Výročná správa Amnesty International 2006

Časť: Slovenská republika
Amnesty International zverejnila pravidelnú každoročnú Výročnú správu o situácii v oblasti ľudských práv vo svete. Správa sa týka uplynulého roku a výskum zahrnul 150 krajín.

Prezident: Ivan Gašparovič
Predseda vlády: Mikuláš Dzurinda
Trest smrti: zrušený pre všetky zločiny
Medzinárodný trestný súd: ratifikovaný
Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a jeho Opčný protokol: ratifikovaný

V roku 2005 pretrvávali správy o diskriminácii Rómov, v súkromnom aj verejnom sektore, vrátane nedostatočného prístupu Rómov ku vzdelaniu a bývaniu.

Diskriminácia Rómov
V januári vláda zverejnila svoje pripomienky k Záverom pozorovaní Komisie OSN pre ľudské práva z roku 2003, ktoré vyjadrili znepokojenia nad diskrimináciou 500 000 Rómov žijúcich na Slovensku, v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania, zdravotnej, sociálnej starostlivosti a prístupu k službám. Vláda sa, okrem iného, zaoberala aj umiestňovaním rómskych detí v špeciálnych školách. V kontexte problému, že rómske deti často zlyhávajú pri vstupných školských testoch, sa vláda vyjadrila, že deti „prichádzajú do školy bez predškolského vzdelávania, dostatočnej znalosti slovenčiny, s nedostatočnou hygienou, kultúrnymi a pracovnými návykmi, majú zníženú koncentráciu, trpezlivosť a vytrvalosť, nevyvinutú drobnú motoriku, odlišné skúsenosti a znalosti sveta, iné záujmy a pociťujú chudobu.“. Vláda informovala, že do konca roku 2005 pripraví špeciálne školské testy pre rómske deti a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. V apríli splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Klára Orgovánová informovala o prijatí Národného akčného plánu SR k Dekáde začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015. Hlavné body plánu sa týkajú vzdelávania, zamestnanosti, zdravia a bývania.

Právo na bývanie V marci Komisia OSN pre elimináciu rasovej diskriminácie informovala, že Slovensko diskriminovalo skupinu Rómov v súvislosti s ich právom na bývanie. Prípad sa týkal 27 občanov SR rómskeho pôvodu z Dobšinej a rozhodnutia úradov nepokračovať v už oznámenom projekte na vybudovanie nízko nákladového ubytovanie pre rómsku populáciu v Dobšinej. Stalo sa tak potom ako isté politické kruhy s nacionalistickou agendou rozbehli proti Rómom petíciu. Komisia OSN vyhlásila, že ak vláda prijala opatrenia na zrealizovanie práva na bývanie, ich zrušenie a nahradenie menej efektívnejšími opatreniami znamenajú porušovanie Deklarácie o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie.

Záhorská Ves – aktualizácia V roku 2004 rodine Štefana a Oľgy Šarkózyových údajne nariadil starosta Záhorskej Bystrice opustiť ich pozemok a dedinu, potom ako dom Šarkózyových bol zbúraný rasovo motivovaným útokom v decembri 2003. Podľa správ starosta tiež použil na vyhnanie rodiny súkromnú bezpečnostnú službu, ktorá bejzbalovými palicami zaútočila na Štefana Šarkózyho a ďalších členov rodiny. V roku 2005 starosta povedal splnomocnenkyni vlády SR pre rómske komunity Kláre Orgovánovej, že rodine bola ponúknutá kompenzácia za opustenie dediny, ktorú rodina najskôr akceptovala, ale neskôr odmietla. AI sa nepodarilo túto informáciu overiť.

Zákaz pozitívnej diskriminácie V októbri Ústavný súd rozhodol, že akákoľvek pozitívna diskriminácia časti občanov, vrátane etnickej menšiny, je protiústavná, pretože porušuje úplnú rovnosť pred právom. V praxi toto rozhodnutie znamenalo zákaz špeciálnych opatrení, napríklad tých, ktoré mali zlepšiť prístup etnických menšín ku vzdelaniu a zamestnaniu. Podľa medzinárodných záväzkov voči ľudským právam, Slovensko môže byť požiadané prijať špeciálne opatrenia na nápravu diskriminácie z minulosti a na zabezpečenie podmienok, ktoré pomôžu odstrániť pokračovanie diskriminácie v budúcnosti.

Násilné sterilizácie 1. januára vstúpil do platnosti nový komplexný Zákon o zdravotnej starostlivosti, ktorý obsahuje aj ustanovenia o sterilizácii, informovanom súhlase a prístupe k lekárskym záznamom. Zákon bol vypracovaný potom, ako organizácie občianskej spoločnosti upozornili na podstatné medzery v predchádzajúcej legislatíve. Tá nezabezpečovala dostatočnú ochranu pred násilnými sterilizáciami žien. Vzhľadom na to, že do platnosti vstúpil nový zákon, Komisia OSN pre odstránenie diskriminácie voči ženám zvážila vedenie ďalšieho vyšetrovania obvinení z násilných sterilizácií rómskych žien, ktoré jej postúpilo Európske centrum pre práva Rómov (European Roma Rights Centre). Komisia však vyjadrila znepokojenia ohľadom možných individuálnych prípadov násilných sterilizácií na Slovensku a odporučila slovenskej vláde zaoberať sa týmto problémom. Súdne podanie troch údajných obetí násilných sterilizácií proti Slovensku, ktoré prejednáva Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, nebolo do konca roku 2005 uzatvorené.

Amnesty International mala v spore s políciou pravdu V júni Ústavný súd rozhodol, že polícia nekonala v súlade so zákonom, keď v júni 2004 zabránila tridsiatim aktivistom AI v zhromaždení pred bieloruským veľvyslanectvom v Bratislave, na ktorom protestovali proti zadržiavaniu väzňa svedomia, profesora Jurija Bandaževského. Hoci AI, v súlade s platnými zákonmi, vopred demonštráciu ohlásila, polícia znemožnila demonštrantom vojsť do ulice, kde sa veľvyslanectvo nachádza. Ústavný súd rozhodol, že iba obec, a nie polícia má zo zákona právomoc zakázať alebo odkloniť zhromaždenie. Polícia môže zasiahnuť iba v prípade narušenia verejného poriadku alebo pri páchaní trestnej činnosti.

AI správy v roku 2005 Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International´s concerns in the region, Janurary – June 2005, part Slovakia (www.amnesty.org – AI Index: EUR 01/012/205)