Houndjo Mawudzro, tajomník národnej únie togských študentov (UA 293/01)

Väzeň svedomia a študentský aktivista, Houndjo Mawudzro bol 7. novembra zatknutý na základe obvinenia za „nactiutrhánie a krivé obvinenie“. Zadržiavaný je v civilnej väznici Lomé, ktorá je známa krutými podmienkami.

Je to už jeho druhé zatknutie za necelé tri mesiace. Počas jeho prvej väzby bol údajne mučený.

Houndjo Mawudzro bol najprv zatknutý 4. septembra, pričom bol 9. septembra bez obvinenia prepustený. Týždeň po tejto udalosti vydal tlačovú správu, v ktorej detailne popísal mučenie zo strany žandárov počas spomínanej väzby. Tvrdil, že bol bičovaný káblom a že potom ho žandári prinútili sadnúť si na zem s vystretými nohami. „Zatiaľ čo ma jeden bil palicou po nohách a píšťale, druhý ma mlátil po pätách.“

Podľa najnovších správ, bol 7. novembra Houndjo Mawudzro zatknutý druhýkrát po tom, ako členovia študentskej organizácie – Najvyššia rada študentských hnutí a asociácií – prepojenej s úradmi Toga informovali bezpečnostné zložky o mieste jeho pobytu. Je zrejmé, že Mawudzro bol zadržaný kvôli svojmu verejnému prehláseniu o mučení, v ktorom detailne popísal svoje zážitky.

Houndjo Mawudzro je zadržiavaný v občianskej väznici Lomé, ktorá je značne preplnená. Väznica bola postavená so zámerom poskytnúť ubytovanie malému počtu zadržaných, no dnes sa v nej nachádza viac ako 1200 osôb. Celu o veľkosti 4x6m, bez okien a elektriny, obýva v priemere 90 osôb. Niektorí sú dokonca za trest umiestnení do cely o veľkosti 1×2 m, ktorú zdieľajú s ďalšími 15 väzňami. Hygienické podmienky sú otrasné, ba čo viac, chorí nie sú oddelení od ostatných. V celej väznici sa nachádzajú iba 2 sprchy, ktoré môžu väzni používať len za poplatok.

POZADIE
Amnesty International neustále dostáva nové správy o mučení a zlom zaobchádzaní páchanom bezpečnostnými zložkami v miestach policajnej väzby alebo vo väzniciach. Práve študenti, ale aj členovia opozičných politických strán sa tak stávajú častými obeťami.

Togo je zmluvnou stranou Dohovoru OSN proti mučeniu, ktorého článok 13 jasne hovorí, že „každý štát – zmluvná strana musí zabezpečiť, aby osoba, ktorá tvrdí, že podstúpila mučenie na území spadajúcom pod jeho právomoc, mala právo sťažovať sa kompetentným orgánom štátu, ako aj právo, aby tieto orgány jej prípad preskúmali bez meškania a nestranne. Musia byť podniknuté kroky na ochranu sťažovateľa a svedkov pred zlým zaobchádzaním alebo zastrašovaním ako dôsledku podanej sťažnosti či poskytnutého dôkazu.

ODPORÚČANÉ KROKY:
Zašlite, prosím, výzvu vo francúzštine alebo v inom jazyku.
Vo výzve:

– požadujte okamžité a bezpodmienečné prepustenie Houndjoa Mawudzroa a taktiež vyzvite úrady, aby ho zbavili obvinení
– vyjadrite znepokojenie nad tým, že Houndjo Mawudzro bol počas jeho väzby v septembri tohto roku mučený
– vyjadrite znepokojenie nad tým, že Houndjo Mawudzro bol v novembri 2001 znovuzadržaný kvôli jeho verejnému prehláseniu, v ktorom popísal mučenie, ktoré prežil v septembri
– vyzvite úrady Toga, aby zabezpečili, že Houndjo Mawudzro nebude mučený alebo s ním nebude inak zle zaobchádzané
– spomeňte, že Togo ako zmluvná strana Dohovoru proti mučeniu sa zaviazalo, že zaručí bezpečnosť každému, kto sa stal obeťou mučenia
– vyzvite úrady Toga, aby okamžite začali vyšetrovanie vo veci údajného mučenia a zlého zaobchádzania zo strany bezpečnostných zložiek, a aby z neho následne vyvodili dôsledky voči všetkým, ktorí sa zúčastňovali na porušovaní ľudských práv a to v súlade s medzinárodnými štandardami
– vyzvite vládu Toga, aby zaručila, že väzenské podmienky vo všetkých väzniciach v Togu sú v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardami, konkrétne so Súborom princípov OSN na ochranu všetkých osôb podliehajúcim väzbe alebo väzeniu a Štandartnými minimálnymi pravidlami OSN zaobchádzania s väzňami

VÝZVY ADRESUJTE:

President of Republic
Son Excellence
Monsieur le Général Gnassingbé Eyadéma
Président de la République, Palais présidentiel, Avenue de la Marina,
Lomé Togo
Telegram: Président, Lomé, Togo
Fax: +228 221 18 97 or 221 32 04 (A l’attention Président de la République)
Email: [email protected]
Oslovenie: Mr President

Minister of Interior
General Sizing Akawilou Wala
Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité
Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, rue Albert Sarraut, Lomé, Togo
Telegram: Ministre l’intérieur, Lomé, Togo
Email: [email protected] (používaný všetkými ministerstvami – špecifikujte, prosím, že e-mail je určený ministrovi vnútra)
Oslovenie: Dear Minister

Minister de la Justice
General Seyi Mémčne
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Ministčre de la Justice, Avenue
de la Marina, Rue Colonel le Roux, Lomé, Togo
Telegram: Ministre Justice, Lomé, Togo
Fax: + 228 221 22 06
Oslovenie: Dear Minister

KÓPIE LISTOV ZASIELAJTE AJ:

La Ligue togolaise des droits de l’homme
BP 2302,Lomé, Togo
Email: [email protected]

L’association togolaise de promotion des droits de l’homme
BP 7165 Lomé, Togo

Le combat du Peuple BP 4682, Lomé, Togo
Fax: + 228 22 65 89

a diplomatickým predstaviteľom Toga akreditovaným Slovenskou republikou.

Výzvy, prosím, zasielajte hneď. Predídeme tak páchaniu ďalšieho mučenia na nevinných. Ak hodláte zasielať výzvy aj po 2. januári 2002, informujte sa najprv u nás o najnovšom vývoji tohto prípadu.

ZNENIE VAŠEJ VÝZVY(PRÍKLAD):

Dear Sir,

I am writing you as I am deeply concerned about the fate of Houndjo Mawudzro, Secretary of the National Union of Togolese Students.

Accordning to the reports, he was initially arrested on 4 September 2001. Five days later, he was released without charge. Houndjo Mawudzro was arrested for a second time on 7 November apparently in reprisal for his public statement detailing the torture he suffered during his previous arrest in September.

At the present time, he is being held at Lomé civil prison which is severely overcrowded.

Dear Sir, I believe that Togo is the country where fundamental human rights and freedoms are respected.

Let me therefore express my concern that he was tortured while in custody in September 2001 as well as he was apparently rearrested in November in reprisal for his public statement detailing the torture he suffered.

Moreover, I kindly:

– call for Houndjo Mawudzro’s immediate and unconditional release as a prisoner of conscience and urge you to drop the charges brought against him;

– call on the Togolese authorities generally to ensure that he will not be subjected to torture or any form of cruel, inhuman and degrading treatment while in detention;

– remind you as well as other competent that the Togolese authorities have their obligation under Convention Against Torture to which Togo is a party, to ensure the safety of anyone who alleges that he has been the victim of torture;

– call on you as well as other competent to investigate allegations of torture by members of the security forces and to take immediate measures against anyone suspected of human rights violations, in accordance with international standards;

– urge you as the member of the Togolese government to ensure that prison conditions in Togo meet international human rights standards, in particular the UN Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment and the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

Thank you very much for your action towards the recognition and respect of the basic human rights. Human rights for everyone.

Yours sincerely,
(signed under the Slovak version)
————————————————————

Vážený pane,

Píšem Vám, pretože mám obavy o osud Houndjoa Mawudzroa, tajomníka Národnej únie togských študentov. Podľa dostupných informácií bol prvýkrát zadržaný 4. septembra 2001. O päť dní neskôr bol bez vznesenia obvinenia prepustený. Houndjo Mawudzro bol druhý krát zatknutý 7. novembra, zjavne kvôli svojmu verejnému prehláseniu ohľadom mučenia, ktoré prežil počas septembrovej väzby. V súčasnosti je zadržiavaný v občianskej väznici Lomé, ktorá je značne preplnená.

Vážený pane, verím, že Togo je krajinou, v ktorej sa rešpektujú základné ľudské práva a slobody.

Preto mi dovoľte vyjadriť znepokojenie nad tým, že počas jeho septembrového zadržania bol mučený, ba čo viac, že bol znovu zatknutý v novembri 2001 zjavne za jeho tlačovú správu, v ktorej detailne popísal septembrové mučenie.

Okrem toho úctivo:

– žiadam o okamžité a bezpodmienečné prepustenie Houndjoa Mawudzroa
– vyzývam úrady Toga, aby ho zbavili obvinení voči nemu vznesených
– vyzývam úrady Toga, aby zabezpečili, že Houndjo Mawudzro nebude mučení alebo s ním nebude inak zle zaobchádzané
– pripomínam, že Togo ako zmluvná strana Dohovoru proti mučeniu sa zaviazalo, že zaručí bezpečnosť každému, kto sa stal obeťou mučenia
– vyzývam úrady Toga, aby okamžite začali vyšetrovanie vo veci údajného mučenia a zlého zaobchádzania zo strany bezpečnostných zložiek, a aby z neho následne vyvodili dôsledky voči všetkým, ktorí sa zúčastňovali na taktomto porušovaní ľudských práv a to v súlade s medzinárodnými štandardami
– vyzývam Vás ako predstaviteľa vlády Toga, aby ste zaručili, že väzenské podmienky vo všetkých väzniciach v Togu budú v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardami, konkrétne so Súborom princípov OSN na ochranu všetkých osôb podliehajúcim väzbe alebo väzeniu a Štandartnými minimálnymi pravidlami OSN zaobchádzania s väzňami

Na záver mi dovoľte poďakovať za Vašu intervenciu v prospech dodržiavania základných ľudských práv. Ľudské práva pre každého.

__________________________

Váš podpis

V _____________________, dňa _____________.