Afrika pod náporom diskriminačných zákonov proti LGBTI+ osobám

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
9. JANUÁRA 2024

V uplynulom roku sme sledovali prudký nárast diskriminačných právnych predpisov namierených proti lesbám, gejom, bisexuálom, transrodovým a intersexuálnym osobám, ku ktorému došlo v mnohých afrických krajinách, uviedla dnes Amnesty International.

Organizácia sa vo svojej novej správe venuje situácii v 12 afrických krajinách. V nich zaznamenala v roku 2023 posun v právnych systémoch smerom k systematickému potláčaniu ľudských práv a diskriminácii LGBTI+ osôb. V správe Amnesty International sú zahrnuté prípady využívania zákonov na kruté prenasledovanie a marginalizáciu LGBTI+ osôb a komunít. To poukazuje na znepokojujúci trend využívania právnych mechanizmov ako nástrojov útlaku.

„Naprieč africkým kontinentom dnes LGBTI+ osoby čelia znepokojujúcemu regresívnemu vývoju v oblasti ľudských práv. Títo ľudia narážajú na obrovské prekážky v oblasti svojich zákonných a sociálnych práv, zatiaľ čo na nich neustále útočia protesty proti ich identite,“ uviedol Tigere Chagutah, regionálny riaditeľ Amnesty International pre východnú a južnú Afriku.

„Pričasto dochádza k svojvoľnému zatýkaniu a zadržiavaniu. K samotnej existencii LGBTI+ osôb sa pristupuje ako k trestnému činu. Na niektorých miestach sa nad týmito ľuďmi vznáša desivá hrozba trestu smrti – brutálne nespravodlivého trestu za to, že človek jednoducho je tým, kým je. Čelíme čoraz hlbšej kríze, ktorú nemožno nazvať inak ako homonegatívnou a transnegatívnou legislatívnou vojnou,“ zdôraznil Chagutah.

Zákon ako zbraň proti LGBTI+ osobám v afrických krajinách

V Afrike je dnes 31 krajín, v ktorých sa podľa zákona trestá dobrovoľná sexuálna aktivita osôb rovnakého pohlavia. Trestanie týchto aktivít je v jasnom rozpore so zavedenými normami Africkej únie a medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv. V niektorých afrických krajinách sme zaznamenali trend sprísňovania existujúcich zákonov. Uganda kriminalizovala konsenzuálnu sexuálnu aktivitu osôb rovnakého pohlavia aj doteraz. V roku 2023 situácia ešte zhoršila po prijatí nového drakonického zákona proti homosexualite. Podobne formulované právne predpisy sú pripravené na schválenia v ďalších krajinách naprieč celým africkým kontinentom.

V Ghane sú LGBTI+ osoby naďalej vystavené pretrvávajúcej diskriminácii a porušovaniu celej škály ich ľudských práv. Ich situácia sa môže ešte zhoršiť, ak ghanský parlament prijme návrh jedného z najprísnejších zákonov proti právam LGBTI+ osôb na kontinente. Predložený návrh totiž významne ohrozuje aj ich základné práva a slobody.

Znepokojivo nepriateľskému prostrediu a útlaku čelia LGBTI+ osoby v Malawi. Miestne diskriminačné právne predpisy a pretrvávajúce porušovanie ľudských práv vytvárajú atmosféru strachu. Odmietnutie návrhu na zrušenie škodlivej homofóbnej a transfóbnej legislatívy spôsobilo, že LGBTI+ osoby sú denne vystavené obťažovaniu a diskriminácii.

V Zambii došlo k znepokojujúcemu nárastu homofóbnych nálad. Zdá sa, že tento zreteľný trend v spoločnosti je výsledkom súhry viacerých faktorov vrátane existujúcich zákonov, kultúrnych noriem a politických udalostí. Tie sťažujú život LGBTI+ osobám a komunitám.

V Keni poslanec parlamentu navrhol zákon o ochrane rodiny, ktorý vyvoláva vážne obavy. Návrh obsahuje opatrenia, ktoré by mohli obmedziť základné práva, ako sú právo na slobodu zhromažďovania, právo súkromie a právo na prístup k informáciám a službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Cieľom návrhu zákona je zakázať konsenzuálne sexuálne správanie osôb rovnakého pohlavia, manželstvá osôb rovnakého pohlavia a činnosti s nimi súvisiace, čo by malo významné dôsledky pre ľudské práva.

Otvorená výzva

Amnesty International vyzýva vlády a zákonodarné orgány afrických štátov, aby verejne uznali a chránili ľudské práva všetkých ľudí bez rozdielu. Musia tiež zrušiť snahy, resp. zdržať sa ďalších snáh o kriminalizáciu konsenzuálneho správania osôb rovnakého pohlavia. Právne predpisy, ktoré takéto správanie trestajú, nemôžu byť v súlade s medzinárodnými ani regionálnymi normami v oblasti ľudských práv a základnými zásadami rovnosti a ľudskej dôstojnosti.

„Zásadné je uznať, že problémy, ktorým čelia LGBTI+ ľudia v Afrike, presahujú otázku zákonnosti. Tento zápas ja zápasom o samotnú povahu týchto spoločností. Niet však pochýb, že zneužívanie legislatívy na diskrimináciu LGBTI+ osôb zvýšilo ich zraniteľnosť. Ukazuje sa, že títo ľudia potrebujú ochranu svojich práv. Tú je možné zabezpečiť len prostredníctvom koordinovanej intervencie na regionálnej a medzinárodnej úrovni.

Vyzývame preto jednotlivcov, jednotlivkyne, organizácie aj štátne a medzinárodné inštitúcie na jednotu v solidarite s marginalizovanými osobami a komunitami. Spoločne musíme brániť ich práva a usilovať sa o svet, v ktorom prevládne spravodlivosť a rovnosť ľudí bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu,“ uviedla Samira Daoud, regionálna riaditeľka Amnesty International pre západnú a strednú Afriku.

Zistite viac o našej práci