V Alžírsku hrozí Labsimu mučenie a neľudské zaobchádzanie

Amnesty International vyzýva Ministra spravodlivosti SR, aby uplatnil svoju zákonnú právomoc nepovoliť Labsiho vydanie do Alžírska. AI má vážne obavy, že Mustafovi Labsimu hrozí v Alžírsku mučenie či iné formy neľudského zaobchádzania, a to aj napriek diplomatickým garanciám, ktoré alžírska strana poskytla SR. 

Alžírsko nespĺňa kritériá demokratickej krajiny a jeho zákony sú bežne porušované v prípadoch ľudí, ktorí čelia obvineniam z „terorizmu“, a medzi ktorých patrí aj Mustafa Labsi. Zatykač na Mustafu Labsiho bol vydaný na základe súdneho procesu, ktorý nespĺňal medzinárodné štandardy o spravodlivom súdnom procese, keďže prebiehal v Labsiho neprítomnosti. Podľa alžírskeho trestného zákona obnášajú zločiny spojené s „teroristickými aktivitami“ trest smrti.

Aj napriek tomu, že Alžírsko ponúklo Slovenskej republike diplomatické záruky, že sa v prípade Mustafu Labsiho bude v Alžírsku konať nový súdny proces a že ani po vynesení právoplatného rozsudku mu nebude uložený trest smrti, tieto záruky nemožno v žiadnom prípade brať ako smerodajné. AI je presvedčená, že neformálne a právne nevymožiteľné diplomatické garancie nie sú dostatočnou zárukou efektívnej ochrany ľudských práv Mustafu Labsiho po jeho vydaní do Alžírska. Organizácia má informácie o konkrétnych prípadoch osôb, ktorých ľudské práva boli po vydaní do Alžírska vážnym spôsobom porušované, a to aj napriek predchádzajúcej existencii diplomatických záruk zo strany tejto krajiny.

Podozrivých zo zločinov „terorizmu“ zatýka a zadržiava alžírska tajná služba (Département du renseignement et de la sécurité, DRS), voči aktivitám ktorej sú alžírske autority de facto bezmocné. Prax v Alžírsku je v týchtom prípadoch taká, že než by boli zadržané osoby predvedené pred súdne orgány, sú väznené v kasárňach pod správou DRS, v izolácii od vonkajšieho sveta. AI má dôkazy o viacerých prípadoch, kedy boli osoby zadržiavané tajnou službou až po dobu niekoľkých mesiacov, pričom im nebol umožnený žiaden kontakt s okolitým svetom a zároveň sa mali stať obeťami mučenia a neľudského zaobchádzania. Boli tým porušené nielen vnútroštátne zákony Alžírska, ale aj medzinárodné dohody, ktoré sa krajina zaviazala dodržiavať.

AI preto upozorňuje, že vydanie Mustafu Labsiho do Alžírska by bolo v rozpore s platnými záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z medzinárodného práva. Slovensko sa ratifikáciou medzinárodných zmlúv týkajúcich sa ochrany ľudských práv zaviazalo za žiadnych okolností nevydať osobu cudzej štátnej príslušnosti do krajiny, kde jej reálne hrozí vážne porušenie jej základných ľudských práv, napríklad formou mučenia či iného neľudského zaobchádzania.

Tento princíp je obsiahnutý v článku 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP); čl. 3, ods.1 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu; ako aj článku 7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Ku všetkým zo spomínaných medzinárodných zmlúv Slovenská republika pristúpila.

Keďže konečné rozhodnutie o vydávaní osôb prináleží Ministrovi spravodlivosti SR, AI ho vyzýva, aby uplatnil svoju zákonnú právomoc nepovoliť Labsiho vydanie do Alžírska.