Štát musí prestať porušovať práva transrodových a rodovo nekonformných ľudí v Pakistane

Federálny šariátsky súd 19. mája 2023 svojím verdiktom zrušil časti zákona o ochrane práv transrodových a rodovo nekonformných ľudí v Pakistane z roku 2018. Na nebezpečné rozhodnutie súdu reagoval Rehab Mahamoor, výskumný asistent Amnesty International.

„Tento rozsudok je krutou ranou pre práva už aj tak sužovanej skupiny obyvateľstva – transrodových a rodovo nekonformných ľudí v Pakistane. Niektoré pripomienky súdu navyše vychádzali skôr z predpokladaných scenárov než z empirických dôkazov. Predpoklady, ktoré majú korene v predsudkoch, strachu a diskriminácii, nemôžu byť dôvodom na odopieranie základných práv transrodovým a rodovo nekonformným osobám. 

Akékoľvek kroky pakistanskej vlády smerom k odopieraniu práva na rodovú identitu transrodovým a rodovo nekonformným ľuďom sú v rozpore s jej záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva v oblasti ľudských práv. Konkrétne ide o Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR). Okrem toho štát porušuje Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW), ktorých zmluvnou stranou je aj Pakistan. 

Pakistanská vláda by mala okamžite prijať potrebné opatrenia a zastaviť proces zrušenia základnej ochrany pre transrodových ľudí. Bez tejto ochrany budú transrodové a rodovo nekonformné osoby ešte viac ohrozené obťažovaním, diskrimináciou a násilím.“ 

Pakistanský zákon o transrodových osobách bol pozitívny krok k ochrane práv rodovo nekonformných ľudí

Pakistanský zákon o transrodových osobách z roku 2018 sa všeobecne považuje za pozitívny krok v oblasti ochrany práv transrodových osôb. Zákon vypracovala a presadila široká skupina zainteresovaných strán vrátane ľudí z prostredia občianskeho aktivizmu za práva transrodových osôb. Boli v ňom zakotvené dôležité aspekty ochrany, ako sú definícia transrodovej osoby a právo na prístup k právnemu uznaniu rodu na základe sebaurčenia. Zákon chránil aj právo na vzdelanie a zamestnanie a zákaz diskriminácie. 

Federálny šariátsky súd v Islámábáde v piatok rozhodol, že články 2 písm. f), 3 a 7 zákona nie sú v súlade s jeho výkladom islamských zásad. Predmetné články sa týkajú rodovej identity, práva na sebaurčenie a dedičského práva pre transrodové osoby. Súd s okamžitou platnosťou ukončil účinnosť týchto častí, ktoré považoval za „neislamské“. Svoje rozhodnutie podoprel špekuláciou, že v doterajšom znení by zákon mohol pripraviť pôdu pre znásilnenia a sexuálne útoky na ženy. Zákon údajne uľahčuje prístup do priestorov určených výlučne pre ženy každému mužovi, ktorý by „predstieral“, že je transrodovou ženou. Neexistujú pritom žiadne verejne dostupné dôkazy, že by v Pakistane niekedy došlo k takémuto prípadu. Táto argumentácia je v rozpore s realitou aj ochranou práv transrodových a rodovo nekonformných ľudí v Pakistane.

Amnesty International 17. mája 2023 (dva dni pred predmetným verdiktom) verejne vyzvala pakistanskú vládu, aby odmietla všetky navrhované zmeny a doplnenia zákona o transrodových osobách. Organizácia upozornila, že zmeny porušujú medzinárodné zákony a normy v oblasti ľudských práv. Zároveň požiadala pakistanskú vládu, aby zastavila všetky pokusy o zmenu zákona, ktorá by zabránila transrodovým osobám získavať úradné dokumenty zodpovedajúce ich rodovej identite bez nutnosti plniť ponižujúce požiadavky či podstupovať invazívne zdravotné zákroky. 

Prečítajte si viac o našej práci