Stav ľudských práv v Poľsku v roku 2021

Prezident: Andrzej Duda

Predseda vlády: Mateusz Morawiecki

Prehľad:

  • Vláda pokračovala v oslabovaní nezávislosti súdnictva v krajine a Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že dva z poľských vysokých súdnych orgánov nespĺňajú normy spravodlivého súdneho procesu.
  • Došlo k ďalšiemu obmedzeniu sexuálnych a reprodukčných práv.
  • Obvinenia z trestných činov použité na obmedzenie slobody prejavu boli stiahnuté alebo obvinených aktivistov a aktivistky oslobodili.
  • Niekoľko regionálnych zastupiteľstiev stiahlo svoje vyhlásenia proti LGBT, ale porušovanie práv LGBTI+ ľudí pokračovalo.
  • Pohraničná stráž zatláčala ľudí hľadajúcich azyl späť do Bieloruska.
  • Poľsko nepostupovalo v súlade s rozsudkom ESĽP týkajúcim sa Abú Zubajdu, ktorý zostal zadržiavaný vo väzenskom zariadení na vojenskej základni USA v zálive Guantánamo na Kube.

Právo na spravodlivý súdny proces

Vláda naďalej zasahovala proti sudcom, sudkyniam, prokurátorkám a prokurátorom, ktorí vyjadrili obavy z nedostatočnej nezávislosti súdnictva. V januári poľská prokuratúra preložila sedem prokurátorov a prokurátoriek na nové pracovné miesta, pričom s výkonom práce stovky kilometrov od miesta svojho bydliska mali začať do 48 hodín. Šesť z dotknutých prokurátorov a prokurátoriek boli členmi a členkami združenia na ochranu právneho štátu. Viaceré mimovládne organizácie ich preloženie kritizovali ako snahu o trestanie.

Medzinárodné znepokojenie a obavy z narušenia nezávislosti súdnictva pretrvávali.[1] V marci Európska komisia (EK) postúpila Poľsko Súdnemu dvoru EÚ v súvislosti s jeho zákonom o súdnictve z roku 2020, ktorý bráni súdom v krajine predkladať Súdnemu dvoru EÚ návrhy na začatie prejudiciálneho konania v súvislosti s disciplinárnymi konaniami proti sudcom a sudkyniam. V júli Súdny dvor EÚ rozhodol, že disciplinárna komora poľského najvyššieho súdu nie je dostatočne nezávislá a nestranná, ako to vyžaduje právo EÚ.

Poľský ústavný súd v reakcii na to rozhodol, že takýto rozsudok nie je v súlade s ústavou, a potvrdil nadradenosť poľského práva nad právom EÚ. V novembri ústavný súd rozhodol, že článok 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach (právo na spravodlivý súdny proces) je v rozpore s ústavou.

ESĽP tiež rozhodol, že poľský ústavný súd a disciplinárna komora najvyššieho súdu nesplnili požiadavky spravodlivého súdneho procesu. V máji v prípade Xero Floor proti Poľsku ESĽP rozhodol, že pri voľbe troch sudcov ústavného súdu v roku 2015 konanie zákonodarnej a výkonnej moci predstavovalo nezákonný vonkajší vplyv. V júli v prípade Reczkowicz proti Poľsku ESĽP rozhodol, že disciplinárna komora nie je nezávislým súdom, keďže nezrovnalosti pri vymenúvaní jej sudcov vážne spochybnili jej legitimitu.

V apríli ESĽP požiadal Poľsko o stanovisko k údajnému porušeniu zákonného postupu v prípade sudcu Pawla Juszczyszyna, ktorému disciplinárna komora v roku 2020 pozastavila výkon funkcie po tom, ako spochybnil nezávislosť Národnej súdnej rady.

Sudca Igor Tuleya, otvorený kritik zasahovania vlády do nezávislosti súdnictva, naďalej čelil trestnému konaniu po tom, ako ho disciplinárna komora v roku 2020 zbavila imunity.[2]

Práva žien

V októbri expertná skupina GREVIO, ktorá monitoruje implementáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), vyzvala Poľsko, aby do svojej legislatívy plne začlenilo pojem slobodne udeleného súhlasu, ako sa vyžaduje v Istanbulskom dohovore, a zabezpečilo primerané sankcie za všetky sexuálne akty bez súhlasu. Skupina GREVIO kritizovala Poľsko aj za nedostatočné kroky v oblasti domáceho násilia.

Sexuálne a reprodukčné práva

V roku 2021 došlo k ďalšiemu regresu v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv.[3] V januári poľský ústavný súd rozhodol, že zákon povoľujúci interrupcie v prípade závažného poškodenia plodu je v rozpore s ústavou. Nemocnice v Poľsku prestali poskytovať interrupčné služby v prípadoch takýchto poškodení, aby sa zdravotnícky personál vyhol trestnej zodpovednosti. V júli ESĽP požiadal Poľsko o stanovisko k prípadom 12 osôb, ktoré tvrdili, že interrupčná legislatíva krajiny porušuje ich právo na súkromný a rodinný život a zákaz mučenia a iného zlého zaobchádzania.

Sloboda zhromažďovania

Zverejnenie rozhodnutia ústavného súdu, ktorým sa zakazujú interrupcie v prípade závažného poškodenia plodu, vyvolalo masové protesty. V uliciach miest sa v januári a februári konali demonštrácie, pričom 27. januára vo Varšave polícia zatkla 20 protestujúcich a vzniesla 250 obvinení z priestupkov. Zadržaných demonštrantov a demonštrantky odviezli na policajné stanice mimo Varšavy, čo im sťažilo prístup k právnemu poradenstvu.

Sloboda prejavu

V marci Okresný súd v Płocku oslobodil tri aktivistky, ktoré čelili obvineniu z „hanobenia náboženského presvedčenia“ za držanie a distribúciu plagátov a nálepiek zobrazujúcich Pannu Máriu so svätožiarou vo farbách dúhy spájaných s LGBTI+ vlajkou. Poľská prokuratúra sa proti rozsudku prvostupňového súdu odvolala, odvolacie konanie na konci roka ešte stále prebiehalo.

V júni polícia ukončila vyšetrovanie „krádeže s vlámaním“, z ktorej boli v júni 2020 obvinené dve osoby zapojené do aktivistickej plagátovej kampane z roku 2020. Poľská prokuratúra stiahla všetky obvinenia a potvrdila, že osoby nespáchali údajné trestné činy.

 Aktivista a aktivistka vymieňali reklamné plagáty umiestnené v autobusoch za plagáty obviňujúce vládu z manipulácie so štatistikami o ochorení COVID-19.

V novembri okresný súd vo Vašave odsúdil novinárku Ewu Siedlecku za trestný čin poškodzovania dobrého mena. Činu sa údajne dopustila v roku 2019, keď napísala články, v ktorých odhalila spojenie vtedajšieho námestníka ministra spravodlivosti s nenávistnou kampaňou proti sudkyniam a sudcom, ktorí vyjadrili nesúhlas s „reformami“ ohrozujúcimi nezávislosť súdnictva.

Práva LGBTI+ ľudí

V reakcii na pokračujúce porušovanie práv LGBTI+ osôb začala Európska komisia konanie o porušení právnych predpisov. V septembri požiadala zastupiteľstvá piatich poľských vojvodstiev, aby stiahli vyhlásenia namierené proti LGBTI+ ľuďom a komunitám, prijaté v roku 2019, čím podmienila získanie finančných prostriedkov EÚ. Štyri vojvodstvá následne, ešte v septembri, tieto uznesenia stiahli.

Práva ľudí na úteku a migrujúcich

Príslušníci a príslušníčky pohraničnej stráže pripustili, že ľudí hľadajúcich azyl zatláčali z poľského územia späť do Bieloruska. V dňoch 18. až 19. augusta zatlačili na bieloruskú stranu štátnej hranice skupinu 32 ľudí z Afganistanu. Všetkých 32 osôb sa pokúsilo požiadať o medzinárodnú ochranu v Poľsku, ale poľská pohraničná stráž im neumožnila vstúpiť na poľské štátne územie. Napriek dvom rozsudkom ESĽP Poľsko neposkytlo skupine jedlo, vodu, prístrešie, lekársku pomoc ani prístup k právnemu poradenstvu.[4]

V októbri parlament prijal zmeny zákona o cudzích štátnych príslušníkoch a príslušníčkach a zákona o poskytovaní medzinárodnej ochrany, podľa ktorých osoby, ktoré „neoprávnene“ prekročia hranice, musia opustiť územie Poľska a opätovný vstup do krajiny sa im zakazuje. Zákon tak vo všeobecnosti znemožňuje týmto ľuďom požiadať v Poľsku o azyl.

Prezident 2. septembra vyhlásil na hraniciach s Bieloruskom výnimočný stav, ktorý zakázal prístup do pohraničnej oblasti novinárom, reportérkam a mimovládnym organizáciám, ako aj právnikom a právničkám poskytujúcim poradenstvo pre žiadateľov a žiadateľky o azyl.[5] Zmena zákona o ochrane hraníc 1. decembra zaviedla úplný zákaz vstupu do pohraničnej zóny.

Mučenie a iné zlé zaobchádzanie

Palestínčan Abú Zubajdá, uväznený na vojenskej základni USA v zálive Guantánamo na Kube, predložil v apríli Pracovnej skupine OSN pre svojvoľné zadržiavanie sťažnosť, v ktorej žiadal o prepustenie. V rokoch 2002 až 2003 bol Abú Zubaydá zadržiavaný v tajnej väznici v Poľsku, no Poľsko opäť v plnej miere nepostupovalo v súlade s rozsudkom ESĽP a prípad účinne nevyšetrilo.

Právo na súkromie

V decembri Ewu Wrzosek, prokurátorku okresného súdu vo Varšave a členku združenia na obranu právneho štátu Lex Super Omnia, spoločnosť Apple upozornila, že jej mobilný telefón bol napadnutý sledovacím softvérom Pegasus od spoločnosti NSO Group.


[1] Poľsko: Správa o právnom štáte a nezávislosti súdnictva v Poľsku v rokoch 2020 – 2021 (Index: EUR 37/4304/2021), 17. júna

[2] Poľsko: Intervencia tretej strany na Európskom súde pre ľudské práva vo veci Igora Tuleyu (Index: EUR 37/3548/2021), 20. januára

[3] Poľsko: Odňatie reprodukčných práv je temným dňom pre poľské ženy, 27. januára

[4] Poľsko: Výskum dokazuje, že Poľsko porušilo práva ľudí na úteku, 30. septembra

[5] Poľsko: Výnimočný stav môže ešte viac zhoršiť hrozivú situáciu 32 ľudí na hraniciach, ktorí hľadajú azyl, 2. septembra