Komisárka Rady Európy pre ľudské práva vyzýva k odmietnutiu legislatívy obmedzujúcej reprodukčné práva.

Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatović vyzvala predstaviteľov a predstaviteľky NR SR, aby odmietli návrh zákona obmedzujúci reprodukčné práva žien. O návrhu bude NR SR rokovať na parlementnej schôdzi, ktorá začína v stredu 16. 9. Pridať sa k organizáciám občianskej spoločnosti a vyjadriť svoj nesúhlas s navrhovanými legislatívnymi zmenami môžete aj vy. Informácie nájdete na stránke Možnosť voľby: https://bit.ly/35v7gNE.

Znenie listu:

Pán Boris KOLLÁR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky

Pán Milan VETRÁK

Predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR

Pani Jana CIGÁNIKOVÁ

Predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo

Pani Jana ŽITŇANSKÁ

Predsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci

Vážení predsedovia, vážené predsedníčky,

Štrasburg 7. september 2020

Ako komisárka Rady Európy pre ľudské práva som poverená podporovaním účinného dodržiavania ľudských práv vo všetkých 47 členských štátoch Rady Európy. Z tohto dôvodu je dôležitou súčasťou mojej práce viesť dialóg s vládami a parlamentmi členských štátov a pomáhať im pri riešení možných nedostatkov v ich zákonoch alebo postupoch. V rámci svojho mandátu považujem ochranu práv žien, vrátane ich sexuálnych a reprodukčných práv a zdravia, za prioritu.

Preto sa na Vás obraciam v súvislosti s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač č. 154, 19. júna 2020).

Dňa 22. novembra 2019 som váženým poslancom a poslankyniam Národnej rady Slovenskej republiky napísala list, v ktorom som vyjadrila znepokojenie nad navrhovanými obmedzeniami prístupu k bezpečným a legálnym interrupčným službám, o ktorých sa v tom čase diskutovalo. Tento list je k dispozícii na mojej webovej stránke (https://.coe.int/commissioner/country-monitoring/slovak- republic). V liste som upozornila, že tento návrh obsahuje viaceré zmeny, ktoré nie sú v súlade smedzinárodným právom v oblasti ľudských práv, a najmä sú v rozpore so zásadou zákazu prijímania akýchkoľvek regresívnych legislatívnych opatrení, ktoré by znížili existujúce práva v oblasti zdravia.

Vyzvala som poslancov a poslankyne, aby odmietli všetky takéto zmeny, ako aj akékoľvek ďalšie legislatívne návrhy, ktoré by mohli obmedziť prístup žien k ich sexuálnym a reprodukčným právam.

Aj keď boli návrhy, na ktoré som sa zamerala vo svojom predchádzajúcom liste, našťastie zamietnuté, s hlbokou ľútosťou sledujem, že napriek jasnej povinnosti upustiť od regresívnych legislatívnych zmien je cieľom nového návrhu zákona opäť zaviesť obmedzenia prístupu k bezpečným a legálnym interrupčným službám. Mám na mysli najmä návrh na predĺženie povinnej čakacej doby zo 48 na 96 hodín a na rozšírenie jej uplatňovania na všetky situácie okrem prípadov, keď je bezprostredne ohrozené zdravie ženy. V tejto súvislosti upozorňujem aj na navrhované zavedenie novej požiadavky na povolenie vykonávania interrupcií zo zdravotných dôvodov, na základe ktorej by sa namiesto jedného lekárskeho posudku, ako v súčasnosti, vyžadovali dva lekárske posudky potvrdzujúce zdravotné dôvody na umelé prerušenie tehotenstva, s výnimkou poskytovania neodkladnej starostlivosti. Ďalšie navrhované zmeny, napríklad v súvislosti s poskytovaním informácií o umelom prerušení tehotenstva a so zhromažďovaním a zdieľaním osobných informácií, majú potenciál vytvárať značné prekážky v prístupe k bezpečným a legálnym interrupčným službám a stigmatizovať ženy, ktoré tieto služby vyhľadajú. To isté platí pre navrhovaný zákaz „reklamy“ o službách v oblasti umelého prerušenia tehotenstva, ku ktorému som sa takisto vyjadrila už v predchádzajúcom liste.

Pripomínam, že navrhované opatrenia sú v rozpore s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie, ako aj v rozpore s konkrétnymi odporúčaniami adresovanými Slovenskej republike zo strany orgánov OSN, ako sú Výbor pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) a Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva (CESCR). Taktiež by som rada upriamila Vašu pozornosť na Dokument o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach žien v Európe, ktorý môj úrad vydal špeciálne na pomoc vládam a zákonodarcom a zákonodarkyniam pri zabezpečovaní súladu ich existujúcich i navrhovaných právnych predpisov a postupov s príslušnými medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami (https://coe.int/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in- europe).

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyzývam poslancov a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, aby odmietli akékoľvek navrhované opatrenia, ktoré by z právneho alebo praktického hľadiska viedli k regresii, pokiaľ ide o prístup žien k ich sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam. Ďalej by som rada vyjadrila svoje znepokojenie nad skutočnosťou, že v priebehu relatívne krátkeho obdobia na Slovensku sledujeme opakované pokusy o predloženie návrhov, ktoré by uviedli zákony Slovenskej republiky a prax v Slovenskej republike do konfliktu s medzinárodnými záväzkami a ohrozili práva žien v krajine.

Bola by som vďačná, keby ste zabezpečili, aby všetci členovia a členky výborov zaoberajúcich sa týmto návrhom zákona, ako aj poslanci a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky dostali kópiu tohto listu.

S pozdravom Dunja Mijatović

Celý list v angličtine nájdete na https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-urges-the-slovak-parliament-to-reject-bill-which-would-further-restrict-women-s-access-to-their-sexual-and-reproductive-health-and-rights.