Pakistan musí prestať odoberať práva transrodovým a rodovo nekonformným ľuďom

Federálny šariátsky súd v Pakistane 19. mája 2023 svojím verdiktom zrušil časti zákona o ochrane práv transrodových osôb z roku 2018.

Na nebezpečné rozhodnutie súdu reagoval Rehab Mahamoor, výskumný asistent Amnesty International: 

„Tento rozsudok je krutou ranou pre práva už aj tak sužovanej skupiny obyvateľstva – transrodových a rodovo nekonformných ľudí v Pakistane. Niektoré pripomienky súdu navyše vychádzali skôr z predpokladaných scenárov než z empirických dôkazov. Predpoklady, ktoré majú korene v predsudkoch, strachu a diskriminácii, nemôžu byť dôvodom na odopieranie základných práv transrodovým a rodovo nekonformným osobám. 

Akékoľvek kroky pakistanskej vlády smerom k odopieraniu práva na rodovú identitu transrodovým a rodovo nekonformným ľuďom sú v rozpore s jej záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, konkrétne z Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR) a Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW), ktorých zmluvnou stranou je aj Pakistan. 

Pakistanská vláda by mala okamžite prijať potrebné opatrenia na zastavenie procesu zrušenia základnej ochrany, bez ktorej budú transrodové a rodovo nekonformné osoby ešte viac ohrozené obťažovaním, diskrimináciou a násilím.“ 

Pakistanský zákon o transrodových osobách z roku 2018, ktorý sa všeobecne považuje za pozitívny krok v oblasti ochrany práv transrodových osôb, vypracovala a presadila široká skupina zainteresovaných strán vrátane ľudí z prostredia občianskeho aktivizmu za práva transrodových osôb. Boli v ňom zakotvené dôležité aspekty ochrany, ako sú definícia transrodovej osoby a právo na prístup k právnemu uznaniu rodu na základe sebaurčenia, právo na vzdelanie a zamestnanie a zákaz diskriminácie. 

Federálny šariátsky súd v Islámábáde v piatok rozhodol, že články 2 písm. f), 3 a 7 zákona o transrodových osobách z roku 2018, ktoré sa týkajú rodovej identity, práva na sebaurčenie v oblasti rodovej identity a dedičského práva pre transrodové osoby, nie sú v súlade s jeho výkladom islamských zásad. Súd s okamžitou platnosťou ukončil účinnosť týchto častí, ktoré považoval za „neislamské“. Svoje rozhodnutie podoprel špekuláciou, že v doterajšom znení by zákon mohol pripraviť pôdu pre znásilnenia a sexuálne útoky na ženy tým, že uľahčuje prístup do priestorov určených výlučne pre ženy každému mužovi, ktorý by „predstieral“, že je transrodovou ženou. Neexistujú pritom žiadne verejne dostupné dôkazy, že by v Pakistane niekedy došlo k takémuto prípadu. 

Amnesty International 17. mája 2023 (dva dni pred predmetným verdiktom) verejne vyzvala pakistanskú vládu, aby odmietla všetky navrhované zmeny a doplnenia zákona o transrodových osobách, ktoré porušujú medzinárodné zákony a normy v oblasti ľudských práv. Zároveň požiadala pakistanskú vládu, aby zastavila všetky pokusy o zmenu zákona, ktorá by zabránila transrodovým osobám získavať úradné dokumenty zodpovedajúce ich rodovej identite bez nutnosti plniť ponižujúce požiadavky či podstupovať invazívne zdravotné zákroky. 

Prečítajte si viac o našej práci