AI informovala poslancov NR SR

AI dňa 5. 3. 2007 e-mailom informovala poslancov NR SR – Ústavnoprávny výbor, Výbor pre financie, rozpočet a menu a Výbor pre hospodársku politiku, ktoré majú vo výboroch rokovať o Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov. V dôvodovej správe návrhu zákona sa uvádza, že novela je potrebná kvôli implementácii Kimberleyeského procesu. AI upozorňuje, že zákon neobsahuje žiadne opatrenie, ktoré by pomohlo implementovať Kimberleyský proces! 

Zjednodušene povedané zákon je o laboratórnych skúškach, slúžiacich na certifikáciu drahých kovov a diamantov. Pôvod diamantu, teda či je krvavý, sa však nedá zistiť laboratórnou skúškou, iba sledovaním obchodných ciest!
AI nehovorí, že navrhovaný zákon je nesprávny, iba to, že je o niečom úplne inom ako uvádza dôvodová správa.
Na informáciu AI okrem kancelárie poslanca Ivana Štefanca („Ďakujeme za zaujímavé informácie, budeme sa nimi zaoberať.“), nereagoval z poslancov nikto… Schválenie zákona, ktorého dôvodová správa je zavádzajúca, nie je protiprávne… (Pozn.: Zákon bol schválený, dôvodová správa nezmenená.)

AI konštatuje, že k implementácia Kimberleyského procesu v SR nedošlo. A hoci prax si implementáciu až tak rýchlo nevyžaduje, keďže na Slovensku sa s neopracovanými diamantmi zatiaľ neobchoduje a v najbližšej budúcnosti asi ani nebude, k implementácii sme sa zaviazali pri prístupe ku Kimberleyskému procesu. Navyše proces v istom zmysle vyžaduje od SR isté postupy úradov pri prevážaní neopracovaných diamantov cez naše územie. To by sa najviac týkalo Colnej správy. Avšak ako svedčí posledný odstavec nižšie uvedenej odpovede Colnej správy, novela zákona a jej sporná dôvodová správa už poslúžili k zavádzaniu. (Iba ak by Colná správa nepoznala obsah navrhovaného zákona, ale iba jeho dôvodovú správu…)

Kancelária generálneho riaditeľa Colnej správy SR dňa 12. 3. 2007 informovala AI: 
„Kimberleyský proces do slovenského právneho poriadku bol implementovaný
čiastočne zákonom č. 672/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2007.

Na úplnú implementáciu uvedeného procesu do slovenského právneho poriadku
je pripravená aj novelizácia zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncovný zákon), ktorá zatiaľ nebola zverejnená v Zbierke zákonov SR.“

Zákon č. 672/2006 Z.z. 
Kimberleyskému procesu sa venuje paragraf č. 3:
„§3a
Výkon colného dohľadu pri dovoze, vývoze a preprave neopracovaných diamantov

(1) Colnému dohľadu podliehajú neopracované (3a) diamanty pri ich dovoze, vývoze alebo preprave cez colné územie únie. Pri vykonávaní colného dohľadu – nad neopracovanými diamantmi colný úrad spolupracuje s Puncovým úradom Slovenskej republiky (3b).

(2) Colný úrad neprepustí neopracované diamanty do navrhovaného colného režimu, ak nie sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu. (3c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 3b a 3c znejú:

(3a) Čl.2 písm.i) nariadenia Rady (ES) č.2368/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (Mimoriadne vydanie Ú.v.EÚ, 18/zv.2) v platnom znení.

(3b) §9zákona č.10/2004 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).

(3c) Napríklad čl. 3, 11 a 18 nariadenia Rady (ES) č.2368/2002.“.

Znenie listu poslancom NRSR:

Vážená pani poslankyňa NR SR, Vážený pán poslanec NR SR,
ak ste si niekedy Vy alebo Vaši blízki na Slovensku kúpili šperk s diamantom, je viac ako pravdepodobné, že na faktúre nenájdete údaje o jeho pôvode. Nedozviete sa, či práve Váš diamant nebol vyťažený za cenu ľudských životov, či nepodporil krvavý konflikt v Sierra Leone, Angole, alebo v súčasnosti prebiehajúci konflikt na Pobreží Slonoviny.

O niekoľko dní budete rokovať o Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 10/2004 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (parlamentná tlač č. 163). Vo všeobecnej časti Dôvodovej správy sa uvádza, že návrh zákona má za cieľ „zabezpečiť odbornú časť výkonu štátnej správy vo veci zastavenia prúdenia sporných diamantov, ktoré sú predmetom konfliktov do zákonného obchodu a rozšíriť pôsobnosť zákona na oblasť drahých kameňov“.

Amnesty International ako organizácia zaoberajúca sa ochranou ľudských práv nedokáže posúdiť opodstatnenosť rozšírenia pôsobnosti Puncového zákona na oblasť identifikácie drahých kameňov. Je však jednoznačne zrejmé, že návrh v žiadnom ohľade neošetruje deklarovaný zámer zabrániť obchodovaniu so spornými diamantmi, keďže pôvod diamantov nie je možné overiť na základe žiadnej laboratórnej skúšky. Je tak možné urobiť iba na základe certifikátu, ktorý diamant pri obchodovaní sprevádza.
Jediným prínosným prvkom predkladanej novely je tak evidencia obchodníkov s neopracovanými diamantmi, čo je však na zabránenie obchodu s spornými diamantmi žalostne málo.

Slovenská republika ako účastnícka krajina tzv. Kimberleyského procesu, ktorého cieľom je zabrániť obchodovaniu so spornými diamantmi, je zaviazaná implementovať ho do domácej legislatívy. Kimberleyský proces ako aj Nariadenie rady (ES) č. 2368/2002 sú v legislatíve SR doteraz zohľadnené iba v Colnom zákone č. 672/2006 Z.z., avšak iba vo veľmi obmedzenej miere. Kým Nariadenie rady (ES) č. 2368/2002 obsahuje 29 článkov, Colný zákon v platnom znení rieši túto problematiku v 4 článkoch § 3a Colného zákona 672/2006 Z.z.
Inšpiráciou by mohla byť legislatíva Českej republiky, v ktorej sa obchodu s neopracovanými diamantmi venuje celý Zákon č. 440/2003 Sb. o nakládání se surovými diamanty a o podmínkách jejich dovozu.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 10/2004 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov, ktorý budete vo výboroch a pléne NR SR schvaľovať, sa formálne odvoláva na cieľ implementovať Kimberleyský proces, avšak návrh v ničom nespĺňa deklarovaný cieľ. Žiadame Vás preto, aby ste zvážili schválenie tohto návrhu zákona a podporili prípravu komplexného riešenia problematiky obchodu s diamantmi na Slovensku v súlade s legislatívou EÚ a ostatnými medzinárodno-právnymi záväzkami SR.