Štáty nesmú ignorovať ľudské práva vo svojom úsilí o zastavenie chudoby

Amnesty International dnes varovala, že vlády čelia riziku zlyhania v pomoci pre niektoré z najchudobnejších a najohrozenejších skupín obyvateľstva, ak sa ľudské práva nedostanú do centra pozornosti pri úsilí o odstránenie chudoby. V novej správe, ktorá sa zameriava na posilnenie Miléniových rozvojových cieľov, organizácia zdôrazňuje, že kľúčové ciele nezohľadňujú medzinárodné štandardy ľudských práv. Správa Od sľubov k realizácii popisuje kľúčové kroky, ktoré môžu vlády prijať, aby zabezpečili významný pokrok v oblasti Miléniových rozvojových cieľov v priebehu najbližších piatich rokov.

“Miléniové rozvojové ciele prisľúbili najchudobnejším a vylúčeným komunitám vo svete spravodlivejšiu budúcnosť, teraz je však zrejmé, že ak nebudú urýchlene prijaté opatrenia, vlády zlyhajú v pomoci najzraniteľnejším komunitám,” povedal Claudio Cordone, dočasný generálny tajomník Amnesty International. „Odkaz  pre svetových lídrov, ktorí sa stretnú v septembri na konferencii OSN s cieľom preskúmať dosiahnutý pokrok v Miléniových rozvojových cieľoch je jasný: musia konať okamžite, aby sa ľudské práva dostali do centra pozornosti v úsilí o zlepšenie života ľudí žijúcich v chudobe.”

Správa vyzýva vlády, aby zabezpečili, že všetky iniciatívy Miléniových rozvojových cieľov budú v súlade s ľudskými právami; aby boli adresné v boji proti diskriminácii žien, stanovovali národné ciele, zabezpečili právo na účasť a posilnili mechanizmy, ktoré zabezpečujú zodpovednosť. Správa bola odprezentovaná  v New Yorku na konferencii Amnesty International s názvom Realizácia ľudských práv  za účasti zástupcov vlád, občianskej spoločnosti a predstaviteľov OSN.

Správa tiež ilustruje priepasť medzi súčasným rámcom Miléniových rozvojových cieľov a medzinárodnými štandardami ľudských práv prostredníctvom troch hlavných tém: rodovej rovnosti, zdravia matiek a chudobných mestských štvrtí – slumov,

Miléniové rozvojové ciele nie sú adresné v súvislosti s rodovou rovnosťou. Práva žien nie sú pokryté vo všetkých cieľoch, aj napriek tomu, že sú základným prvkom v boji proti chudobe. Rodová rovnosť je v cieľoch obmedzená na jedinú oblasť a to je odstránenie rozdielov vo vzdelávaní.

Odhaduje sa, že 70 percent ľudí žijúcich v chudobe sú ženy. Správa dokumentuje, ako ženy a dievčatá stále trpia diskrimináciou na základe pohlavia, sú predmetom násilia a iných vážnych porušovaní ľudských práv naprieč všetkými spoločnosťami. Oblasťou, ktorá zaznamenala príliš malý pokrok je zdravie matiek. Miléniové rozvojové ciele neberú do úvahy celý rad základných faktorov, ktoré prispievajú k úmrtnosti matiek. Predčasné alebo nútené manželstvá, násilie na ženách a dievčatách bránia ženám v rozhodovaní o ich vlastných životoch. Ciele taktiež nevenujú dostatočnú pozornosť sexuálnym a reprodukčným právam. Správa AI ilustruje na príkladoch od Peru po Sierru Leone, bariéry, ktorým čelia ženy žijúce v chudobe v prístupe k zdravotnej starostlivosti.

Ďalší cieľ, ktorý sa zameriava na zlepšenie života najmenej 100 miliónov obyvateľov chudobných štvrtí má ‘veľmi neadekvátne a slabé’ zameranie, ak berieme do úvahy, že približne 1,4 miliardy ľudí bude žiť v slumoch do roku 2020. Cieľ tiež ignoruje povinnosti štátov dodržiavať medzinárodné štandardy ľudských práv. Amnesty International zdokumentovala nútené vysťahovanie komunít  žijúcich v chudobných štvrtiach vo všetkých regiónoch sveta. Pre ľudí, ktorí žijú v chudobe, sú následky vysťahovaní katastrofálne.

“Ľudské práva sú základom toho, aby sa Miléniové rozvojové ciele stali efektívnymi,” povedal Claudio Cordone. “Vlády musia byť primäté niesť zodpovednosť, aby bolo zabezpečené ich úsilie o dosiahnutie súladu Miléniových rozvojových cieľov s ľudskými právami.”

Celú správu AI Od sľubov k realizácii  nájdete tu https://www.amnesty.org/en/library/asset/IOR41/012/2010/en/9b4144aa-c964-4a08-ab92-6fb892cbfab5/ior410122010en.pdf