Otvorený list neziskových organizácií Národnej rade SR

Ústavnoprávny výbor NR SR v utorok 19. novembra odporučil schváliť návrh zákona SNS, ktorý sa usiluje obmedziť prístup k bezpečnej interrupcii a k odborným informáciám o zdravotníckych službách. Proti opakovaným snahám siahať na ľudskú dôstojnosť a sexuálne a reprodukčné práva žien vystupuje verejnosť aj mimovládne organizácie na Slovensku i v zahraničí, ako aj Európsky parlament. Vo štvrtok 21. novembra sa preto konali protesty v Bratislave a Liptovskom Mikuláši s názvom Nebudeme ticho

Protesty reagovali na návrh zákona, o ktorom bude v druhom čítaní rokovať parlament na novembrovej schôdzi. Nová právna úprava môže zabrániť lekárkam, lekárom a zdravotníckym zariadeniam, aby informovali o tom, že vykonávajú umelé prerušenie tehotenstva. Za zverejnenie informácií o vykonávaní interrupcií napríklad na webových stránkach môže hroziť pokuta až 66 400 eur. Poslankyne SNS tiež navrhujú vyvíjať na ženy v ťažkej životnej situácii emocionálny nátlak a citovo ich vydierať. Chcú nútiť lekárky a lekárov, aby ženám aj proti ich vôli ukazovali sonografické snímky či púšťali im odozvy tepu plodu alebo embrya.

Proti všetkým článkom návrhu zákonapodali organizácie s podporou verejnosti hromadnú pripomienku. Za krátky čas ju podpísalo viac ako 2 000 ľudí. Nesúhlas vyjadrilo v otvorenom aj viac ako 30 medzinárodných ľudskoprávnych organizácií vrátane Amnesty International či Human Rights Watch. Upozorňujú, že ak by Slovensko prijalo legislatívu obmedzujúcu prístup k interrupciám, podkopali by sa tým práva žien na zdravie, súkromie, informácie, a na ochranu pred neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním. Ohrozené by bolo aj dodržiavanie princípov nediskriminácie a rovnosti pri uplatňovaní práv.

(citácia z tlačovej správy organizácií Možnosť voľby, Aspekt a Povstanie pokračuje)

OTVORENÝ LIST NÁRODNEJ RADE
(anglický originál si môžete prečítať TU.)

Poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej Republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1
Slovenská republika

18. novembra 2019

Vážené poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

obraciame sa na Vás, aby sme vyjadrili vážne znepokojenie nad súčasnými legislatívnymi snahami obmedziť reprodukčné práva žien na Slovensku.

Parlament v súčasnosti rokuje o legislatívnom návrhu, na základe ktorého by ženy, ktoré chcú podstúpiť interrupciu, museli povinne absolvovať ultrazvukové vyšetrenie, vidieť a obdržať obrazový záznam embrya alebo plodu z ultrazvukového vyšetrenia, a ak je to technicky možné, vypočuť si „tlkot srdca embrya alebo plodu”. Predložené legislatívne zmeny tiež navrhujú zákaz „reklamy” na interrupciu a tým, ktoré a ktorí si ju objednajú alebo ju budú šíriť, navrhujú uložiť pokutu až do výšky 66,400 eur.

Naše organizácie sú týmito návrhmi hlboko znepokojené. Prijatie týchto legislatívnych návrhov by ohrozilo zdravie a blaho žien, sťažilo prístup k bezpečnej interrupčnej starostlivosti a porušilo medzinárodné ľudskoprávne záväzky Slovenskej republiky.Nútiť ženy na Slovensku podstúpiť pred interrupciou povinné ultrazvukové vyšetrenie, vidieť ultrazvukový záber, resp. záznam a počúvať „tlkot srdca plodu”, by znamenalo narušenie ich súkromia, osobnej integrity a slobody rozhodovať sa o zdravotnej starostlivosti a vystavilo by ich škodlivej stigmatizácii, ponižovaniu a neľudskému zaobchádzaniu. Takisto by to bolo v rozpore s požiadavkou, podľa ktorej sa rozhodovanie o zdravotných výkonoch nesmie diať pod nátlakom a súhlas pacientky s lekárskymi postupmi musí byť slobodný a dobrovoľný.Navrhované zmeny nemajú žiadne medicínske opodstatnenie.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) nie je rutinné ultrazvukové vyšetrenie pred interrupciou z lekárskeho hľadiska potrebné. Namiesto toho, SZO zdôrazňuje, že rozhodnutie žien podstúpiť interrupciu treba rešpektovať, a že služby bezpečnej interrupcie je potrebné „poskytovať spôsobom, ktorý rešpektuje dôstojnosť ženy, zaručuje jej právo na súkromie a je citlivý voči jej potrebám a perspektívam”.

Medzinárodné ľudskoprávne orgány zdôrazňujú, že štáty musia zabezpečiť dostupnosť a kvalitu služieb bezpečnej interrupcie v súlade so smernicami SZO o bezpečnej interrupcii (safe abortion), vrátane odstránenia opatrení, ktorých cieľom je odrádzať ženy od toho, aby služby umelého prerušenia tehotenstva vyhľadali, resp. podstúpili umelé prerušenie tehotenstva.

Ak by Slovensko túto legislatívu prijalo, stalo by sa jediným členským štátom EÚ, ktorý ženám ukladá splnenie takýchto škodlivých požiadaviek. Žiadna z členských krajín EÚ nevyžaduje povinné ultrazvukové vyšetrenie v rámci poskytovania služieb umelého prerušenia tehotenstva. Žiadna z členských krajín nenúti ženy pred podstúpením interrupcie vidieť ultrazvukové zábery, resp. záznamy, či počúvať “tlkot srdca plodu”.SZO taktiež zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť všetkým ženám prístup k informáciám založených na dôkazoch (evidence-based information) o interrupciách, ako aj k informáciám o tom, na čo majú nárok v rámci zákonom zaručenej starostlivosti o reprodukčné zdravie.

Navrhovanýzákaz“reklamy”na interrupcie by obmedzil prístup k informáciám založených na dôkazoch ohľadom interrupčnej starostlivosti a odrádzal by zdravotnícky personál od poskytovania takýchto informácii. Medzinárodné ľudskoprávne orgány zdôrazňujú, že medicínsky nepodložené legislatívne obmedzovanie dostupnosti na dôkazoch založených informácií o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, vrátanie informácií o bezpečnej a legálnej interrupcii, je v rozpore so záväzkami štátov rešpektovať, chrániť a napĺňať právo žien na najvyššie dosiahnuteľnú úroveň zdravia. Vyjadrili jasné stanovisko, že „[t]ieto obmedzenia bránia v prístupe k informáciám a službám a podnecujú stigmatizáciu a diskrimináciu” a vyzývajú štáty, aby „[z]abezpečili verejnú dostupnosť presných a na dôkazoch založených informácií o interrupciách a ich legálnej dostupnosti.“

Európsky súd pre ľudské práva navyše skonštatoval, že „keď sa zákonodarca raz rozhodne povoliť interrupciu, nesmie príslušný právny rámec pre tento zákrok formulovať spôsobom, ktorý by obmedzil reálne možnosti takýto zákrok podstúpiť“, a zároveň zdôraznil, že európske štáty majú „pozitívny záväzok vytvoriť procesný rámec, ktorý tehotným ženám umožní uplatniť si ich právo na prístup k legálnej interrupcii.“

Ak by Slovensko túto legislatívu prijalo, podkopalo by tým dodržiavanie vlastných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných ľudskoprávných zmlúv, ktoré garantujú ženám právo na zdravie, súkromie, informácie, ochranu pred neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním a dodržiavanie princípov nediskriminácie a rovnosti pri uplatňovaní práv. Prijatie týchto návrhov by navyše bolo v rozpore so základným medzinárodným právnym princípom zákazu retrogresie (principle of non-retrogression; princípu, podľa ktorého štáty nesmú prijímať opatrenia, ktoré priamo alebo nepriamo bránia alebo obmedzujú užívanie práv). Medzinárodné ľudskoprávne orgány opakovane vyzývajú Slovensko, aby odstránilo prekážky a zaistilo prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii. Iba nedávno v októbri 2019 Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva vyjadril hlboké znepokojenie nad týmito regresívnymi legislatívnymi návrhmi a naliehal na Slovensko, aby sa vyhlo akémukoľvek zhoršovaniu (retrogression) v súvislosti s právami žien ohľadom sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Vyzývame poslankyne a poslancov parlamentu, aby odmietli tieto regresívne legislatívne návrhy a zdržali sa ďalších pokusov obmedzovať reprodukčné práva na Slovensku.S úctou,

Abortion Rights Campaign, Ireland
Amnesty International
ASTRA Network
CESI – Center for Education, Counselling and Research, Croatia Center for Reproductive Rights
Center for Reproductive Rights
European Humanist Federation
Federation for Women and Family Planning, Poland
Family Planning and Sexual Health Association, Lithuania
Family Planning Association of Moldova
Femini Berlin Polska/Berliński Kongres Kobiet/Manifest Wolnej Polki, Germany
Fundación Aspacia, Spain
Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Poland
HERA – Health Education and Research Association, North Macedonia
Human Rights Watch
International Campaign for Women‘s Right to Safe Abortion International Commission of Jurists
International Planned Parenthood Federation European Network Libres Mariannes, France
Ligue des droits de l’Homme, France
Lobby Europeo de Mujeres en España – LEM, Spain
L’Union des Familles Laïques – UFAL, France
Marie Stopes International
Medical Students for Choice, United States
Planning Familial, Luxembourg
Reproductive Rights Platform, Croatia
RFSU – The Swedish Association for Sexuality Education, Sweden Rutgers, Netherlands
Sarajevo Open Centre, Bosnia and Herzegovina
Society for Feminist Analyses AnA, Romania
Women Enabled International
Women on Web
Women’s Resource Center, Armenia
Women’s Room – Center for Sexual Rights, Croatia
World Organisation Against Torture (OMCT)
YouAct – European Youth Network on Sexual and Reproductive Rights