Pri policajnom zásahu v českých Tepliciach pravdepodobne došlo k nezákonnému zabitiu

AMNESTY INTERNATIONAL
TLAČOVÉ VYHLÁSENIE
23. júna 2021

Amnesty International vyzýva štátne orgány v ČR, aby bezodkladne, nestranne a dôkladne vyšetrili smrť mladého Róma, ktorý zahynul po policajnom zásahu v českých Tepliciach. Organizácia sa domnieva, že k použitiu metódy, pri ktorej policajt zadržiavanému človeku kľačal na krku, došlo neuvážene, zbytočne a v neprimeranej miere. Amnesty International preto toto konanie považuje za nezákonné. Organizácia zároveň štátne orgány v ČR vyzýva, aby zakázali používanie tejto metódy pri zatýkaní podozrivých, pretože vážne obmedzuje dýchanie a pri jej použití hrozí udusenie.

Podľa videozáznamu zo zatýkania, ktorý zverejnil spravodajský server Romea.cz, použili traja policajti v českých Tepliciach neprimeranú silu proti mladému Rómovi. K incidentu došlo 19. júna 2021. Na videu je vidieť, ako sa policajti pokúšajú obmedziť pohyb muža ležiaceho na zemi s rukami za chrbtom. Jeden z policajtov kľačal mužovi na krku počas celého zásahu, minimálne 5 minút, a pokračoval aj potom, ako spútaný muž prestal vykazovať známky odporu.

Európsky dohovor o ľudských právach, ako aj ďalšie medzinárodné právne normy a predpisy v oblasti ľudských práv, ku ktorým sa zaviazala aj Česká republika, vyžadujú, aby policajné zložky používali silu výhradne v nevyhnutných prípadoch a v primeranej miere. Povinnosti policajtov a policajtiek pri výkone služby upravuje aj Zákon č. 273/2008 Z. z. o policajných zboroch v ČR. Zákon príslušníčky a príslušníkov policajného zboru zaväzuje, aby do práv iných osôb zasahovali iba v miere nevyhnutnej na dosiahnutie legitímneho cieľa, ktorý sledujú. Použitie fyzickej sily je povolené iba v nevyhnutných prípadoch a v primeranej miere. Zákon tiež polícii ukladá povinnosť zabezpečiť, aby jej konanie nemalo za následok škodu „neúmernú rizikám spôsobeným konaním, ktorému sa [polícia] snaží predchádzať“.

Na základe videozáznamu z českých Teplíc sa Amnesty International domnieva, že pri tomto zásahu nedošlo k splneniu zákonných požiadaviek. Použitie takej extrémne nebezpečnej techniky, akou je kľačanie na krku, nebolo primerané miere odporu, ktorý muž podľa videozáznamu pri zatýkaní kládol. Nezákonnosti konania polície nasvedčuje aj fakt, že policajt od konania neupustil ani potom, ako bol muž spútaný a dlhší čas nekládol odpor.

Amnesty International je znepokojená aj vyjadrením českého ministra vnútra, ktorý 21. júna 2021 na sociálnych sieťach vyhlásil, že policajti, ktorí zasahovali proti mužovi v Tepliciach, majú jeho „plnú podporu“. Ako ďalej uviedol, ľudia, „ktorí porušia zákon pod vplyvom návykových látok, musia počítať s tým, že proti nim zasiahne polícia“. Toto vyjadrenie je možné interpretovať iba ako jasný odkaz, že orgány presadzovania práva sa pri zaobchádzaní s akoukoľvek osobou pod vplyvom návykových látok môžu beztrestne uchýliť k zbytočnému alebo nadmernému použitiu sily.

Podľa predbežnej pitevnej správy sú možnou príčinou smrti patologické zmeny v kardiovaskulárnom systéme, ku ktorým došlo v dôsledku požitia drog. Amnesty International odporúča, aby pri ďalšom vyšetrovaní príčin smrti nebolo potrebné preukázať, že použitie policajnej techniky bolo jedinou príčinou smrti. Podľa organizácie je dôležité dokázať alebo vylúčiť, či bolo použitie násilia jedným z faktorov, bez ktorých by k úmrtiu tohto človeka nedošlo.

Vzhľadom na dobu, počas ktorej mal muž obmedzené dýchanie, a v spojení s bolesťou a stresom, ktorý pri zákroku zažíval, je veľmi pravdepodobné, že nadmerné použitie sily prispelo k akútnemu zhoršeniu jeho akýchkoľvek už existujúcich problémov spôsobených chorobou alebo užívaním návykových látok. V takomto prípade by bolo možné zodpovednosť za mužovu smrť pripísať konaniu polície.

Amnesty International pripomína ministrovi vnútra, polícii a ďalším orgánom presadzovania práva v Českej republike, že podľa medzinárodných záväzkov ČR v oblasti ľudských práv musia smrť Róma v Tepliciach urýchlene, nezávisle, dôsledne a účinne vyšetriť. Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva majú štátne orgány pri vyšetrovaní násilných incidentov zároveň povinnosť podniknúť všetky primerané kroky na odhalenie akýchkoľvek rasistických motívov činu a zistiť, či v prípade mohli zohrať úlohu etnické predsudky alebo nenávisť.