O projekte “Filmový klub Amnesty”

Amnesty International kladie dôraz na vzdelávanie mimo školských lavíc formou besied, filmových projekcií alebo výstav pre verejnosť a na školskej a akademickej pôde.

Cieľom projektu je cez premietanie dokumentárnych a hraných filmov s ľudsko-právnou tématikou otvoriť diskusiu na školách a verejných priestranstvách. Mladí ľudia v zapojených školách a centrách získajú nové vedomosti, zručnosti a informované postoje v oblasti ľudských práv vo vzťahu k témam týkajúcich sa diskriminácie, rasizmu a xenofóbie a o ďalších porušovaniach ľudských práv.  

V diskusiách a počas neformálnych aktivít sa stretnú  s rôznymi uhlami pohľadov, naučia sa formulovať svoj názor, vytvorí sa priestor na prehodnotenie si vlastného postoja. Zvýši sa uvedomenie si spoluzodpovednosti za dianie vôkol nich a možnosti sa mobilizovať pre zmenu. Aktuálne témy sa prostredníctvom filmového jazyka dostanú do systému formálneho vzdelávania, v ktorom samotní mladí ľudia aj pedagogický zbor budú multiplikátormi získaných informácii a vedomostí.

 

Cieľové skupiny:

 • Žiaci/ky základných škôl ( 12 – 15 roční)
 • Študenti/ky stredných škôl ( 15 – 19 roční)
 • Pedagógovia/čky na spolupracujúcich základných a stredných školách

 

Geografická pôsobnosť

Slovensko

 

Aktivity:

 • Vytvorenie databázy 20 dokumentárnych a hraných filmov so slovenským titulkami
 • Vypracovanie pracovných listov k filmom
 • Premietanie filmov

Projekt Filmový klub Amnesty  bol podporený sumou 4793,55 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Filmový klub Amnesty je Posilnenie aktívneho občianstva.

www.norwaygrants.orgwww.eeango.sk

Radi by ste sa zúčastnili projektu Filmový klub Amnesty ako škola, voľnočasové centrum alebo iná organizácia?

Budeme len radi a prosím kontaktujte koordinátorku projektu Kamilu Gunišovú na [email protected].

____________________________________________________________________________

Summary of the project „Film Club Amnesty” in English

The objective of this project is the screenig of the films with human rights topic, which creates the base for the open discussion in schools and public places. Young people gain new knowledge, skills and have better understanding of the human rights issues such as discrimination, racism, xenophobia and the others.

The open discussion is supported by methodological sheets and enables youth to face the problem from different angles. They learn to express their opinion or reconsider their attitudes.

Target groups:

 • pupils (12-15 years old)
 • students (15-19 years old)
 • elementary and high school teachers

 Main activities:

 • the database of 20 films
 • 20 educational sheets accompanying the films
 • Film screening

The NGO Fund donated 4793,55 euro to the project Film Club Amnesty . The Fund is financed by EEA Financial Mechanism 2009-2014. The administrator is Open Society Foundation.  The aim of the project is to strengthen the active citizenship.