O projekte “Neposudzuj knihu podľa obalu”

Amnesty International Slovensko začala v roku 2014 realizovať množstvo ľudsko-právnych vzdelávacích aktivít a jednou z nich aj aj projekt Živých knižníc, ktorých realizácia je umožnená aj vďaka projektu “Neposudzuj knihu podľa obalu”.

Video režírovala Iveta Grófová v spolupráci s Hulapa film, s.r.o, OZ Hulapa, kamera: Denisa Buranová, hudba: Matej Hlaváč, produkcia: Daša Parízková za finančnej podpory európskeho programu Program celoživotného vzdelávania – Grundtvig.

Projekt “Neposudzuj knihu podľa obalu” umožní mladým ľuďom stretnúť sa so skutočnými hrdinami a hrdinkami. Osobná skúsenosť im umožní zistiť aký je ich postoj voči mnohým témam, ako reagujú na inakosť, aký je rozdiel medzi ich predstavami a realitou.

V Živej knižnici si mladí ľudia namiesto upravených publikácii môžu prepožičať osobu so zaujímavým životným príbehom s ktorou by sa v reálnom živote pravdepodobne nikdy neporozprávali a spýtať sa jej na všetko, čo ich bude zaujímať. Osobnosti, s ktorými sa študenti/ky a žiaci/ky budú môcť zoznámiť, sú príslušníci a príslušničky menšín žijúcich u nás. Živá knižnica napomáha k prekonaniu strachu z neznámeho, búra zažité stereotypy a dáva možnosť získať vlastné skúsenosti. V ponuke kníh nájdete osobnosti rôzneho etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, náboženstva, povolania alebo životného štýlu. Žiaci a žiačky, študenti a študentky tak získajú bezprostrednú skúsenosť so živými knižkami.

Cieľové skupiny:

 • Žiaci základných škôl ( 12 – 15 roční)
 • Študenti stredných škôl ( 15 – 19 roční)
 • Živé knižky

 

Geografická pôsobnosť

Slovensko

 

Aktivity:

 • Identifikácia, nábor a školenie knihovníkov/čiek a Živých knižiek
 • Realizácia Živých knižníc 
 • Rozšírenie databázy Živých knižiek

 

Projekt Neposudzuj knihu podľa obalu  bol podporený sumou 4049,55 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Neposudzuj knihu podľa obalu je Posilnenie aktívneho občianstva.

www.norwaygrants.orgwww.eeango.sk

Radi by ste sa zúčastnili Živej knižnice ako Živá knižka, škola, či jednotlivý čitateľ/ka?

Budeme len radi a prosím kontaktujte koordinátorku projektu Kamilu Gunišovú na [email protected].

_____________________________________________________________________

Summary of the project „Don’t judge the book by its cover” in English

The Human Library is an innovative method of non-formal education designed to promote dialogue, reduce prejudices and encourage understanding.

The project enables the youth to meet up and talk with real heroes and heroines. It creates the space for questioning students’ attitudes and confronting students’ stereotypes and prejudices about certain minority. „People on loan“ are the members of various minorities living in Slovakia. The Human Library enables students to break stereotypes by challenging the most common prejudices in a positive and humorous manner. It is a concrete and affordable way of promoting tolerance and understanding.

Target groups:

 • pupils (12-15 years old)
 • students (15-19 years old)
 • the Human Books

Main activities:

 • the recruitment and the training of Librarians and Human Books
 • the organising of Human Library event
 • the updated database of Librarians and Human Books

The NGO Fund donated  4049,55 euro to the project Don’t judge the book by its cover. The Fund is financed by EEA Financial Mechanism 2009-2014.  The administrator is Open Society Foundation. The aim of the project is to strengthen the active citizenship.