Protivojnoví demonštranti zadržaní a mučení za uplatnenie práva na slobodu prejavu

V dňoch 20. a 21. marca 2003 boli počas protivojnovej demonštrácie v Egypte zadržané stovky ľudí. Mnohí boli zranení príslušníkmi bezpečnostných jednotiek, ktorí proti protestujúcim použili vodné delá a palice. AI dostala informácie o tom, že počas tejto demonštrácie boli zadržané aj minimálne tri deti, ktoré sú stále vo väzbe. Deti boli pôvodne držané spolu s dospelými v Centrálnom bezpečnostnom tábore al-Darassa a v policajnej väzbe. Existuje podozrenie, že sú držané spolu s dospelými v rôznych väzniciach v Káhire alebo v jej blízkosti. Demonštranti boli obvinení z rôznych trestných činov, vrátane účasti na ilegálnych zhromaždeniach a ohrozovaní verejnej bezpečnosti. Niektorí boli obvinení aj z poškodzovania štátneho majetku.

Niektorí zadržaní: 
Manal Ahmad Mustafa Khalid (žena), vek 31, pomocná filmová režisérka
Ziyad ‘Abd al-Hamid al-‘Uleimi (muž), vek 23, právnik

Muhammad Muhammad Zaki (muž), Muhammad Ibrahim al-Nafrawi (muž),Nivin Ahmad Samir (žena), A.B.A. (žena) vek 16, Mahmud ‘Ali Mahmud (muž), Hamada Ghazi al-‘Irq (muž), Gamal ‘Abd al-‘Aziz(muž), právnik,Yassir Farrag (muž), právnik, ‘Issam Fadl (muž), Ahmad ‘Abd al-Salam (muž), aspoò 2 deti

Hoci väèšina zadržaných bola prepustená, najmenej 68 ¾udí, vrátane dvoch poslancov parlamentu, zostalo vo väzbe. Manal Ahmad Mustafa Khalid a Ziyad ´Abd al-Hamid al-´Uleimi boli 25. marca 2003 spolu s desiatimi vyššie menovanými zadržanými protivojnovými demonštrantmi predvedení pred súd pre priestupky v al-Azbekiya. Sudca predåžil ich väzbu o ïalších 7 dní.

Zadržaní oznámili, že ich na káhirskej policajnej stanici v al-Khalifa muèili a zle s nimi zaobchádzali.

Gamal ´Abd al-´Aziz udal, že mu zviazali nohy a bili ho palicou po chrbte, krku a ramenách, až kým sa palica nezlomila. Obáva sa, že má zlomené rameno, ale jeho žiados� o lekárske vyšetrenie bola zamietnutá. Pod¾a jeho udania boli aj ostatní väzni bití palicou a opaskom. Ziyad ‘Abd al-Hamid al-‘Uleimi, ktorého 21. marca 2003 bezpeènostné sily poèas zadržania zbili nedávno oznámil, že ho navštívil väzenský lekár, ktorý potvrdil fraktúru ramena. Manal Ahmad Mustafa Khalid nebola lekárom primerane ošetrená po tom, èo dòa 21. marca 2003 v èase zadržania vo väzbe utrpela zranenie oka. Oznámila, že ona, Nivin Ahmad Samir 16-roèné dievèa boli na policajnej stanici v al-Kahlifa zbité dvoma policajtmi v prítomnosti ženských èleniek väzenskej stráže. Všetkým trom sa takisto vyhrážali znásilnením

ODPORÚÈANÉ KROKY: Pošlite list, v ktorom:

  • vyjadríte znepokojenie nad správou, že protivojnoví demonštranti boli v policajnej väzbe zbití a zbièovaní a že príslušníci bezpeènostných zložiek použili poèas zatýkania demonštrantov neprimeranú silu,
  • naliehajte, aby sa so zadržanými de�mi zaobchádzalo v súlade s medzinárodnými štandardami ochrany mladistvých zadržaných, èo zahàòa aj ich oddelenie od dospelých zadržaných
  • naliehajte aby bol Manal Ahmad Mustafa Khalidovi, Ziyad ‘Abd al-Hamid al-‘Uleimiovi, Gamal ‘Abd al-Azizovi a ostatným poskytnutý okamžitý prístup k zdravotníckej starostlivosti primeranej vážnosti ich zranení
  • naliehajte na zodpovedné osoby, aby zabezpeèili prístup zadržaných k právnym zástupcom a rodinným príslušníkom
  • vyzvite zodpovedných, aby zabezpeèili, že zadržaní nebudú vo väzbe muèení a nebude sa s nimi zle zaobchádza�
  • vyzvite na okamžité a nestranné vyšetrovanie údajného muèenia alebo zlého zaobchádzania, na zverejnenie výsledkov tohto vyšetrovania a na predvedenie zodpovedných pred súd
  • vyzvite zodpovedných, aby zabezpeèili, že nikto nebude držaný vo vyšetrovacej väzbe a nebude obvinený iba na základe toho, že uplatnil svoje právo na slobodu prejavu.

Výzvy ZASIELAJTE OKAMŽITE až do 7. mája na adresu:
His Excellency Mr Faruq Sayf al-Nasr
Minister of Justice
Ministry of Justice
Midan Lazoghly, Cairo, Egypt
Telegrams: Minister of Justice, Cairo, Egypt
E-mail: [email protected]
Fax: + 202 795 8103
Oslovenie: Dear Minister

Kópie zasielajte na:
Egyptskú ambasádu vo vašej krajine:
Ferienèíkova 14
P.O. Box 322
814 99 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: 00421/2/5296 1474, /5296 4462
Fax: 00421/2/5296 7791
E – mail: [email protected][email protected]