Všeobecná deklarácia ľudských práv

Najdôležitejším dokumentom popisujúcim základné ľudské práva je Všeobecná deklarácia ľudských práv (VDĽP) schválená Organizáciou spojených národov v New Yorku 10. decembra 1948.

VDĽP vznikla ako reakcia na hrôzy, ktoré sa stali počas druhej svetovej vojny. Svet videl dôsledky nacistickej genocídy. Národy z celého sveta sa dohodli na VDĽP s cieľom, aby sa podobné porušovanie ľudských práv už nikdy neopakovalo.

Všeobecnú deklaráciu ľudských práv prijalo Valné zhromaždenie OSN dňa 10. decembra 1948. V tom čase mala OSN 56 členov: 48 hlasovalo za prijatie VDĽP, nikto nehlasoval proti, 8 členov sa zdržalo (Bielorusko, Poľsko, Saudská Arábia, Južná Afrika, ZSSR, Juhoslávia a Československo).

VDĽP bola vyhlásená za „spoločný štandard, ktorý majú dosiahnuť všetky národy a štáty…“ (z preambuly). Má 30 článkov, ktoré zahrňujú občianske, politické, ekonomické, sociálne a kultúrne práva.

VDĽP nie je zmluva, dohoda medzi krajinami ani záväzný právny dokument) VDĽP je deklarácia, vyhlásenie úmyslu alebo princípu, spoločný štandard správania sa. Členské štáty OSN sa zaviazali v spolupráci s OSN usilovať o všeobecné uznávanie a zachovávanie ľudských práv a základných ľudských slobôd. Preto by členské štáty OSN (dnes je ich 184) mali VDĽP dodržiavať.

Na pamiatku prijatia VDĽP sa 10. december oslavuje ako Deň ľudských práv.

Všeobecná deklarácia ľudských práv

Kreslená verzia Všeobecnej deklarácie s názvom “Pas za ľudské práva”

Universal Declaration of Human Rights