2010 – Európsky rok boja proti chudobe: Zastavte vylúčenie Rómov

Pri príležitosti otváracej konferencie 2010 Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v Madride dňa 21. januára, Amnesty International vyzýva EÚ, aby riešila neustále porušovanie ľudských práv, ktorým trpí rómska populácia v Európe. V liste španielskemu predsedníctvu EÚ, Amnesty International preto vyzýva najmä na zastavenie násilného vysťahovania Rómov a ukončenie segregácie v školstve.

“Rómovia sú jednou z najviac viditeľných príkladov menšín v EÚ, ktorá trpí ako chudobou tak aj marginalizáciou. Zdá sa, že je ešte stále prijateľné zaobchádzať s nimi odlišne, a to je neprípustné, “povedal Nicolas Beger, riaditeľ kancelárie Amnesty International pre EÚ.

Amnesty International vyzýva EÚ, aby nadviazala na svoje politické záväzky a podnikla kroky na zastavenie násilného vysťahovania Rómov, ktoré sa vyskytuje v celej EÚ, a vyzýva členské štáty, aby prijali a uplatňovali politiky, ktoré podporujú integráciu rómskych detí do klasického školského systému.

Niektoré informácie naznačujú, že nútené vysťahovanie rómskych komunít žijúcich v chudobe, v poslednej dobe v EÚ narastá. V komunite Bacula na severe Milána, bolo 150 Rómov žijúcich pod nadjazdom násilne premiestnených v marci minulého roka. Stalo sa to bez akéhokoľvek varovania, 70 z nich bolo rozohnaných bez poskytnutia náhradného bývania.

K podobným prípadom došlo aj na Slovensku a v Grécku, kde Amnesty International zaznamenala pípady núteného vysťahovania, ktoré boli v rozpore s medzinárodným právom. To zahrňa: adekvátne a odôvodnené predchádzajúce upozornenie, možnosť konzultácie, poskytnutie právnych prostriedkov, vrátane právnej pomoci v prípade potreby, adekvátne náhradné bývanie a kompenzáciu za všetky straty.

Ďaľšou oblasťou znepokojenia je pokračujúca segregácia rómskych detí v školstve. V nedávnej správe organizácie Amnesty International (Nedokončená úloha, Rómski žiaci v Českej republike stale čelia prekážkam vo vzdelávaní ) sa ukázalo, že mnoho rómskych detí je zaraďovaných do škôl a tried určených pre žiakov s “ľahkým mentálnym postihnutím”, alebo sú segragovaní v bežných výlučne rómskych školách a triedach, kde sa im dostáva vzdelanie nižšej kvality. K týmto formám porušovania ľudských práv dochádza aj napriek rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva z roku 2007 vo veci D.H a iní versus Česká republika, podľa ktorého segregácia rómskych žiakov do špeciálnych škôl predstavuje formu protizákonnej diskriminácie. “Táto forma apartheidu len zvýši pravdepodobnosť, že rómovia čelia vylúčeniu z verejného života a zároveň to obmedzuje možnosti mladých európskych Rómov,” povedal Esteban Beltran, riaditeľ Amnesty International Španielsko.

“Ak chce EÚ skutočne bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, musí byť pripravená skoncovať s diskrimináciou Rómov bezodkladne. Jedna z konkrétnych opatrení by bola okamžite riešiť situáciu Alžbety Fodorovej a jej rodiny, ktorá žije vedľa stanice odpadových vôd v Rumunsku, potom ako boli násilne vysťahovaní pred piatimi rokmi” uzatvára Berger.