlé zaobchádzanie s ľuďmi. V dnešnej správe to tvrdí Amnesty International a Výskumná nadácia Omega.

Tieto aktivity môžu pokračovať kvôli právnymi medzerám v desaťročnom nariadení EÚ, ktoré má obmedzovať obchod s takýmto tovarom.

Pichanie do osieho hniezda: Ukončenie európskeho obchodu s technológiou využívanou na popravy a mučenie poukazuje na existujúce medzery a odporúča spôsoby, ako ich môžu a musia inštitúcie EÚ a členské štáty zavrieť. Správa je vydaná 28. mája paralelne s diskusiou v Európskom parlamente o navrhnutých zmenách „Nariadenia EÚ o obchode so zariadením na mučenie“, ktoré je v platnosti od roku 2006.

„Európa už prešla dlhú cestu smerom k zastaveniu odporného obchodu s niektorými s najhorších nástrojov na svete, ktoré možno použiť na mučenie alebo vykonanie trestu smrti“, povedal Marek Marczynski, riaditeľ Amnesty International pre témy Vojenské záležitosti, bezpečnosť a polícia.

„Ale ako táto nová správa dokazuje, stále existujú závažné právne medzery. To znamená, že spoločnosti môžu stále zarábať na ľudskom utrpení aj napriek platným zákazom a kontrolám. Ak je Európa skutočne úprimná v tom, že chce viesť boj za odstránenie mučenia a zákaz trestu smrti, musí okamžite existujúce právne medzery zavrieť.“

Od roku 2006 funguje v EÚ jediný regionálny mechanizmus na svete, ktorý zakazuje alebo kontroluje obchod s tovarom, ktorý možno použiť na mučenie  alebo vykonanie trestu smrti.

Amnesty International a Omega opakovane upozorňujú na závažné obmedzenia nariadenia a nejednotnú implementáciu členskými krajinami. V posledných rokoch sa EÚ snažila odstrániť tieto nedostatky napríklad tým, že rozšírila zoznam tovarov, ktoré sú zakázané, alebo regulované.

Európska komisia prezentovala ďalšie návrhy na posilnenie nariadenia. Tie v súčasnosti prejednávaju členské štáty a Európsky parlament. Amnesty International a Omega podporujú viaceré z týchto návrhov a vyzývajú k ich prijatiu.

Najnovšia správa však identifikuje zostávajúce medzery v týchto návrhoch. Vďaka nim môžu spoločnosti v EÚ stále:

  • Sprostredkovať predaj a presun bezpečnostného vybavenia do krajín mimo Európy, pokiaľ sa obchod neuskutoční na území EÚ a zariadenia sa nedotknú európskej pôdy,
  • Otvorene propagovať predtým zakázané vybavenie – ako sú sieťové postele (klietka zapustená do rámu postele), elektrošokové zariadenia na telá, putá určené na obmedzenie pohybu väzňov pripevnením k pevným objektom- na trhoch EÚ so zbraňami ako aj na internete,
  • Propagovať bezpečnostné vybavenie policajným zložkám – napríklad elektrošokové omračovacie pušky, elektrošokové obušky, elektrošokové štíty – ktoré sú absolútne nevhodné pre vymáhanie práva
  • Poskytnúť polícii a vojenským zložkám nevhodnú technickú podporu vrátane tréningu v technikách, ktoré môžu v určitých prípadoch viesť k mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu
  • Uviesť na trh nové technológie a prístroje hoci by tieto produkty mohli byť zneužité na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zlé zaobchádzanie.

„Návrhy Komisie sú významné. Nedokážu však efektívne odpovedať na množstvo závažných právnych medzier a slabých miest Nariadenia a režimu regulácie. Ak sa týmto problémom nebudú členské štáty a Európsky parlament venovať priamo, stratí sa jedinečná príležitosť komplexne posilniť režim regulácie a zavrieť právne medzery, ktoré môžu v súčasnosti zneužívať nepoctiví predajcovia“, povedal Dr Michael Crowley z Výskumnej nadácie Omega.

„Európska únia musí „pichnúť do osieho hniezda“ a ukončiť európsky obchod s technológiou mučenia raz a navždy.”

Pozadie

Vstupom Nariadenia Rady 1236/2005 v roku 2006 do platnosti predstavila EÚ dovtedy nevídanú záväznú reguláciu obchodu na širokú škálu vybavenia, ktoré sa často využíva na vykonanie trest smrti, mučenie a iné zlé zaobchádzanie („nástroje mučenia“), ale zvyčajne nebolo uvedené v zoznamoch vývozných kontrol vojenského či strategického materiálu alebo materiálu s dvojitým využitím.

Amnesty International a Výskumná Nadácia Omega vydali v rokoch 2007, 2010 a 2012 tri správy, v ktorých identifikovali právne medzery v Nariadení EÚ a chyby vo dvoch zoznamoch EÚ, ktoré obsahujú zakázaný a regulovaný tovar. Vďaka týmto chybám môže obchod s „mučiacimi nástrojmi“ stále prekvitať.

Advokácia na európskej úrovni v čase vydania správy v roku 2010 viedla k rozhodnutiu Európskej komisie o rok neskôr rozšíriť obidva zoznamy o ďalšie vybavenie. Zakázané či regulované sa stali elektrošokové zariadenia na telo, obušky s hrotmi a niektoré chemikálie, ktoré sa používajú do smrtiacich injekcií. Podľa expertov to stále nestačilo na obmedzenie obchodu a Komisia sa rozhodla Nariadenie komplexne preskúmať.

16. júla 2014 bol zoznam zakázaného a regulovaného tovaru znovu rozšírený Implementačným nariadením Komisie č. 775/2014.

Najnovšia správa Amnesty International a Omega poukazuje na zvyšné právne medzery, ktoré musia byť okamžite uzavreté. Cieľom správy je poskytnúť údaje do diskusie, ktorá sa má konať na pôde Podvýboru Európskeho parlamentu pre ľudské práva (DROI) 28. mája a na pôde Výboru pre medzinárodný obchod (INTA) v nasledujúcich týždňoch. Poslankyňa Marietje Schaakeová (Holandsko, ALDE) je spravodajkyňou vo výbore INTA a Barbara Lochbihlerová (Nemecko, Zelení/EFA) prezentuje Názor pred podvýborom DROI. O navrhovaných zmenách „Nariadenia EÚ o obchode so zariadením na mučenie“ bude výbor rozhodovať v júli a pred plénum Európskeho parlamentu sa dostane v septembri.